Skip to main content

Full text of "Cuvari Jugoslavije - Plava knjiga - Hrvati"

See other formats


CUVAR1 JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBL ; U ISIH UUBUNCIC, (Smaje) Esad - Tiho" 
1948. - Voljice/G. Vakuf UPITNIK V <£?**'-"* l. 


Prezinte, o£*vo Jir.u L tr,o 


LJUBUKCK SMAJE ESAD 


2. 


Pieudonin 


"TIHO" 


3. 


codjen^n (za stii.-.f dr>.-iv!1aru* 
t drfovfl) 


1948. qod. u s. VoljIce-G.Vakuf 


«, 


M)ento i adr<*sA boravxo 
(prablvaliStfl) 


s. VoljIce-G.Vakuf 
L1nc-Austr1ja 


5. 


Br&fino atanje 


oienjen 


i. 


Narodnost 


Musi 1 man 


7. 


DrJavllanatvo 


SFRJ 


B. 


EavrSanA Sfcoia, ill fakultab 
■trufina Icvallf lk&cl ja 


osnovna ikola, NK rednlk 
kurs maS1n1ste 


9. 


Haxtv i rajo«to rftdne 
organizacljc gdje je 
xapo alert 


■festa1p1ne"2eljezara u Llncu 


>. 


Hadno ttoesto 


reaSlntsta 
Vr*ta (grana* djelatnost*. 


Industrija 
7.na--1e st r*ni \ •*- 1 V .i 


djel. njemaCkl 

i 
1 

NE 

i 

! 


" 

1261 CUVARI JUGOSLAVIA- SURADNICI UDBE U BIH MALINAR, (Zvonke) Zdenko - "Indeks 
I960. -GorniiVakuf 

CENTAR ZBNICA Linija rada-Unutrasnja problematika Eeg.br: •& — 4i£?- 

Op.radnik: Bahrija Verem Patune vfde. , V, 1 75 " r ■ a J. «J~£T a L Q '"6 " ■"•""" 

za anga2ovanje saradnika na obiiovu Slana 46 Pravila b radu 
Slu|be dr|avne bezb3ednosti i tagke 5 Uputstva o dokumenta- 

MALIHAR 2DEHK0, sin Zvonke i Mare rodj . Mari6, rodjen 
25.9.1960.godine u Gornjem VakuTu, Hrvatj drzavljanin SJBJ t 
student Frirodnomatemat;:L2kog fakulteta u Sarajevo, odsjjek 
geografije, stalno nastanjen u Gorn;Jem Vakufu - MarSala 
Tita bb. ^ 

B A Z Ii O Z I Kbntakti Sluzbe sa Malinarom uspostavljeni su augusta 
1980.godine u cilju ostvarivanja potpunijeg uvida u pona- 
fanje i nepridateljsko djjelovanje GazilJ Mate rodom iz 
Hrasnice - G.Vakuf , studenta geografijje na Prirodno-mate- 
■''■! D *f*f?^ om ...f akult l e : * u u ..Saraj'oiru,; koji se vodl kao SOK »bog 
nepridatel jske d.jelatnosti sa naoionalistiSkin pozielja. 
U dbsadagnjim kontaktima Malinar ,je dao viSe korisnin i 
L- V v-.^i„ c^v^is^eiiji u ii^iij.xdevuj fiopx-xjatexjakoj n;je- 
latnosti na Fakulte'tu. Imadaci ; u vidu njegov pravilan stav 
px-ema nagem druStveno-politiSkom uredjenju, njegove pozi- 
cije prema Gazilju i Sinjenice da je do sada dao viSe ta- 
5nih obavjeStenja o istom, migljenja sen da sa Malinarom 
treba uspostaviti organizovanu saradnju, te predlagem da 
se angazuje kao saradnik pod pseudonimom "Indeks". 

Bugodno, 18.3.1981.godin ft PREDLAZE; 

OPERATIVE! EADN1X 
Verem Bahrija 

' 

— ■ — - _ CUVARI JUGOSLAVI.IE - SURADNICI UDBE U BIH MARJANOVIC, (Nike) Niko - "Strelac" 
1926. - Gladnik/Travnik " SEPDBLieKI SEKW3TARIJA* ZK UNDTBAgNJE^IostWE 
SI.U2BA DR2AVNE BEZBJEDNOSTI CENTAR ZENICA 

LINIJA RADA: 02 

Op. radnik: Mesud Smajid Reg. broj : V-907 
Datum evid. 2^^-j-^^q, PRIJEDLOG 
za brisanje op. yeze u zemlji ;Na osnovu clana 51 Praviia o radu SDB i tacke 5 Uputstva o do 
kumentaciji u SDB. 

" MARJAN0VI6 NIKO, sin Nike, rodjen 22. 3. 1926. godine u selu 
Gladnik - Travnik, Hrvat, drzavljanin SFRJ i S R BIH, po zanima 
nju.magacioner u SIP "sebesid" - Nova Bila, Travnik, stalno nas 
tanjen u mjestu rodjenja. R a z 1 o z 1 : 

■.•Vv;;Maxjanovid je j una 1978. godine angazovan kao op. veza u z~ ra 
lji pod pseudonimom "Strelac" I usrajeren na pokrivanje 1 prade 
nj* : rodbinskih veza Kolenda Stipe, OO ovog Centra, ekstremista 
u Karlsruheu - SR Njemafika^te eventualno, otkrivanje ideolos 
kihvi drugih veza Kolende na hasem podrucju. 

Medjutim, uprkos redoynog kontaktiranja, instruktaza i usmje 
rayanja od strane op. radnika, "Strelac" nije dosao do podataka 
da Kolenda odrzavabilo kakvekontakte sa rodbinom /sto je prov 
jereno i preko OTM "Slaven"/, niti je utvrdio, eventualno,posto 
janje ideoloskih i drugih veza; Kolende na nasem podrudju. 

Obzirom na naprijed navedeno, cijenimo da "Strelac" nema obje 
ktivne mogudnosti za dalje op. koristenje, pa predlazemo njegovo 
brisanje iz aktivne saradnicke mreze. Travnik, 10.12.X9S5. godine P REDLA2 E Op . RAD K I X : 
Mesud. Smaj'id / 1263 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH MARKANOVIC, (Ive) Frano - "Vuksa" 
1957. - Lug/Zavidovici 
Reg. broj: ■.."■' ^^A^fi '.■.;.' y 
Dat.evid.: Jt.f-iiia Linija rada: Emigracija 
Op.radnik: Tomislav Skelo PRIJEDLOG 
za brisanje saradnika u inostranstvu, na osnovu 2lana.49. Pra- MARKANOVie FRANO, sin Ive i Mare, rodjen 18.2.1957. 
godine u s. Lug, Zavidovici, gdje je i stalno nastanjen, Hr- 
vat, drzavljanin SFRJ, nosilac NPI, nalazi se na privremenom 
radu.u Kelnu, SR Njemacka. ■■:'-; ■■'■/ R a z v l b' z '-'i . .'-.- 

Sluzba je sa Markanovicem prve kontakte ostvarila. u 
junu 1984. godine, ; u sklopu akc.ije .'."Odmor", kojom prilikom 'nam 
je prenio bezbjednosnp-interesantna saznanja o nepri Jatel js-:" ..' 
koj djelatnosti Grbavac Ante i drugih ekstremnih emigranata-^ 
sa podrucja Kelna, SR Njemacka. Tada su mu dati uopsteni za- 
daci na planu potpunijeg pracenja djelatnosti i zbivanja 
^unutar,: kelnske , grupaci j e ',, a : na^li jedecem ; neposrednpmlkpn^i- : 
taktu u. : zemlji, :ppnovo nam ' je' "ustupio :vi§e korisnih ^podata- "" ' 
ka. 

Cijenedi da ima dobre mogucnosti, pristupilo Be 
njegovom instruktazu i usmjeravanju, a nakon ponovnog jav- 
ljanja stekli su se uslovi za njegovo angazovanje kao aarad- 
nika u inostranstvu, u septembru 1985. godine. 1264 CUVAR] JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH nja o kretan jima i medjusobnim odnosima: pojedinlh%mi£: '^ 
granata, a zatim se duze vrijeme nije javljao. Na te 
smo okolnosti, u julu 1987. godine, sa njim obavili 
razgovor, kojom prilikom je izrazavao strah od dekons- 
piracije, a svoje nejavljanje pravdao problemima oko 
regulisanja radne i boraviSne dozvole. 

Uvazavajudi njegove razloge, kao i ponovo iz- 
razenu spremnost za saradnju, pristupili smo detaljnom 
instruktazu i usmjeravanju, Sto je rezultiralo njegovim 
ponovnim javljanjima. Medjutim, od posljednjeg boravka u 
zemlji, jula 1988. god. , )( Vukga" izbjegava kontakte sa SDB. 

Imajuci u vidu navedeno, kao i njegova jog uvi- 
jek nerijesena statusna pitanja, miSljenja smo da "VukSa" 
nema mogudnosti za potpunije pradenje neprijateljske dje- 
latnosti kelnske grupacije, te stoga predlaSemo da se 
brise iz aktivne saradnicke mre2e, a njegov dosije uni- 
sti. 

Saradnika demo, po dolasku u zemlju, upozori- 
ti na obavezu cuvanja tajnosti kontakata sa Slu2bom i 
podataka koje nam je ustupao. Nije upoznat sa supfilni- 
jim mjerama Slu2be, a prema njemu nemamo nikakvih oba- 
veza. 

Zenica, 18,4.199o. godine PREDLA2E OP. RADNIK: 

TomisIav^Skelo 
__...^f C 7 ^ ?! 

'I 

X 
- s a a i> 

NACEI 4 NIK'/ ( 
Vosel XV 1265 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MARKOVIC, (Stjepana) Dragutin - "Koran" 
1946. - Orahovica/Zepce 
Reg- br. ■MBS UPITNIK S Preztme, oCevo Ime 1 Ime Pseudonlm Go^m*. nijrsio, opStlRt i SW 
rodtnja (za stranc drtavljane 
Idrfav*).;, Mjesto i adresa boravba 
(prebivaliila) Brad no itanje Narodaost Driavllanstvo Zanimanje (vrsta posla) Naely I mlesto- ustanore IU predu*e* Vrsla (grana) d)eMno:»U Sbolsba sprema, odnosiio $lru£na 
bvaWibaciJa Znan|e ilranih jcziba indivMttalne osoWne — sbtonosti 
man*, hobt D.i 11 \c Clan SK Podjci i* proilosti i drugr 
bardbtcristilje vrzane 2.1 ^roitos! ■!'KOiiAi: ,: .xv-o.go';. v.. Orahovic: ozenjen 
Hrv'at sekretar Auto mo to dru2tvo £eT>*n UsluSna djelatnosi zo vrs ena . giama z i ,j a 


1266 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBIi U BIH 
M^mtmmSm it It t:iv. e. *»tcvi> inn- i ime Dopune i promjene 

p o u p i t n i k si S _ JIAEKQZI6/STJEPAKA/J3EAGUTIN- - 
*■ •'■-• "KORAN" Rtrdni broj pltanj* 

knd k..jrK jc nastala 

piomjena T E K S T P ROM J E N E Dekonspirisao se kao saradnik. ■jPoside pohraniti u ■ operat'ivni arhiv HSUP- . £_ Zenica dana LS.i985.g9d. „ PROMJEM! IZVRSlO: 1267 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U B1H MARKOVIC, (Ivana) Marko - "Liko" 
1985. - Dubravica/Zavidovici 
Linija rada: 04 

Op. radnik : Milan Pjani6 r p n i j a u L o a 

za brioanjo s.rudnika na osnovu *l„„ fl 4 9 . Pravila o r «<lu HUB 

nastanjen u £avJdovi?i£a Ulicn v«?^„ ^f^J?!? 1 " S ™ J . initio 
dnom mjestu direktora OOUH-a Pl"r! Zavidovici na ro- 

H A Z L Z I 
Markovic Marko any;azovan 1o ?? * iqhi; „ „„ 

.bo„ po i lnldi rada o,, pod P3eudonimora „ LIK0 na ;; ^ 

nda uslova za primjenu OTS na podru5ju Zavidovida. 

rad ootalah snradniki, na eksploataciji ob.jokata "VTVT''. 

Zbog korektno G odnoaa i izvr*avan,1a znd.taka poatavl jenih od 

Obzirom da Jo poginuo u automobilskoj naareAi, preatala 1« 
saradnja sa Sluzbom. "koab j« 

ProdlaSemo du so dosije aaradn 
Zenica, 4.5.i"0o. godino 
P1C',DLA^K OP. l(,J)!;iK 
Mi Inn Pjnnic 

o i.) o a j 


i . 1 1 : 1 li O V II ■'• 

'iktivi:.- ■'.,,. '.duioio 
I! 1 mom "). ! Ki "7 


. '•' ' . i !"i V : 1 
mr.. ; -„ j-,,. , u 


iiHriiJrlVO, 


rt'.Kjrt 1268 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBIZ U BIH MATIC, (Joze) Frano - "Bond" 
1950. - Gacice/Vitez K$m WmzmmmzWmm mmm MS^owwassJcv?? Linija rada: 02 
Op.radnik: Mesud Bmajid Reg.broJ: Y- /S/f 
Datum evidT ~~^;. £. /<? t?j? P R I J E D L G n ■nn^, b S^ S ?? de J °5' Veze ^ u ^ostranstvu, na osnovu Slana 51. Pravila 
l±i± SD^ U2be dr2SVne tert d»tooBti i tadke 5 . Uputstva o doSmlnta- MATI6 Frano, sin Joze i Andelke r. BEVANDA, roden o3.o8.195o 
godine u GaSicama-Vitez, gdje je stalno i nastanjen, Hrvat, drzav- 
ldanin SFRJ, rad nik, nosilac NPI, nalazi so na privremenom radu u 
Minhenu-SR NJemaSka, na adresi: Keferloher Strase 53. Minhen. 

R A Z Ii Z I 

U toku realizacije akcije "Breza" Sluzba Je doSla do podataka 
da Je Matid povezan sa ekstremistom DUJO Stjepanom i drugim licima 
u Minhenu-SR NjemaSka. 

U cilju operativnog kombinovanja, dana 16.2.1981.godine obavili 
smo razgovor sa Matidem, kojom prilikom je dao vise interesantnih 
podataka o neprijateljsko;} djelatnosti ustagke emigracije na podru- 
5ju Minhena. 

Nakon vise kontakata u cilju usmjeravanja prema grupaciji u Min- 
henu, Matid nae je pravovremeno obavjeStavao o neprijatel jskoj dje- 
latnosti Duje, Lake, Kaldzije, MiliSdevida i drugih ekstremieta. 

Podaoi koje Je davao Matid, provjerenl su preko vise izvora, i 
pokazali au sa kao tacni, pa Je zbog toga 3. 6.1981. godine zaveden 1269 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
P^^pff^^P^f^?^^^ kao op.veza pod pseudonimom "Bond". Obzirom da postoje realni 
uslovi za zasnivan;je saradniSkog odnosa sa Mati6em, predlazemo 
da se "briSe kao op.veza u inostranstvu pod pseudonimom "Bond". Zenica, 7-6.1982.godine Predla^ op^radnik: 
\ttesiid Smaji6 OJOB R E K J E Na osnovu cSlana 51. Pravila o radu SDB, odo"bravam 

odo)>ravam brisanje MATIC Frane kao op.veze u inostranstvu pod 
pseudonimom "Bond". MS/RD 
CENTRA 
en Anid 1270 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBfc U BIH MATOSEVIC, (Mije) Slavko - "Baja" 
1951. - Star Bila/Vitez 
wmm^^^kvtg. Ur»1ja rada: o2-7o3 
Op.radrvlk: Hesud SmajiC Reg.broj: 
Dat.evld.: V- AT/ *22L 33/P. PRIJEDLQG 
za angazovanje op. veze u Inostranstvu 

-.««« I'™" """ "' P ™ Vi " ° " d " S ° B « « h 6 - ■»**• • «»■ 
MAT05EVK SLAVKO, ,1. M1J 8 I mHc. r. BrMo, r0 <Wen 6.7.1981 ft a z 1 z 1 

U maju, Junu 1 Ju1u 1986. godfne, r«5C1S<!ava11 smo sa MatoSe.ie 
avk™. nad kojln, je, zbog povezanostf sa wttfk,. .tat**,*. ^L 

naSoj zenrtji, a pH„ T984, ,,«,„. zaveden. prethodna operatfvna l.T 

nasoj ocjeni, pokazao je 1 odredjenu Iskrenost, obzi™ da J. pL* 
saznanja sa ko^a je S1 uzba raspolagala, a tako^e ukazao 1 TnT^, 

Uu oo ^bT " r f' 15<:aVanJa ' " ***«1*« su nasfvljenl kontaktf „ C 1- 
P. ko*b inovanja 1 oc je „e ^gudnosti njegovog anga^ovanja za saradn ju . u 
skl«.« sa na § i m 1nstrukci Jama , sa^inicijatlvno se jav1jao op. radniku, k jl 1271 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BiH pnn mm 39 wazivao fta ©dredjert* berttf&toosiKMnteresantna saznattfa, ve- 
»» za nepHjateljsku djelatnost ustaSke emigrate 1 pojedlnlh nosilaca 
NPI u Svicarskoj <na§a depesa broj o2-26f od 17.2.1987. godine 1 infonna- 
cija o2- Z8 od 29.2.1988. godine). CijeneCi da su ispunjeni potrebni uslo- 
vi, nad Matosevidem je, decembra 1987. godine, brlsana POO. 

Na posljednjem neposrednom kontaktu u zemlji, Matosevie je pono- 
vo izrazlo sprannost da se i nadalje angazuje na zadacima SDB, s CU u 
vezi je, kao povoljnu okolnost, istakao da sada ima obezbjedjen posao u 
Svlcarskoj, te da pianlra kuplti automobll , tako da <*e ubudude bitl dale- 
ko pokretljiviji, te <e se modi vise angazovati na pl anu praeenja nepMja- 
teljske djelatnosti ustaske emigracije 1 nosilaca NPI, koji su u vezi s 
njom (PranjeS Anto, 00 ovog Sektora, emigrant u Satdorfu, Kolenda Zarko 
Miskovi* H1jo. VoTiC Hirko, nosfod NPI, nalaze S€ na privranenom radu I 
Svicarskoj, 1 dr.), 

ImajuCi u vldu navedeno, kao i Cinjenice da je Matosevitf i Z - 
razio spremnost za nastavljanje kontakata sa Sluzbom, te da posjeduje ob~ 
jektivne 1 subjektivne moguCnostl za pradenje neprf jateljske dJeTatnostl 
hrvatske emigracije u Svicarskoj, predlazemo da se ubudude tort sti kao 
op. veza u inostranstvu, pod pseudonimom "BAJA" . Zenica, 1o.7.1988. godine PREDLA2E OP. RADNIK: 
Me£W ..... OOOBRENJE 

Na osnovu dana 51. Pravila o radu SDB, odobravam - ne odobravam . , . ~~"" """» uyuutavoin - ne oaoorava 

ZIT SmC SLAVKA " 0P ' V6ZU U i~*-«nstvu POd pseudom.on, "BAJA". 
SM/BM '.- ° ^ B R A V A 
. NACEtNT^ SIKTORA SDB: 

* ~. SeaditopCie 1272 
\ 
CUVARI JUGOSLAVI.IE - SURADNICI UDBli U BIH MEHIC, (Alije) Besim - "Alan" 
1958. - Sacevo/Travnik 
Lini^a rada: o2 
Op.radnik: Smajic Mesud R Reg. trod : V-15J2 

Datun evid: 3&rcr6.1931. S D L O za "brisanoe operativne veze u inostranstvu, na osnovu 
clana 4-9. Pravila o radu Sluzbe drzavne "bezboednosti, nad: MESlC BESIH, sin Alije i Rabije r. Fusko, roden 
13.o2. 195a. godiiie u Se5evu, Travnik, Husliman, drzavljanin 
SFSJ i SR BiH, nosilac KPI, nalazi se na privrenenon. radu u 
Cirinu, Svicarska. R A Mehic je u toku 19oo.godine samoinicioativno stupio 
u kontakb sa Sluzbom kojom prilikom je pruzio odredena bez 
bjednosno-interesantna saznanja vezana za neprijjateljjsku 
djleatnost ekstremnog emigranta Pranoes Ante. 

Ba Mehicem su nastavljeni kontakti kroz koje je P^o 
sirivao navedena saznanja i ukazivao na neka nova, kojn gu 
se odnosila na neprioateljsku djelatnost pojedinih lica kojn 
3U istupala sa pozicija nuslimanakog nncionalizma. In navodo 
nih razloga, Mehic je reciotrovan kao op.veisa u inostranatvu , 
dana , 2'j. 06. 19L31. c;odino , pod psoudonimom "iJ^ui". 

Do po£otl:a lQfvQ.u&dine "Alan" aa rodovno ^nvljno op. 
radniku kojou prilikon jo dnvno viilo korinnih cnsnunju o 1273 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBB U BIH menom radu u Cirihu. Podatke koje je davao "Alan", provjorav 
ani su preko drugih izvora i pokazali su se kao tacni. 

U posljednjjih godinu dana "Alan" je zbog odredenih poro 
dicnih problema poceo prekomjerno konzumirati alkohol, nakon 
cega de izgubio ugled i povoerenje u sredini gdje zivi i radi. 

Kroz dosadasnji rad nije upoznat sa suptilni;jim moerama 
i radnoama Sluzbe. Upozoren ;je na obavezu cuvanja tajnosti 
saradnje sa Sluzbom. 

Sluzbi nioe postavljao nikakve pose"bne zahtjeve niti je 
uslovl^avao kontakte. Od strane Sluzbe nije nagradivan, Sinje 
ne su na neke manje usluge, a Slusba prema njemu neaa nikakvih 
obaveza. 

Imajuci u vidu navedeno, kao i cinjenicu da od januara 
prosle godine izbjegava kontakte sa Sluzbom, predlazemo da 
se "Alan" brise kao op.veze u inostranstvu, a njegov dosije 
unisti. Travnik, 2o.o3.199o. godine PREBLA&E . OP . &ADNIK : / D L U K Ha osnovu clana 4-9. Pravila o radu SDB, odobravam 
bxisanje op.veze "Alan" u inos*£earsTva£>> s 

(!■:■ ■■"•■■•» 

ai-i/IU) l ' ' * ' •WAUfIii<'Xi' Li^iJAaU L.1jji 1274 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MESINOVIC, (Muharema) Nasul - "Milos" 
1938. -Travnik Re* br. D-2? x> UPITMIK S Prczimtr. otevo imr I Pscudonim Qodina, mjesto. opStina i SR 
rodenja (za stran? driavljane 
1 driava) Mjesio I adresa boravka 
(prcbivaltSta) Brafno stanje Narudnost Dr2avljamtvo Zanimanje (vrsta posla) Nuziv i mjrs o ustanovc Hi 
preduzefa gdje je zaposlen Vnta (grana) djelatnosti Skolski sprema, odnosno struCna 
kvalifikacija Znanje slranih jczlka Individuals osobine — sklonosti 
mane, hob' Da li je flan 5K Podan iz proMosti i druge 
karakiensukf vezane r.a prnUost 


'i-.iio:- :od. TTft-i"^ nm k_ 


onenjen .usJ.r.aan ugostitelj 
liasinslci telmicar Privatni ugost. objelrai 
u 3'raniCfurtu MB ugostitF.I-is ;;vo 


1275 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
CBNTABi ZENICA.. Re«.bf B-....2255 MB Dopune i prom jene 

po upitniku S 1 


Preilme, oievo Ime 1 Ime 


ME&INOVTC / Muharem / NASUL zv. "BiiBO" 1 


2 


Piettdonlm 


s 

" MILO& " | Rednl bro] piUnJi 

kod kojeg Jt naUU 

promjuu 


1 

TEKST PROMJENE 
Nema objektivnih uslova aa dslji rad, zbog bolesti. 
Dosije pohraniti u Operativni arhiv RSUP SR BiH SDB. U Zenici .11. dlnl i«.79 PROMJENU IZVRSlO: 

71 1276 CUVARi JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MIHACEVIC, (Mate) Zdravko - "Vihor" 
1926. - Fojnica ^ijaiistigkV RepubiB^ 

REPUBLICKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE 
SLU2BA DRZAVNE BEZBJEDNOSTI 
CENTAR ZENICA 

LINIJA RADA: 01 

Op. radnik: Huhamed Cebid Re 9- br - V-1044 

Dana, 21.5.1^79. P R I J E D L G 
za brisanje op. veze.na osnovu clana 51 Pravila o radu SDB 

MIHACEVIC ZDRAVKO, sin Mate, rodjen Jlo.5. 1926. godine u Fo 
jnici. SRBiH. Hrvat.; drzavl janin SFRJ^iavrSio metalurski fa 
-kultet. bio je direktor "Vatrostalne-West". u Gelsenkirchenu- 
SR Njeraacka, sada zaposlen u"RMK-Promet".lZenica. b r a 2 1 o z e n 3 e ,Tokom boravka na privremenom radu u SR Njemaekoj , koristen je 
na kontraobavjegtajnojV za §titi na§ih radnika. Osim toga, pruzio ' 
je vise znacajnih obavjestenja koja se odnose na neprijateljsku ) 
djelatnost Korosec Vladimira. ;ct- 

v Sada se nalazi u zemlji i nem*: mogudnosti da se usmjerava kakb:^ 
prema licima iz SR Njemacke, tako i drugim u Zenici. 

Imajudi u vidu navedeno, predlazem da se MIHACEVIC Zdravko, kb v 
risten kao op. veza "Vihor", brise iz aktivne mreze Siuzbe. 

Dosije pohraniti u arhivu RSUP-a SR BiH - SDB. Zenicn, 11. 0.1985. PREDLA2E Op. RAD-IIK- 

HuWflmed ,Cebic mi CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MIHAUEVIC, (Ivana) Mijo - "Vikend" 
1940. - Zlosela/Kupres mm ^ CENTAR SLU2BI BEZBJEm^TI^ 

SEKTOR SDB ZENICA 

Linija rada: Emigraci.ja Roo . -„ V ' -fct f 

Op.radnik: Juric^vica ^^l.—J^fff 

PRIJEDLOG 

eke 5*uStSer o a do k Se?nac? d Z i? f***™ ^^ednosti i ta 

drzavl-ian-in <^t?dt i.ti ' • J '■*' e stalno x nastanjen, Hrvat, 
SE SJemSka. J ' nalm0 Se na P^vremenom radu uVdnhenn- 

■/.'■■ 
R A Z L Z I 

r,^ 4. ^ °% m veza "Vikend" angagovana ie 28 6 1079 ^,- M 

l,.5.1989.godine preminuo, te ga brisemo kao op.vezu. 

PREDLAZE: 
Operativni radnik 

D B R E N J E ^< 
vam bnsanoe op. veze "Vikwjji^ ^ oaoora \ Zenica , Jo J . 198Q . g A& . c\.; "' _ . ' ■' *OB0lBRAVA : 

"'//•-.i j^cNaceliiilisSektora SDB 
:■ . . " Stariitf, Veselin \ ' v-' 1278 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBli U BIH MILOSAVAC, (Trivuna) Milorad - "Komar" 
1940. - Vrljajca/D. Vakuf 
Linija rada: o2 

Op.radnik: Sma.iic Mesud PRIJEDLOG 
za brisanje op.veze "KOMAR" u inostranstvu. &.'Z.£h- MILOSAVAC (Trivuna) Milorad i-™Tpti i * a. tq/i„ „ j • 

SR Njemacka, stance na adresi: Goldenbilh str. 14. 733 VnilNGEN? 

R A Z L Z I £? *°, * r ?^? l?8o. 6 odine. Obzirom da Je Barisic, tokom 19aS!g»di2 

s-ca. Jtomara za pra6enje Barisiceve neprijatel.iske d1elatno<vH 7^ rtD . 
navedenih razloga predlagemo da se "SOMAR* klo^veia 1 ** ^oska^fu Dana, 26.11.1983.godine Predl .laS/ bp. radnik: Smajid -ritesud 
ODOBRENJE / Na oenovu Slana 51 Pravila o 
brioanje MILOSAVAC Milorada kao 
mom "KOMAR". BM/HD 
odobravam - ne odobravam 
itranstvu, pod paeudoni- "SJJB Ani6 1279 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MILOS, (Ive) Ilija - "Mlava" 
1953. - Kandija/Bugoino ' ■•-""•:-- , v:CSlrt&R--SI.Tj2si BESBJEDlfOSTI •' " - '" ' 

-Scktdr SD3 Zenica- ' ' n 

Linija rada: Iirvat -i luciciulizaiu Eeu.broi- 1/ rtf&4L 

O-j.ir.ii.'in-iV- T>.n«-_ o,,*;. <• - . -i 2 L. A. lunik: An to Suiii'' . Da.t . evict . : K=£^. P P. I J 2D L Q G ;,:^ v ^ 

T, l^^ 3 *, ^ 1 ^ 1 ™ VGze.u zemlji.naosnovu clana 49,'Pravi, 
la o radu.'.siuaoe drzavne bezbjednosti^i'vfcacke 5. Unutstva -o do- : 
u Sugojnu,. s-talno nastanjen u rajestu rodjenja r nije Slan' SK^r/ ? R a z 1 o .z ...Op.vaza ."jMlava" anga-ovana je 1979. godinc na'operar'' 
tivnoia pokrivanju vcza Ilea Iz ;akcija c "Vrbas" / kada je kori0 J ' 
t..-h i kao svi<*>dnVl 1 "j\:i.-, n DnoKj.^'i^Jii.'- _... ■:.:•_'-.-.■''. - 
-' ; * <-^'--- ~ •--.), sa koje jedavao provjereire beab-; 

;iiv'm-.no-.lnt«3-o:5.-..^.tP- -..iT-o. Or" 19"?. roAne nij» kontakti- 
'•orr-.r'-i-',lt-pc.li« i uslovl javar.ja slu"be ■(« ; pi^ 
t nu 3=.. nr: u^ornlji ^ahtjevtaa, 
Tr-k-Jkn. ':&' /7n:^i.b o---. ra^rl'-a i si:). 'll y pj. .I'Vo •"•-:■;) < , --r.-% n nn r ;o , ln „.?,„._-[ ^ -:-,,K'--? *>.a o-=?r-. -;■:.-. --■•'-, ravodi'u va- . , r -• «• ~ - i „ ,-, _ i j ,.. 


'' " »;r> ;''-i -'i- ~r- ", — .,,?- ,?,,,, " „v. 1280 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH 

^iy;*^*!':;;,:^ • ..-., ■■,..-„,. ,„.... .... ~ — 

■ v vwe nije „i objektivno, a „i subje^ivno u nogucno^i^a 
. Jdisciplinovano, savjesno i odgovorno izvrsava za dat'- 31- 
be, te i, tog razloga .predlazeno da 30 -Mi ava - bri§e , ;ir „ 
veza u zemlji. " J -" PRi-DLAZE OP. ?J\d;:ij 
Aiftcl Sucic I O B OB R 2 N J E Kd osnovu Slana 49. Pravila o radu S2B i tacke 5. 

.'.••.: / ,;.-^ J - •■'-'-• r oaonravara brisarne o~. v-^c 
"MLA.VA". - ; ■•;-0:r^:--:-i^-. '-■-. J " 2cnica , fJ___19S9 . godline 
A V A 
Cm. SDB: 

lanic 1281 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MLAKIC, (Joze) Drago - "Hasan" 
1939. - Balici/N. Travnik HMHHHP le. 11. Prejtme, o£evo lme i ime Godina,mjesto, opStina i SR 
rodjenja (2a strane drSavljane 
i dr2ava) Mjesto 1 adresa boravka 
(prebivaliSta) BraSno stanje Narodnost Driavljnnstvo ZavrSena iikola Hi fakultet 
atruBna kvallflkacija Nazlv i njcato radne 
orcran'.-.ncJ je gdje je 
• ap^'Luii IMilno mjaito Vrota (grana) ttjalatnoiti. Kna'i^t. mrmlli jpctfc.i r|nr,|,||,n - p>|".,n«l| MLAKlC /Joze/ DRAGO "Hasan" i7.ll.i939. u Balicina - H. Eravnik Balici - N. Travnik 

Minhen-SR Njemacka, Ruppert str.22 
Rgb 800 Minhe a 2 __ 02 en. j en Hrvat SFRJ BTIP bravar "Kraus Mafaie" - Ilinnen radnik - bravar industrija djolimiSno ajeraaCSki 1282 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 


DOPUNE I PROMJENE 

PO UflTNIKU V Pnumt. oCtn lot I tat KLLAKI6 (JOZE) DRAGO PwadoiHa "HASAN" Itdnl brej pttanja 

kod kojtf Ji aaiiU 

pma|tM 


TEKST PROMJCHE 
Nema objektivne mogudnosti za dalju saradnju. 
Dosije pohraniti u op. arhiv RSUP SR BIH. Zonici 1: .":. . >» 83 -* FtOMJEj^V'lZVttlO: Ste 1283 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH MRKAUEVIC, (Sinana) Nezir - "Plavi" 
1943. - Karalici/Zavidovici 
LINIJA RAM: 02 5[|£ ' b f '-A^- -h-y- A«pJ r^M^-t 

Op. radnik: Muhamed 6ebi6 DatUm *tfZ^&±L ?■&•*■> fr* ** ^ PRIJEDLOG Za angazovanje saradnika u inostranstvu na osnovu 51ana 
46 Pravila o radu Sluzbe drzavne bezbjednosti i tacke 5 Uput 
stva o dokumentaciji SDB. 

MRKALJEVI6 NEZIR, sin Sinana, rodjen 13.5.1943. godine 
us. Earalici, opstina Zavidovici, stalno nastanjen u mjestu 
rodjenja, ozenjen, Musliman, drzavljanin SFRJ i SR BiH, nije 
clan SKJ, po zaniman^u radnik, nosilac NPI, zaposlen na NJema 
£ko;j drzavnoj 2eljeznici, nalazi se na adresi: Ryestenwea ' 
20/21 6800 Manheim - 61 Setkeuhaim - SR NjemaSka. R a z 1 z i 

Sa Mrkaljevidem Je Sluzba ostvarila prvi kontakt u 
maju 1978. godine, kada je dao podatke neprijateljskoj dje 
latnosti ekstremista Bosnjak Marijana i Slavka, Simundid Mate 
od Listice, Mumlek Stanka od Vinkovaca i drugih u Offenburgu- 
SR NjemaSka. Na torn kontaktu su mu dati zadaci na planu prafie 
nja neprijateljske djelatnosti navedenih lica, a podatke koje 
je pruzao provjeravali smo i utvrdili da su taSni. 

Maja 1979- godine, Mrkaljevid je presao u Manhaim kada 
nas je obavjestavao o neprijatoljakoj djelatnoBti Vuleta Ante 
iz Bu30va5e, Dominkovi6 Tunjo od Orasja, Juri6 Ilije od BrSkog 
i dr. 1284 ClJVARl JUGOSLAVIA - SURADNICI UDI3E U BIH Ante iz SK Hrvatske i dr. ' ■';■'* " " ? , -' : "™^5 r S'- 

Obzirom da ima objektivne i subjektivne mogudnoati 
na planu pradenja neprijateljake djelatnosti Dabida, Pilida 
Piplice i drugih, kao i to da postavljeno zadatke izvrSava ' 
u potpunosti, predla2emo da 39 koristi kao aaradnik u inostra 
nstvu pod pseudonimom "Plavi". 

Do sada do korigten kao op. veza pod istim pseudonimom. Zenica, 11.2.1982. god. OPERATIVE EADNIEi ODOB. R E N J E Haosnovu clana 46 Pravila radu SDB odobravam an* a *o 
vanje KEKALJEVlfi Nezira za saradnika u inostr.a.tv«! 6fl[/NP 


>„.o * ■< 

*\V> »<¥' 1285 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDHE U BIH OSMANOVIC (Izeta) Zakir - "Pavo" 
1944. - Pavice/Bugojno 
Linija rada: ustagka emigracija 
Pp. radnik: Zelid 2eljko 

PRIJE D L G Reg.br. V^S/ST 
Datum ev7Z2E7^^? 49 Eravlla^S^sa-S; 6 " in ° 3trans ^ » <«»°vu cl. 

OMANOVI6 ZAKIRA, sin Izeta, rodj .17.2.1944. K odine u 
^: P ^ C6 ' Bu ^ no J Mailman, drzavljanin SFRJ, nalafi se 

R A Z L Z I 

r. B h^-k^ 05 ;^ 621 ^ " Pavo '.' angazovan Je, oktobra 1986.godine 
na dobrovol no£ osnovi,s cil^em praienja nepridateljake 
S°Ir 5de m alkoj? aSke "^Br^jje ± po<jed Lih Ls^laca^? 

t 4. -°E* I eza Oe da-«La periferna saznanna za poiedine 
ekstremiste stutgartske i f£ankfurtske grupacije ?Lozi6 
Karko Grabovac Mirko, Patrun Ivan i dr.), te u cillu nle 
S™2? h °l 3 t S ^S^oivanda i pribli Zavala navedenim i ° 
drugim ekstrenistima, pristupilo se njegovoj ozbiliniioi 

^^ U ^ a w'^5 Uti ?' P rilikom takvih ifstruktazaTi da ° 
van 3 a konkretmh zadataka, izrazavao je odredien strah i 

I°o^^r Stepen °v da iz ^ e S a ™ kontakt^ saoSatoiL 
2oS*i??? ^ OV ^ aV ?J e Soy odnos cidenimo da se ne moze 
konstitx ar na ,drugxm zadacima Sluzbe. 

Imajuci u vidu navedeno predlazemo da se brise 
kao pozxcxja Sluzbe, s tim sto smo ga prethodno uuozorili 
5 a H-v ba v e ^ U dal ^ es konspirativnog drlanja u odnosu na za 
datke ko e je dobijao od strane Sluzbe. 

n^L k ° rl§ten na Himjeni suptilnijih mjera Sluzbe. 
Dosje op. veze unistiti. u^uo. PREDLAZE: 
Operativnl radnik 
Ze,lic Zel; 
Bugojno, 12.1.199o.godine ODOBRENJE 

.-,' ODOBRAVA: 

/, NaSelniV H«lkt,orn BDB 1286 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH PAPIC, (Marka) Ivan - "Jasen" 
1943. - Rastovci/Pucarevo ■■■■' •. "" -- '• • ' -sektor' SDB Zenica- 

Linija radat o2 Dat.evid.: JU-r&rrStl-. god . 

Op.radniki Mi jo Kvaaina Reg.broj: D-1512 PRIJEDLOG 

za brisanje operativne veze u inostranstvu, na osnovu clana 49. 
Pravila o radu Sluibe drzavne bezbjednosti. PAPlC IVAN, sin Marka i Janje r. JuluSie, rodj. 12.7. 
1943. godine u RaBtovcima, Pucarevo, gdje je i nastanjen, Hrvat, 
drzavljanin SFRJ, ekonomski tehnifiar, nosilac NPI, nalazx se na 
privremenom radu u Bazelu, Svicarska. R a z 1 o z i Sa Papidem je ostvaren prvi kontakt juna 198o. godine, 
kojom prilikom je samoinicijativno,iz patriotakih pobuda, ukazao 
na neprijteljsku djolatnoBt ustafikih ekstreniBta iz Bazela, Svi- 
carska (Kordie fra Lucijan, Kraljevid Mate i drugi) . Od tada, sa 
Papidem su uspostavljeni kontinuirani ncposredni i posredni kon- 
takti, kroz koje nas je povremeno obavjestavao o djelatnosti po- 
nenatih lica, kao i novoeksponiranih (Kurtela fra Berisleva, 
pastoralac u Bazelu, Markovid I vans, emigrant is Zagreb*, i dru- 
gi) , iz kojih razloga je, maja 1981. godine, angazovan kao op. 
veza u inostranstvu pod pseudonimom "JA8EN". 

Osim toga, uspostavio je kontakte sa Sefom kriminalne 
policije za Kanton Bazel, Mofili Haraldom, kao i sa njegovim si- 
nom Dupsom, navodno zaposlen kao inspektor u SluJbi drzavne bezb- 
jednosti Svicarske, za koje je takodje pruzao bezbjednosno-inte- 
resantna saznanja. 1287 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH nog mjeata, "Jaseri* je £zgubio bbjektivne tnogucnoati da ;'''iie ■•'"!"" "' 
dalje angaSuje na pracenju lica prema kojima je bio uarajeren, a 
obzirom da nema mogudnoati za njegovo preuamjeravanje na druga 
bezbjednoano-intereaantna lica, predlaiemo da ae brise iz sarad- 
nicke mre£e, a njegov dosije unisti. 

Inace, izvor nije upoznat bb suptilinijixn metodama i 

sredstviroa Slufcbe, upozoren je na iuvanje tajne o aaradnji, kao 

i zadaciraa koje je dobijao. Takodje, SluXba prema njemu nema ni- 
kakvih obaveza. Dana: 21.5.199o. godine PREDLA2E OP,, 
Hi J 3DLA2E OR, RADNIK: ODOBRENJE Na oanovu clana 49. Pravila o radu SDB, odobravam bri- 
sanje PAPI6 IVANA kao operativne veze u inostranatvu, koji se 
vodio pod pseudonimom " JASEN" . Dana i Z3.S- 199o. godine 
KM/BM 
1288 CUVAR1 JUGOSLAVUE - SURADNICI UD13E U BIH PASALIC, (Marka) Franjo - "Hamdija" 
1937. -Suica KEJBBUfiia: saraiEraKC»T za cnotrrSkte restore 

CHJEfcR SUfiBI BEZBJECN36TI 
SECTOR SEB ZENICA 

LINIJA RMJA: 02 Iteg. broj : v# ^ <* 

Op. radnik: Kiito IcnCaxevid ^^ evld. fl ,C.~Z%T PRIJED LOG zilffSSmjeoarEdniJca u inostrsnstvu na oenovu clana 50 Pravila o radu 

Slu2Ebe driavne bezbjednosti i taSce 5 Uputstva o dokunentaciji u SB. 

ERgftLIii FUMOO, sin Marka, rodjcn 11.4. 1937. godine u Sulci, Livno,«ta 
1k> nastanjen u Zenici, Kanal broj SO, Hrvat, drfavljanin SFRT, nije tlan 
SKJ, po zaniaanju vatwwtalni zldar, nalaxio se na_ privraneocn rada u to 
ncuskoj /radio kao instruktor .xidara tod pcivatnlh poslodavaca/, prije ix 
vjesnog vranena za staino se vratio u zemlju, pred regulisanjeoi penzlje. R a z 1 o z i Sa"pa5aLL6aa je SluSba u tontaktu od sepbottara 1975. godine, od kada je 
ustupao bezbjediraro-interesantna saznanja o neprijateljskoj djelatrosti 
dcstrenista pBEoanovic" Vlade i Krpan Mile u Kid, te Barje&ld Sine a Mode 
i^vfc, - Francuska, Fasalid Sttoe, Borid Iv=na i Wmac Ivsna - Belgija, Bi 
lix< Joze, PaSalid Boie i Oolak Andrije -. SR NjenaiSta, naton Cega Je .1978. 
godine anga&van kab pp.' veza \i inostranstvu. 

Ohxirom da je nastavio sa pruzanjem karianih obavjestenja, PaSalic" Je 
j^M.-jocxUi^w^t^^sIs^-irsa^ Rwed 

navcdenog koristen je i na konkretnim z ad^ ci mn po akciji •Piano". 

Modjutim, saradnik je nastojecl da regulile status penzionera, prindo re 
ntu od francuskih vlasti za 1985. i 1986. godinu, povrcreno odlazio u Frar>cu 
sku radl regulisanja statusnih pitanja, a nakon toga ponovo upuocn na posao 
po kom osnovu je boravio u Alzixu token 1987. godine. Ovo je uticalo da se 
saradnik distancira od ekstremisfea na koje je usmjeravan, te se duze vrijc 
ito nije javio sa kortsntra obavjeStenjima. 1289 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBIi U BIH 
noetl neke dd ustaSdh grupacija na koje je usnrjeravan, tc 9a pcedlaie 
no za brlsanje iz aktivne 6ara<liiQce mreie. Zenlca, 31. 3. /88. PREDLAiE Op, RACNIKi 
ODOBRENJE Ka oenovu filana 50 Pravila o radu SEB, odbbtavam - ne odobraw bri 
sanje BaradnlXa "HacxHja" . fr»nlca . H-& IMAtP 
R A V A 

SEKTORA: vH'.>.V 1290 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH PAVKOVIC, (Ante) Jozo - "Alojz" 
1934. - Zlavast/Bugoino ntuuiBu nnttAMVAT u imnAiBts toaort 

CMMTAt StWlBI BttBJiDMOSTI 
SMMfOM 809 IXtICA 

LltUA 8ADA: Kmigraoija *•*• b *°j'' i '''7, j ,, 

Op. radnik: Ioioa lurid Datum ortd. 4'jL 'O^lO PKIJBDLOO 
ma briaanjo aaradnika u inoatranatvu, na oanovu Slana 49 Pra 
vita o radu SDB. 

PAYXOVId JOlO t ain Ant*, rodjon il.ll.l9S4. go din* u a. «a 
Vaat, Bugojno, Ere at, driavljanin SFRJ, do poBotka I9$t. godino 
nalaaio «• na privromonom radu u Fridrihahafsnu, SR Kj»na3ka,ata 
no namtanjon u Splitu, Paidova bvoj iO/B. It a a I o a i 

Sa Pavkovidom Sluiba jo atupila u kontakt X97t. godino, kada 
jm angaioPan kao aaradnik, pod pamudonimom "Aloja* i do 198S. go 
dtno jo pruiao bmabjmdnoano-intmrmaantna i op, koriana aannanja 
o nmpHjatmljakoj djmlatnomti mkatrmmmm mmigraoij* i pojmdinih 
noailaoa 8PI na podruSju Bodmnama, 88 MjmmaSka /Hiiid Jurm, Paia 
ltd Bolo, Sunjo Stipo, Oudmlj loran, Bobok Hiljinko, Bubato Ivan, 
"%mid Jorko, Jutoaooid Djuro i dr./. PoBmtkom 19BS. godino "41* 
jm' am pratio u nmmlju, ubog Bmga jo imgubio mogudnoat pradonja 
noprijatoljoko djmlatnoati uataikm omigraoijo, ali jo od maja 
1989. godino koriitmn na pokrivanju oona uataikm omigraoijo u mo 
mlji i Hoa koja in Inala indikativno drianjm i ponaianj* aa poii 
otja hroatakog naoionaliuma. 

S obtirom da jm Pavkopid krajmm proSlt godinm napuitio Bugojno 
i ntalno mm naatanio u Splitu, prmdlaimmo da am briim i* aktivnog 
oaradniSkog oinoaa, jar jm ixgubio objmktivnm mogudnooti na daljmm 
angaiovanju po nadaoima SDB. 1291 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH PAVLOVIC, (Ilije) Petar - "Orlovik" 
1927. - Brankovici/Zavidovici 
Linija rada: 02 Reg.br: V-/f/S~ 

Op. radnik : Basid Enver Datum evid: /$ ifo •<£ ?> PRIJEDLOG 

za brisanje op. veze u inostranstvu na osnovu dlana 51 
Pravila o radu Sluzbe drSavne bezbjednosti i taSke 5. 
Uputstva o dokumentaciji SDB. 

PAVLOVIC PETAR, sin Ilije, rodjen 4.9.1927. godine u selu 
Brankovidi, SO ZavidovidSi, stalno nastanjen u Tatarbudzaku,SO 
2epce, Hrvat, drzavljanin SFRJ, nosilac NPI, nalazio se na 
privremenom radu u Kehlnu kod Offenburga - SR Njemacka. Petar se koristio kao op. veza "ORLOVIK" na planu pradenja 
neprijateljske djelatnosti ekstremne ustaSke'emigracije u Ke- 
hlnu i Offenburgu, okupljene oko SImundid Ivice i brade Bosnjak 
Marijana i Slavka (BariSid Jozo, Avdid Anton, Prijid Asim, Vra- 
tarid Kruno, Senid Pejo, Dominkovid Ivan, Topid Mladen, Markota 
Kruno i dr. ) . 

Do aada je dao viae korianih aaznanja o neprijateljakoj dje- 
latnosti raBinticka emigracije. 

Pavlovid Patar bq vratio aa privremenog rada u mjeato rodje- 
nja i noma namjaru ponovnog povratka u inoatranatvo, to au pre- 
■toli roalnl uslovl za dalju aaradnju kao op. veza u inostranstvu. 

Ob*irom da jo Pavlovid davao kvalitatno podatka o navedenoj 
grupaaiji, a da aada ima pozicijo na pradanju napri jatal jaka 1292 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH era' ^a*** 8 **^ hrvatskog naci- offEL ¥ 'p" 

onalizma i kleronaclonalizraa u 2epcu (Tomid Jozo- POO, Buljeta 
Niko - SOK, i dr.) kao i na pokrivanju djelatnosti lica iz re- 
dova staroklasne strukture, to je u postupku njegovo angazova- 
nje za saradnika za veze ustaske emigracije i staroklasne stru- 
kture u zemljl na izvrsavanju zadataka u vanrednim prilikama, 
ratu i eventualnora PZT-u. Zenica, 7- *■/?/*• Pre 
r f — * ^c«5V> ra ^i. k J si<5 Enver ODOBRENJE Na osnovu clana 51 Pravila o radu SDB odobrava se bri- 
sanje op. veze "Orlovik". _-«,,... Zenica, /'f-SJ 
1293 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UD13E U BIH PECIREP, (Stipe) Franjo - "Perica" 
1928. - Gromiljak/Kiseliak LINIJA..RADA:. 02 

Op. radnik: JuriSid Vladimir Reg. broj t 
Datum evid: PRIJEDLOG 

za brisanje op. veze u zemlji na osdovu filana 51 Pravila o 
radu SluSbe drSavne bezbjednosti i tacke 5 Uputstva o doku 

mentaciji SDB. 

PECIREP. FRANJO, sin Stipe, rodjen 4. 5. 1928. g. u Gro- 
miljaku - Klseljak, drzavljanin SFRJ, po 2animanju metalurg, 
zaposlen u Beljezari "Zenica", stalno nastanjen u Zenici, 
Titova T-4 . R a z 1 o z i Franjo se korlstio kao op. veza "PERICA" na pokrivanju 
veza ekstremiste JURIC-LUKAC. ZDENKE 1 njene familije u zemlji. 

Tokom 1978. i 1979. g. "Perica" je dao viSe korisnih po 
dataka o Zdenki i njenim vezama u zemlji. Obzirom da je Zden- 
ka u zadnje tri-cetiri godine prekinula vezu sa rodbinom u Ze- 
nici, Franjo je izgubio objektivne mogudnosti za dalju sara- 
dnju aa SluBbom. Stoga predlafemo da se brise iz aktivne mreze 
op. veza, a materijal uniSti u Centru. Zenica, 13. 10. 1983. g. PREDLA2E Op. RADNIK! 
JuriSid Vladimir D B R E Na oanovu olana 51 Prav^^d-^iBa^SDp.Nadobrava bo brisanje 
op. voio "Parioa". fffz'.i^ "'•■ ■ • '-\ 1294 CUVARI JUGOSLAVIJB - SURADNICI UDBE U BIH PERIC, (Nike) Dragutin - "Ahmo" 
1937. - Zanesovici/Bugojno *K?MBa^£feLtf^^ ■■■■' 

^!TO^K4^*^SBEICiR :, :SDB'■iZEHI0A' , •■''■'■■ ■■■"'■ • 

■'■■■ :■■■■■ I o ~r? 

Linija rada: 7o3 Rag. brojs l—o^^cj c. 

Op. radnik: Juric Ivica Datura ev. Qo . r ^?- 

PRIJEDLOG za brisanje op. veze u inostranstvu na osnovu 81. 
49 Pravila o radu Sluzbe drSavne bezb^ednosti 

PERIC DRAGUTIN, sin Nike, rodj.24.3.193?.godine u s. 
Zanesovici, SO Bugojno, Ervat, drzavljanin SFRJ, po zanima 
nju monter, zaposeln u firmi "Dzondir" u Kanhajmu, S3 Kjema 
Ska. stalno nastanften u mjestu rodjenja. 

R A Z L Z I 

Prve kontakte sa Peridem Sluzba ^e ostvarila tokom 
1982.godine.0d tada au kontakti nastavljeni u kontinuitetu. 
S obzirom da Je od prvih kontakata davao bezb^ednosno intere 
santna i op.korisna obavjestenja o djelatnosti emigranata 
Kozina Ante, Dabid Harka, Soldo Ante i dr., aprila 1935-godine, 
registirran oe kao op. veza "Ahmo". 

U medjuvremenu, navedeni emigrant!, pasivizirali su se 
u nepri^ateljskoj djelatnosti prema SFRJ, time Je i njihova 
drustvena opasnost smanjena, te prestaje interes da se izvor 
i dalje usajorava prema njima. Takodjer ne postoje objekti 
vni uv^eti za njegovo eventualno preusmjeravanje na drucre za 
datke SluXbe. 

Imajudi u vidu navedeno predlagemo da se Peri6 Draprutin 
briSe kao op. veza "Ahmo", a dosije unisti. 

Iati 3e upozoren na daljnju konspirativnost , a prema njemu Slu 
zba nema obaveza. Nije upoznat ni sa suptilnim m^erama SluXbe. 

_ // r PREDLA2E: 

Bugoono, rj_> 1990. god. Operativni radnik 

Jufi6 Ivica D B R E N J E <jv»«: y*' c Q ^a ^ ? a °f novu 81. 49 Pravila radu SluSbe drSavne bez 
bjednosti odobravam brisanje op. veze "Ahmo". 

Zenica, /_££• 199o.god. .•• '*Tv?^2 A y A ' : 

/■ NaiSolniKWlekyorn :';:;:: 
/,- Vesft'llM^S^j.i^ 

u it 1295 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH PETRICEVIC, (Ive) Milan - "Nedo" 
1960. -Hrasnica/G. Vakuf SooldalistilSka Republika Bosna i "Hercegovina 
REPUBLICKI SEKRETARIJAT ZA tJNUnBA&TJE POSLOVE 
OENTAR SLUZBI BEZBJEDNOSII 
•?■•- SEKTOR SDB/ZENICA 

Idnijja rada: hrvatski nacionalizam Reg.br. v/^^^/T 

Op.radnik: Omer BuSatlija Datum. evIST^TTW., 

PRIJBDLOG 

za angazovanje aaradnika u zemlji, na osnovu 51.46 
Pravila o radu SDB i tacke 5 Uputatva o dokumentaci;Ji u 8DB. 

. FETRICEVIC Milan, Bin Ive, rodj.l.7.196o.godine u 8. 
Hraanxca, SO G.Vakuf, gdje je i atalno naataSpnT zavrSio 
vx f^, socijalnu akolu,zapoalen u SIZ-u za socijalnu i dJeSi.lu 
zaatitu u G. Vakuf u, nirfe clan SKJ. d 

R A Z L Z I 

KontaktiSluzbe aa Petri£evi6em uapostavljeni bu 
poSetkom Juna 198 8^godine u cilju oatvarivanja potpunijeg uvi 
da u nepridateljsku djelatnoat Gazil;) Mate, SOK ovog Sektora, 

zbog djelatno8ti sa pozicija hrvatskog nacionalizma. 

Od tada, PetriSevid Je dao korisna i provjerena aaznanja o 
drzanju i ponaganju Gazilja, kao i njegovod neprijateljakoj 
djelatnoati.Iato tako, dao je cjelovitm aliku-o liSnosti 
Gazilja i ocjenu njegove draStvene opaanoati, koja ae pot 
vrdjude aa naaim aaznan;jima i procjenama o GaziljJu.Naime, Pe 
trifievid nas Je, izmedjju ostalog, informisao da GazilJ razmi 
§lja o ilegalnom izlasku Iz zemlje, a tim Sto ae iz^aanio "da 
de to u ovom tremitku teSko izvodldivo." U vezi aa ovim,Petri 
5evi6 nam je iznio avoj atav o Gazil^u, odnoano da ;je,na osno 
vu doaadasncjeg drzanja i ponaSanja Gazilja, atekao utiaak da 
bi ae ovaj , ukoliko ode u inoatranstvo , odmah prikljucio ek 
atremnoj fasiatiSkoj emigraciji.To iz razloga sto Je.kroz pome 
mite kontakte, uoSio njegovu ekatremnost u odnoau na organe 
gonjen^a i druetvo u cjelini. Na kontaktima, koje amo imali ss 
njim, Petricevi6 je izrazavao apremnoat da naa i u buduce oba 
vjestava o svim bezb^ednoanim momentima oko Gazilja i licima 
bliakih njemu. 

— — — ____ CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNIC1 UDBH U BIH 'SAklbor SDB'Zonica :,■ " '' v '•' 

JJetagman-Bugojno 

(Op'.^adnk ^Omer BuSatli^a :'■-■■ '■•"■ ■'■'-- •••■■- ■<■'■■ - ■ v-v^.>>, 
Dana, 6. lo. 1988. god. Linija rada : 0* PLAN KORlSTENJA SARADNIKA 
"Nedo". •< _ Prve kontakte Sh7ba je na "Neddft" " iniRla pocetkom inna 
1988.godi.ne i od tada dao je korisnih saznanja o drzanju, 
ponageanju i neprijatel jskoj djelntnosti OAZTLJ Mate, SOk' 
ovog 'Sektora,zbog djelatnostj sa posicija hrvatskog n«ci 
ona], izma. 

II narednom periodu kroz intenzivni je kontakte, " Nedu" •*" 
cemo usmjeravati na: 

• daljem pracenju nep. dje^atnosti Gazilja, pa akcentom na 
sniroanje kruga lica u kojem sa Gazilj krece, naronito na 
snimanje lica koja su, eveDtualno,u ideoloskoj vezi sa njiro, 

,; r. 

• posebno, da. prilikom pracenja nep.aktivnosti Gazilja, obra 
ti pa?.n^u na njegovu spreinnost u sraislu i?.vr.sav=>r>ja naj 
grubljih akoija, te da nasto;ji doci do podatka o njegovoj 
eventualnoj po ve a ano o ti q.% drugim bogbj o dr.oano - infc e r e s an^ — 
tnim licima na podruSju G.Vakufa i sire, 

- isto tako da obrati paznju i na eventualno moguoti vezu sa 
pripadnicima fasistiSke emigracije (Tokic Tlija i dr.), 

■" Nedu " " cemo, ukoliko ocijenimo da za to postoje objekti 
vne mougcnosti , usmjeravati i na druga lica sa podruSja 
Detasmana koja istupajju sa neprijateljskih poziciQa.Kon 
takte sa " Nedcm " ostvarivftt 6eno neposredno i telefon 
skim putem, te u tiro prilikama, zavisno od sitnacije j 
potreba, d«vati mu konkretna zaduzenja po navedenim i 
dr^ zadacima. 1297 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBli U BIH PETROVIC, (Ive) Dragan - "Marijan" 
1956. - Ravan/Busovaca Soci jalistidka Rcpublika Bosna i Hercegovina 
REPUBLICKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE 
CENTAR SLUZBI BEZBJEDNOSTI 
SEKTOR SDB ZENICA 

LINIJA RADA: Emigracija 1/ *> ff<f 

Op. radnik: Vladimir JuriSid Reg. br. V , """'^V ,, 

Datum evid. // (.: ?C PRIJEDLOG -■■•-;v----i.^ la za angazovanje op. veze u inos trans tvu, na osnovu Clana 51 Pravl^tf^ 
o radu SDB i tacke 5 Uputstva o dokumentaciji. . -: ■'&&$fBt!* . : .5.'.>.V 

■ ■.)•<■. ■ 
PETROVIC DRAGAN, sin Ive i Lucije r. Akrap, rodjen 8.7.1956. 
godine u s. Ravan, Busovada, Hrvat, drSavljanin SFRJ, nosilac 
NPI, ozenjen, otac jednog djeteta, po zanimanju KV bravar,od 1979.' 
godine nalazi se na privremenom radu u Melburnu, Australija, nasta 
njen na adresi: 3/69 Benst Northcote 3070 Helbourne. R__a_ z 1 o z 

Sluzba je prve kontakte sa Petrovidem ostvarila pred njegov'odia'3% 
zak u Australiju 1979. godine, kojoa prilikom je, izraedju ostalog,.',: ?;• 
instruisan i usnsjeren na prikupljanje poditaka o neprijateljskojjaje*".- 
latnosti ekstremne faSistidke emigracije na podrucju Melburna. : Po'do'* ;" 
lasku u zeralju, 1981. i 1985. godine, Petrovid je prenio svoja zapa ..- • 
zanja o neprijateljsVoj djelatnosti Hravak Mladenka i 'Josipa,.oba. OO ;,■ 
ovog Sektora, Bosnjak Tomislava i Harijana i drugih ekstreraista.iz' ■'■.;£& 
Melburna. Na posljednjem kontaktu, u deccnbru 1985. godine, obzirom :' l; 
da izrazava sprennost za saradnju sa Sluzbom, Petrovid je instruisan,' 
dogovoren nadin odrzavanja veze i dati nu konkretni zadaci na planu ■ •'/ 
pradenja neprijateljske aktivnosti navedenih i dr. ekstremista. : U.sk-.V' 
ladu sa dogovorom, sa Petrovidem su, nakon njegovog povratka u Nelburn, 
ostvarena dva telefonska kontakta, kojom prilikom smo dosli do novih 
korisnih podataka /nase depese broj 02-296 od 25. 2. i 02-732 od 6.5. 
1986. godmc-/. 1298 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH Cijenedi Petrovidev voljni momcnat, kao i njegove objektivne i 
subjektivne mogudnosti, posebno na planu pradenja nepri jatel jske 
djelatnosti lica Okupljenih oko urednistva "Hrvatskog tjednika" u 
Helburnu /Mravak Mladenko, BoSnjak Tomislav i Harljan i dr./, pred 
laiemo da se isti koristi kao op. veza u inostranstvu, pod pseudon 
imoa "Harijan". Zenica, 12. 5 . . 1986'^godine PREDLA2E Op. RADNIK: 

/ !; '";V^& : c. : V. Vladimir JuriSid 4tfL ODOBRENJE Na osnovu clana 51.vPravila o radu SDB i tacke 5 Uputstva o doku 

' • ••■ '/m^h: -:■.:*■:•. • 
mentaciji u SDB, odobravam' - ne odobravam angaiovanje PETROVIC DRA GANA, za op. vezu u -iriostfanstvu. SEKTdRA/ JV/NP 
VAoazovid 1299 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNIC1 UDBE U BIH PILISKIC, (Vladimira) Stjepan - "Mrki" 
1968. -Travnik Linija rada: oj ReK.broJ: V'-Zf^j „ 

Op.radnik: Mi jo araaina Datua a-rid: UV-TT JCG. P R I J E D L G za an*;a*OTan4a op. rasa n xealji t na onoTa £lana 51 
PraTila o radu BDB i taSkd 5- Upntatra o dokuaantaciji BDB 

P3GLl£PC BTJKPAB . 

•in Vladimira i Harije r. STOJAXOVie, rodan 18-5-1968. 
godina a Travnika, gdja je i naatanjan, Trg Rap*blike-(Z»i- 
^•eda 1), 13/5, uJamlk Satrrtos ra*rada (IT1) SOP "laib Da- 
ntoYic"-TraYnik, alektrotahniSkl aajer. 

R A Z L Z I Prri kontakt aa Piliikidaa oatTaran Je kxajam auguata 
-1^5~.'5wd£=:eT~jL«uA~ 0« ukliio"ai va.se lica aklonin iapiaivanju 
rttnii *nakova 1 almbola na javnim ajeatima. Od tada, sa 
Stjepanoa as planaki i kontimiixano kontakt ixa, t« pmiio ja 
mis korianih ■ainanja o ponaianju i kretanjn lica (uglarooa 
arednjoakolaka oaladina), koja aao na oanovn, piaanja razli- 
Sitlh snakoTa 1 almbola izdiferencirali kao aoguda isvriioce, 
iepiaivanja neprijataljakln parola 1 almbola n fiSc "Anton Ha- 
vrak", a aogla bi aa doveati tt vezu. i aa akt#»Ti»» ry^rt***:?- 
ljakog akta 18/19. 08. 1985- godine. 

Inace, do aada je aa PiliSkicea odxfcano Seanaeat (16) 
nepoarednih kontakata, na osnovu kojih jo napiaano jedanaeat 
(11) sluzbenih zabiljeski i pet (5) depeSa, koja su upucene 
III Upravi SDB, RSOP-a SB BiH , Sarajevo. 

Obziroa da je sve doaadasnje zadatke izvriavao korektno 
i odgovorao, da zeli poaoci Sluzbi iz patriotakib pobuds , te 
da posjeduje objektivne i subcektivne aogucnoBti za dalje 
ingazovanje, predlazeao da se koristi kao cp.veza u zealji, 
pod paeudoniaoa "MRKI". 

Dana, o 3. o 3. 1986. godine Predla&ejo^radnik: 

Hijo Kvaaina 

1300 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADN1CI UDBB U BIH ? .REPU8l;l(l^'5O^ARIJAT■7A^T)NU^fWWErP0SCW^^ ; 4 •■" ' " " ' ';- " ' "' ■•' 

■^XENTAR SLU2BI 8EZBJEDN0STI "■■• ■■■ , 
•• SEKTOR SDB ZENICA 

LINIJA RADA: 03-gradjanska desnica fton h . t X 'J & 

Op. radnik: Beba Salko Kfc, ffd . >/ J /? ? «# PRIJEDLO G 
2a brisanJ€_Q0--Ve2e.u-2nmiji_n5-<^r:crv*u-ciartS"5'; FraviTa o radu SOB 
i taCke 5 Uputstva o dokumentaciji u SDB. 

PIL1SKIC STOEPAN, sin Yladimira i Marije r. Stojakovi<f, rodjen 18.5. 
1968. godine u Travniku, Hrvat, driavljanln SFRJ, student Elektrotehni 
Ckog fakulteta u Sarajevu, Clan SKJ, stalno nastanjen u Travniku, Trg 
Republike /Zyijezda I/, 13/3. R a z 1 o i i Sa Pi1i5kiCera..je.Dryi-kont2ikt-ostY»pen u avgu-stu 13S5. godine "vezano za 
pra£enje ponaSanja, komentara i namjera vi$e Uca sklonih ispisivanju raz 
nih znakova i sirabola na javnim irjestima. Zbog toga je angaiovan kao op. 
veza pod pseudonlmom "Mrki". Po odlasku na fakultet, pruiio je vise bezb 
jednosno-interesantnih saznanja o nepr1jateljsk1n istupima BagariC Nlko 
1e, student medicine u Sarajevu, rodom od Dwna.kao i o gibanjima u stu 
dentskim sredinama Sarajeva. 

DosadaSnja saznanja koja je pruiio provjeravana su preko i?vo»-a -C53-Se 
ktoi' St)B Sarajevo. U dosadaSnjem radu ponaSao se odgovorno i korektno.po 
kazuju<5i spremnost da se iz patriotskih pobuda angaiuje na izvrSavanju be 
zbjednosnih zadataka. Brisanje op. veze "Mrki" se predlaie radi njegove 
prekategorizacije u saradnika. 

Oana, .^ 1 /88. PREDLA2E Op. RAQNIK: 1301 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBli U BIH POPARA, (Asima) Atif - "Budo" 
1943. -Jajce ■-.- CKNTAR ' ZENICA Linija rada: Emigracija Reg.br:! "^ ' 

Op.radnik: Vladimir JuriSid Datum ev. * £. £?, fj PRIJEDLOG 
za angaSovanje op.veze u inostranstvu POPARA ATIF, sin Asima i Fat-ime r. Arifagid, rodjen 
25.11.1943.godine u Jajcu, Musliman, driavljanin SFRJ i Aus 
tralije, nosilac NPI, oienjen, otac dvoje djece, po zanima 
nju tnoler, nalazi se na privreraenom radu u Brisbanu, Austra 
lija, stalno nastanjen u Zenici, ul. Mahmuta Djikida br. 98. R A Z L Z I SluSba je sa.Poparom prve kontakte ostvarila 27.2.1984. 
codinc, kojom prllikom smo doSli do odredjenih bezb3ednosno- 
intercsantnlh saznanja o nepri jatel jskoj djelatnosti ekstrem 
ne fasistlcke emigracije u Brisbanu, Australija, okupijenih 
oko lokalnih etnickih radio programa, katolicke crkve "A. 
Stepinac" u Salzburiju, te "hrvatskib'i "srpskih" klubova i 
druStava, koja aktiyno neprijateljski djeluju protiv SFRJ. Ta 
da au mu dati 1 konkratni zadaci na planu daljeg pradcnja nep 
rijateljske aktivnosti lica iz ovlh grupacija, nakon cega smo 
ga vi5e puta plsmeno i neposredno kontaktirali , kojom prilikom 
smo doSli do novih korisnih podataka. Cijenedi Poparin voljni 
momenaL , kao i njegove objektivne i subjektivne mogutfnosti na 
daljcm pradenju nepri jatcljskc djelatnosti ekstromne faSis-ickc 
cmigracije u Brisbanu, posebno iz grupacije lica okupl ;-ji-.i:. oV-.o 
"iirvatstcog " doma u Morning Side /PRGOMET DRACO, DUC„v.::.>2 : ; ANTE, 
SOr.DAN JAKOV, LUSlC MI50 i dr./ pror!Uzo-,o da a a :sti V.--T i „-_i 
k.io op.voza u inostranst.vu, pot! psoudoninom "BUDO". 

Zcnica, 2o.9 . 198S.godlnc; P R E D I- A ?. .- : 

OPERATIVNI IIADNIK 
JuriSid Vladimir 1302 CUVAR] JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH HJ A, (Fabijana) Ivan - "Dragan" 

v 

1941. - Cajdras/Zenica -.'■ tSf <<! Jf :^_ CENTAR' SLUJSBE BB2BOTDH0SXr?T J v' i ^--^^v'--a-Cr >t.^^^r:U%^ 
■•' -Sektor'SDB' Zonica- ■' '■ Linija radai Emlgracija Reg.broji \J-£h$y 

Op.radnik: Vladimir JuriSid Dat.evid.: £;, ^ JJ^- 1 ,' PRIJEDLOG 

2a angazovanje op. ve2e u inostranstvu, na osnovu clana 51. Pra- 
vila o radu SDB i tacke 5. uputstva o dokuraentaciji. PUDJA IVAN, sin Fabijana i Janje r. Cecura, rodjen 19. 
5.1941. godina u a. Cajdras, Zenica, Hrvat, drSavljanin SFRJ i 
Australija, nosilac na5a i australske PI, ozenjen, otac dvoje 
djece, po zanimanju gradjevinski radnik - KV tesar, od l97o. go- 
dine nalazi so na privremonom radu u Brisbanu, Australija, stal- 
no nastanjen u mjastu rodjenja. 

R a z 1 o z 1 

Prvi kontakti sa Pudjom su ostvareni u julu 1984. godi- 
ne, kojom prilikom nam je iznio svoja zapaSanja o neprijateljskoj 
djelatnosti ekstremne faSiaticke emigracije i nekih npsilaca NPI, 
okupljenih oko katolifike crkva i hrvatskog doma "Alojzije Stepi- 
nao" u Salzburiju, pradgradju Brisbana - Australija. Tada su mu 
dati i odredjeni zadaci na planu daljeg pradenja aktivnosti Ilea 
iz ova grupacije i drugih koja se naprljataljski eksponiraju u 
Australiji. Nakon toga, sa Pudjom su ostvarena joS cetiri kontak- 
ta, kojom prilikoro nam je pruSio vise korisnih obavjeStenja o nep- 
rijateljskoj djelatnosti Soldan Jakova, Prgomet Drage, Tot Josipa, 
Jonjid Alojza, 2epa£kid Fabijana i drugih emigranata i nosilaca 
NPI u Australiji (nase informacije Str.pov.broj o2-312 od 11.7. 
1884. godine, o2*rl41 od 29.5.1986. godine i depeSa o2-7o4 od 24. 
4 .19 87. godine) . 

— I CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH tivne i subjektivne mogudnosti,' posabno na'planu pradenja'f 'amp? 1 
rijateljska djelatnoati lica okupljenih oko "hrvatakih" domova 
u Brisbanu i Sidneju - Australija,p|>Bdlazamo da se igti koria- 
ti kao op. veza u inostranstvu, pod paeudortimoa "DRAGAN". Zenica, 7.9.1987. godine PREDLA2E OP. RADNIK: 
Vladimir JuriSid 

13? 
O D O B R E N J E Na oanovu £lana 51. Pravila o radu SDB i tafike 5. 
Uputatva o dokumentaclji u SDB, odobravam - no odobravam an- 
gazovanje PUDJA IVANA za op. vezu u inoatranstvu. vfv/BM 
* A V A yj? 

EKTORA .SDB T 

azovid . : ^"V 1304 CUVAR1 JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH RAJSEL, (Vernera) Tomislav - "Toni" 
1948. -Zenica '9 O V ft"3 * A. A » v X V n. oiTJrw ** REPUBLlCjCX'SEKRETARIJAT S5A UNUTRAfiNJE POSLOVB "."r ' ^V^O. 
'ri-*'-.;-: l !--: , ' :, '\-\>CBNTAR-.-SIiU2BI- BEZBJEDN08TI .-i*: <:?■••-■•.: y ; ;..y^g^/ >^J 
■■.;:. : -/-. '.••'■■.' .-?>:'.:T---Sektor SDB Zonioa-'-' ■■'-■■-■■'' ' ■■•■-.■■••. '• VP fr-y7» Linija radaj Emigracija 
Op.radniki Tomislav Skelo Reg.brojt 
Dat.avid. : 


PRIJEDLOG 

za brisanje saradnika u inostranstvu, na osnovu clana 49. 
Pravila o radu SDB. 

RAJ§EL TOMISLAV zv. "TONI", sin Vernera i BoXane 
r. Petrovid, rodjen 2.12.1948. godine u Zenici, gdje je i 
stalno nastanjen, ul. M.Curukovida broj 5, Hrvat, drzay- 
ljanin SFRJ i SR Njemacke,. nosilac njeraacke PI, boravio . 
na privremenom radu u Frajburgu, SR Njemacka. R a z 1 o z i 

Sluzba je u decembru 1985. godine obavila visa .. 
inforinativnih razgovora sa RajSeiora u cilju provjeravanja 
raspolozivih saznanja o njegovim kontaktima bs pojedinim 
ekstremnim emigrantima u Frajburgu, SR.. Njemacka.. Tom pri- 
likom,. RajSel je.priznao: svoju vezu;.Ba ekstremistima Mija- 
tovid Jankom, ■ Dilberovid Brankora, BariSid BlaSom i dr., i 
o njima ustupio vifie bezbjednoBno-intereBantnih aaznanja. 
Izrazavajudi spremnost za daljnje kontakte sa Sluzbom, 
usmjeren je na planu potpunijeg pradenja neprijateljska 
djelatnosti navedenih i drugih lica, nakon Sega j« u vile 
navrata prenosio korisna i provjerena obavjafiten ja. Zbog 
navedenog, RajSel je u maju 1986. godine angazovan Xao ia- 
radnik u inostranstvu, pod pseudonimom "MAIJER" . Od angaio- 
vnnja pa do kraja 1988. godine, "Maher" jo kontlnulrano i u 
skladu sa datim mu inatrukci jama, pruJSao aktuelna i korisna 1305 CUVARI JUGOSLAV!.!!- - SURADNICI UDBH U BIH bezbjednosno-interesantna aazi\_jmja o djelatnosti pripadnika 
hrvatske i albanske nepri jatel jske emigracije sa podrufija 
Frajburga i Sire. Od jula 1988. godine, saradnik ae anga- 
2ovao na otvaranju ugostitel jskog objekta u zemlji, te je 
odjavio gradjevinsku firmu u Frajburgu diji je vlaanik bio. 

Kako je od oktobra 1988. godine sa stalnim borav- 
kom u zemlji, i nema se namjeru, u dogledno vrijeme, vraca- 
ti u SR Njemacku, izgubio je objektivne mogudnosti na dalj- 
njem pradenju neprijatel jske djelatnosti navedene grupacije. Imajuci u vidu navedeno, predlaSemo da se "Maher" 
briSe iz aktivne saradnicke mreSe i njegov dosije pohrani u 
arhiv RSUP-a, a ukoliko bi do§lo do izmjenjenih okolnosti, 
cijenimo da bi se, obzirom na izra2enu voljnost za saradnju, 
mogao uspjeSno reaktivirati. 

Saradnik je upozoren na obavezu fiuvanja tajnosti 
kontakata sa SluSbom i podataka koje nam je ustupao, nije 
upoznat sa suptilnijim mjerama, a prema njemu SluSba nema 
nikakvih obaveza. Zenica, 16.4.199o. godine PREDLA2E OP. RADNIK: 
Tomislav^Skelo 
A N 
RA SDB 

nid ODOBRENJE 

Na osnovu dlana 49. Pravila o radii SDB, odobravam 
brisanje iz aktivne saradnidke mreze RA.7SBI. TOMISLAVA kojl 
se vodi pod psoudonimom "MAHRR" . Snrii ji'vo, l')'Jfi. <|ocIt:n- O I) O II H A V A 
I'OIinl-^HKT^U ZA , HIMi ■ 

.Sr/>(fo ( jg NOV it 

; J I V 1306 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBIi U BIH RAKOVIC, (Ljubise) Ljubinko - "Soko" 
1930. - Kraljevo/Srbija Socljalisticka Republlka. Boana 1 Hercegovina 
REPUBLtCKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE 
SLU2BA DRZAVNE BEZBJEDHOSTI 
CENTAR ZENICA 

LINIJA RADA: 02 

Op. radnik: Mljo Kvasina Relj. broj : 7-15-Su 

Datura eviu.-i-.-10-l.9dl-. 

PRIJEDLOG 
2a brisanje op, veze u inostranstvu 

Na osnovu £lana 51 Pravila o radu SDB i tacke 5 Uputstva o do 
kumentaciji u SDB. 

RAKOVIC Ljubinko, ain LjubiSe, rodjen 4. 3. 1930. godlne u Kra 
ljevu, SR Srblja, Srbln, dr2avljanln SFRJ, po zanimanju kuhar, od 
196 3-197 6. godlne boravio u Pucarevu, sada 3talno naatanjen u Kra 
ljevu. R a z 1 o z i 

Sluzba je prvi kontakt aa Rakovldera o3tvarila juna 1979. godine, 
kada je pruzio odredjena bezbjednosno-intereaantna saznanja o nepri 
jateljakoj djelatnostl brade Udovlcida /kojl su u to vrijeme bill 00 
ovog Centra/, te Arar Luke i druglh bezbjednoano-lntereaantnih Ilea 
lz Sidneja, AU3trallja. Nakon ocjene da ima objektivne i aubjektivne 
mogudnoati na planu pradenja neprljateljeke djelatnoatl jednog broja 
ekstremnih emigranata lz Sld^eja - Australija, oktobra 1981. godlne 
angaiovan je kao operativna veza, pod pseudonimom "Soko". 

Od tada, Rakovid je pruSlo nlz korisnlh podataka o nepri jateljskoj 
djelatnostl efcatrenuie faSlsticke etnigracije u Sidneju, o cemu nas je 
obavjeatavao pismeno 1 neposredno, kada je dolazlo u zemlju. 

U oktobru o.g., Rakovid se vratlo u zemlju i stalno nastar.lo u Yzi 
ljevu, tc- posto viiu ne raspolaie objefctivnim racgudnostiaa zi ial^-i zz 
denje r.._-:..r i j jUjI jskM dj<jlatr.ost: lxcj na koja je bio uar.jer-jr. , ;^re-i'.i 
zcroo da su bru-i kao opesativna vizj J inostranstvu, pod pseuior.ir.tr. 
"Soko" . 
Travnik, J.U.1'J33. godlne. PREDLA2E Op. RADSIK: jjOfcp- 1307 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH RIZVIC, (Emgijada) Hasan - "Zdravko" 
1941. - Slimena/Travnik 


„..y..i.j uwuj. • i^JUSjOV^ ''T^j^/^.lr? 


Linija rada: o2 i<eg.broj: _\_ 

op.radnik: Sniajic i'iesud Latua evid: PRIJEDLOG 
za angazovanje Jpl veze u inostranatvu. Na osnovu clana 51 Pravila o radu Sluzbe driavne bezbjednosti 
i tacke 5- Uputstva o dokumentaci;ji 6DB. 

EIZVIC EMGIJAJD, zv. "Gicjo" , sin Kaaana i Fatime r. mJSKIC, 
roden 28.1o.l9^1.gcw3±ne u Slimenima-Travnik , nastanjen u Tra- 
vniku, Skolska 11. K t Musliman, drzavljanin SFBJ, radnik, nos- 
ilac HPI, nelazi Be na privremenom radu u Augzburgu-SR Hjema- 
cka,Da adresi: »9oo Augzburg, Georgen Strase, 37. 

H -A ■ X I.- Z I Rizvic je pocetkom januara ove godine , samoinicijativno 
Btupio u neposredan kontakt ea Sluzbora. Kroz razgovor iznio je 
■vise bazbjednosno-interesantnih podataka o neprijateljakoj dje- 
lataosti CABRO MHKE, POO ovog Centra i ustaskib ekstrenista : 
BMOLCIC Ante, KBAIkHEVIC Luke i GLOBAN Dure, sa koo'ims j«s tti.lta 
. u_ dAaraJefca** •* *. , c:i_i ■ — — ' ' 

Ba Rizvic em smo nastavili kontakt e kojom prilikoa jo proSirio 
ranija saznanja i pruzio nove bezbjednosno-interesantne podatke 
vezano za Milieu i druge ekstremiste. 

Podatke koje je davao Rizvic, provjeravani su preko op. veze 
"Batar" i izvora drugih Centara i poicazali eu se kao taini. 

Obziroa ae je jftizvic izrazio sprenmo:^ da i da.ioe poxaze c-lu- 
zbi, re du iaa subjektivne i oz-eisivrie aosucnosci Z8 pra:*:.,;* 
nepri,-j6t:elo£«:<; d^elatnosti CiiBao .;iJKe i lica sa *co;ji:3a C e orla 
u vezi, predlazexo da se ubuduce itoristi kao op.veza u iaos'ra- 
nstvu, pod pseudonimom "Zdravko". 
Zenica, 2to.5.19&^.Kodine & — »">-*- -- — <--•-- 1308 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ROGALO, (Franje) Jozo - "Velibor" 
1950. - Rasticevo/Kupres Sool.liliiKiuk* F*pubiikt"D0»m 't'ltorot^InA^?^?^- '^7Jf-^- ; ( . ft - «:■.■*. 
REPUBIICKI'SEKRETARIJAT ZA -UNUTMSNJB PQSLOVE -V- ,".'■■ •" • /i -.. If -.•■'■'>., '' . 
CENTAR SLU2BI BEZBJEDNOSTI ' fjfo XJTX/ 

' SOTOR SDB Z E N I C A f/l ■ 

Linlja rada: ustaika emigraolja Reg.bn JJ "^fl 

Op.radnik: JURIC IVICA Datum ev. //{T/ffy PRIJEDLOG 

za brisanje saradnika u inostranstvu, na osnovu Slana 19 Pravila o radu 
SDB, podnosi so za: 

ROGALO JOZU, sin Franje, rodj. I6.7.1950.godine u e. Rastieevo, SO 
Kupres, Hrvat, drzavljanin SFRJ, vlasnik ugostiteljske radnje u Kelnu, SR 
Njemacka, stalno nastanjen u mjeatu rod Jen ja. R A Z L Z I Rogalo je, pod pseudonimora "Velibor" , angazovan za saradnju, febru 
ara 1978.godine, na patriotskoj osnovi, na zadacima praeenja neprijateljs 
ke djelatnosti ekstremne emigracije u Kelnu 1 Frankfurtu, SR NjemaSka (Le 
die Josip, Kunkic Frano, Crnov Nikola, Brkan Ratko, Zeko Branko, Patrun 
Ivan i dr.). Vezano za navedene obrade, Rogalo je dao viSe provjerenih po 
dataka o njihovoj neprijateljskoj djelatnsoti, sto je rezultiralo potpuni 
jera aagledavanju njihovog atepem druStvene opasnosti, kao i poduzimanja 
adekvatnih ojera Sluzbe prema njima i lioima u vezi. 

U posljednje vrijeme obrade nad Patrun Ivanom, Zeko Brankoo, Crnov 
Nikolom i Kartalic Stipom amo , zbog pasivizaoije i diatanciranja od ekstre 
nine emigracije, brisali. U posljednje dvije-tri godine aaradnik izbjegav. 
zvraavanje datin zadataka, kao i konspirativne kontakte aa op.r.dnikoa.pod 
izgovorora da "za to nema vremena, zbog privatnih obaveza". 1309 CUVARJ JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U B1H •v^'Zbog • hayedonlh;.'rixlpgt prtdltiwo:,*! MFogalo briM, kap wrtdnik;; 
"Velibor". - "'' ■.';■. - : -. ■ ; - .. ' ■* :;'■- ■ ..'■ 

Tokoa rad'a sa iijira nlja' nagradjlvan od atrane SluSba. Saradnju nl jt 
ni5lm uslovljavao, tako da SluXba preroa njetnu nana obavaza, nltl Ja ko 
riSten na suptllnijim zadacima. Na poaljednjen kontaktu upozoren Je na 
dalju konspirativnost. 


PredlaXemo da a^e dosije saradnika pohrani u arhiv SDB RSUP-a SR BiH. PREDLA2E: 
Jilrife Ivica V 


Ve. •, v/ 


D I U K A 

Na osnovu clana 49 Pravila o radu SluSbe drzavne bezb jednosti , odobravara 
brisanje iz saradnicke mreze FOGALO JOZU, pod pseudonimom "VELIBOR", Sarajevo: ODOBRAVA: 
PODSEjgfETAR/ZA'.SlJ] 
Sr 
1310 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH SALKIC, (Mehmeda) Mustafa 
1945. - Rujmca/Zavidovici "KIek" "SocijaJCCaGc'ka Republika Bosna I Hercegovina 
REPOBLiCKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRA5NJE POSLOVE 
SLUZBA DRZAVNE BE2BJEDNOSTI 
CENTAR ZENICA LINIJA RADA: Emigracija 
Op. radnik: Enver BaSid Reg. br. D-3069 
Datum evid. •&-. 0.1077 .god. 
/6 *./$$. PRIJEDLOG 

za brisanje saradnika u inostranstvu na osnovu 51. 46 Pravila o 
radu SDB I tacke 5 Uputstva o dokumehtaclji SDB 

SALKIC /Mehmeda/ MUSTAFA, rodjen 1945. godine u s. Rujnica,2a 
vidovidi, stalno nastanjen us. Brljeg-Zavidovidi, Musliman, dr 
Savljanin SFRJ, nosilac NPI, po zanimanju elektricar, nalazl -se 
na radu u Ottobrunu kod Minhena - SR NjemaCka. 

R a 2 1 o z i Prvi kontakti sa Salkidem ostvaxeni su krajem 1975. godine kada 
je dao podatke o neprijateljskoj djelatnosti Siaundid Ive i Hovako 
vid Slvka, rodom od Bjelovara, Vujovid Slavka, rodom od Zagreba,Pe 
rovid Alberta, rodom iz Kardeljeva, nosiocl NPI 1 dr. Ilea na radu 

u Hohenkirfaeriu kod Minhena. 

.-* ', i - - . ••. 

PoSto su podaci koje je Salkid davao bill uglavnom provjereni i 
taSni, a|imajudi u vidu njegove objektivne i subjektivne mogudnbsti, 
sa njim je.'u septembru 1977. godine uspostavljen saradniCki odnos i 
registrovan je pod pseudonimom "Klek". 

Medjutin, usljed du2e bo lest i Salklda, kao i promjene mjesta bo 
ravka i rada, isti je izgubio ranije pozicije press llciisa na koja 
je bio usmjeren, tako da posljednje 2-3 godine nije davao bezbjedno 
sno-interesantna obavjeStenja, te predlaSemo da se briSe iz aktivne 
saradnlcke mreSe. Zenica, 8.5.1984. godine PRE0LA2E Op. RADNIK: 
EnVex BaSld \yex BaSi 1311 CUVAR] JUGOSLAVIJIi - SURADNIC1 UDBE U BIH SEKERIJA, (Marka) Mijo - "Vaso" 
1931. - Vilic Polje/G. Vakuf 
L1n1ja rada: Enlgradja P.cg.broj: J-^7Qy 

Op.raddk: Jurie Ivlca DatU8 cvlden. XT- £ <# PR I J E DLO G za brlsanje saradnika na osnoyu CI. 50 Pravlla o radu SOB \ tatke 5 Uputstva o 
dakuuentadjl u SOB. 

5EKERIJA HI00, sin Harka, rodj, l3;2.'l931.god1ne us. V111C Polje SO-e • 
G.Yakuf, gdje Je 1 sUlno nastanjen, Hrvat; drtavljanln SFRJ, nalazl se na -: 
prlvrenenon radu u Kelnu, SR KJe*aCka, :i " RAZLOZI Saradni_k_"Jaso?_an5a^v«-i^l^77^^tne"na"dobrovoljnoJ osnovl. Od ta 
da, do 1986. godlne, davao Je provjerena 1 korlsna obavjeJtenJa o djelatnostl 
ekstrenne eralgradjc u Kelnu- SR KjeaaCka (Kunk1£ Frano »',Zeko Bran to, brada 
B1land21d, Crnov Nikola, KartallC Stlpo 1 V1nko, Beljo AndrIJa 1 drO. - : v' 

Koncen 198S. godlne, zdravstveno stanje saradnika . sei-pogorfalo;' tako <la 
su ku objektlvne aoguCnostl na'planu prafierija wprljateljfike djelatnostl eks 
treone ealgradje bile '~znatno saanjene. ^^-^c-i~----~---^---~ ■"'"'" """""""" 

Iste godlne, kod saradnika u Keln odlazl rvjegova supruga, 5to Je takodje 
doprlnljelo da njegova "pokretljlYOst" bude smanjena, a saralH t1a 1 broj 1 kva 
Htet saznanja yezanlh za djelatnost ekstrenne emigradje. 

Na posljednjem kontaktu, kojl smo ostvaHU u toku 1987. godlne, saradnlk 
je istakao da mu zdravstveno stanje 1 porod1tn1 ilvot ne dozvoljavaju da se 
ubuduCe znaCajnlje angazuje na zadadma Slulbe. 1312 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U JJIH SEKIC, (Pere) Marko - "Vice" 
1946. - G. Pecine/Pucarevo . jSisiiaea'Kei^^ . 

KSOBLICKI sekpeeasukt za ONOTRA&UE POSI0VE \] Y*y v 

CENTRR SLD2BI BEZBOHMDSTI 
SEKK3R SDB ZENICR 

Umjh RATA: 02 

Op. radnik: Mesud Sftajid Reg. broj: D-5762 

Datum evid. J 8 ,9 . 197 6-. 

PRIJEDLOG 
za brisanje saradnika u inostranstvu na osnovu dlana 49 Pravila o radu 
SDB i tacke 5 Uputstva o dokunientaciji u SDB. 

SEXIC *ARKD, sin Pere i Janje r. Pliso, rodjen 5.4.1946. godine u GO 
mjim Pedinam, Pucarevo, stalno nastanjen u Nevid Polju, Travnik, Hrvat, 
drzavljanin SFRJ i SR BiH, nosilac NPI, nalazi se na privrerenom radu u 
Minhenu, SR NjemaQca. R a z 1 o z i 

SluSba je sa Sekioan uspostavila prvl kontakt u rtaju 1985. godine, ko 
jora prilikom je pru2io vise korisnih podataka o neprijateljskoj djelatno 
sti ustasTcih etcstreoiista Dujo Stjepanu, vucak Jandre i MatoSevid Bernar 
da, svl se nalazc pod operativnim tretmanom ovog Sektora. 

Kroz dalje kontakte, Sekid je pro§ixivao saznanja vezana za neprijate 
ljsku djelatnost navedenlh ekstremista, a davao je i neka nova, koja se 
cdnose na neprijateljsku djelatnost Ivankovld Mate, 00 ovog Sektora. 

Iz navedenlh razloga, cijenedi da su ispunjeni potrebnl uslovi, Sekida 
amo u aprllu 1986. godine, registrovali kao operativnu vezu u Inostranst 
vu, pod pseudontoom "Dlno". Obzirom da je nastavio sa pruzanjera korisnih 
saznanja Sluzoi, dana, 30.9.1986. godine op. veza "Dlno" je prekategorl 
sana u saradnika, pod pseudonijicrn "vice". Podaci koje je davao "Vice" .pro 
vjeravani su preko saradnika "Bond" i izvora drugih Sektora u RepubLici i 
pokazali su se kao tadni. 

Medjutim, srodinom 1987. godine, "Vice" je optufen za pokusaj ubisrva 
u Travniku, te da bi izbjegao krivicnu odgovorrost , istraincn sudiji je 

1313 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH rekao da radi za SEB, te da 6a nu -SluSba ■- MJL — ' da krlvlcnoToeodgova " ra. Nakon toga, i pored upozorenja od strane Slu2be, "Vice" je u do na 
vrata, u pijanom stanju, u ugostiteljskim objektima, dekonspirisao ra3 
sa SluSbom. 

Imajudi u vldu navedeno, predla2ano da se saradnlk "Vice" briSe iz ak 
tivne saradniCke mreXe, 5to je usagla&no sa II upravom /veza depe§a br. 
02/1-993 od 2.11.1988. godine/. 

Dana, ^.^ /89. Op. RMWIK: 

ODOBRENJE 

Na osnovu clana 49 Pravila o radu SB i taSke 5 Uputstva o dokuoentaci 
jl odobravam, ne odobravam brisanje saradnika "Vice" u irostxanstvu. Sarajevo, /89. ODOBRAVA 
POOSEKKBTAR ZA SOB: 

Sredojer t*3vic* I 1314 CUVARI JUGOSLAVI.IE - SURADNICI UDBli U BIH SELAK, (Pere) Anto - "Ratar" 
1952. - Guca Gora/Travnik V-M£ Linija rsda: o'd Heg.broJ:. 

Op.radnik: Smajid Mesud Datum evid: /^ /4-<f <F PKIJEPLOG 

za briaanje op.veze u inoatranstvu, na oanovu £lana 51« 
Pravila o radu 8DB i taSke 5. Uputstrva o dokuaeataoiji u SDB. 

SELaZ AHTO, Bin Pere, roden ?.4.1952. godine u b. Gu5a Gora 
f-ravnik, gdje ;Je stalno i naatanjen, Hrvat, drzavl;}anin E?HJ i 
SE BiH, nosilao KPI, nalazi se na privremenom radu u Augzburgu, 
BR NjemaSka. 

R A Z I Z I Ba Antom Je osirvaren prvi kontakt aredinom 19bo. godine, na 
njagqvu inicijativu, kada na6 ie obavjestio o neprijateljskoj 
djelatnoati CAERO 1ULEE. Aodila ee kao POO do oktobra o.g.-n.pr./ 
Nakon toga, Ba Antom su naetavljeni kontakti na kojima je pruzio 
vi§e korienin saznanja vezanih za neprijateljjsku djelatnost ekst 

•xemnog svefienika GXOBAH Sure, pa $o dana, 3o.l.l9ol. godine angel 

ovan_ kao op^eza_u-Jji9fet5fi:^trsr _ P^T^^i*oamom _ ''Hatar'' . Obzirom 
da ie posjedovao objektivne mogu6no8ti (kucni prijatelj sa Rilkom, 
n.pr.), kao i Bubjektivne (fakultetski obrazovan), do kraja 19tt*. 
godine, dao je doeta kvalitetnih podetaka o vecem broju ustaskih 
ekfitreoista koji su bili u vezi sa Milkom (DUJHIC Petar, OF.QZ 
Avgustin, KADAT Hiko, KARJAKOVlC Iiiko, GASO Hrvoje i dr.). 

Fosto je Hilka, kra^em 19^. godine sklopila brak, zbog ljubonore 
tauza, prestali su se uzajannc posjecivoti, nakon cegs je poceo dnva 
zi periferna saznanja o ueprijateloskoj djelatnosti UBtaske caigrac 
i^c. 1315 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH SELIMOVIC, (Fehima) Vahid - "Lola" 
1938. - Merdani/Busovaca >-rpTW X ir . J/ i | .t v ;i |j, T u i AU ' l ' t ' ,L ' ! ''? V jf7J.\** S^^^^^^bSSkjS^s^ lhooa Ear&j Esigracdja )/ O f/1'tC 

Op. radnikt Vladimir Jurisid Peg. brojt V c \^ , '- > PRIJEDLOG 
ZA ANGA20VANJE Cp. VEZE U 32KGIRANSTVII 

Na osnovu Clana 51 Pravila o xa&i SEB 1 ta£ke 5 Uputstva o dokumanta 
ciji. 

SE£JXNl£ VMUD, sin Fehima 1 majke Nesi-fe r. Sisid, rodjen 20.5.1938. 
godine us. Merdani, Busovada, MusUman, drzavljanin SFRJ 1 SustraHje,ro 
all an naSe 1 australske PI, ozenjen, otac dvoje djece, penzionex, bib via 
snik fctografske radnje u Pertu - Australija, gdje boravl od 1370. godine, 
nastanjen na aflresi 48. Chester str. South Freoentl 63.62 W. Australija. R a z 1 o z 1 Prvl kontakti sa Selimovicem ostvarenl su tokan jula 1986. godine, ko 
jam prill km nam je iznio svoja zapazanja o neprijateljskoj djelatnostl 
ekstrenne faSistlBce emigracije 1 nekih nonilnra KPI okupljenih oko "hr 
vatskog" doma u Pertu, "BBZ" u Frementlu i nekih "jugoslovensklh" klubova 
1 drustava u Pertu i Fresaentlu - Australlja. Tada su mi datl i odredjeni 
zartani na planu daljeg pradenja aktivnostl Ilea lz ovlh grupacija 1 dru 
gih, koja se neprijatelJBki ekspcniraju u Australiji /naSa cp. lnfonnacl 
ja cd 3O.10.1986. godine/. Nakon toga sa Seldanovicem je oatvarenc jos 
£est kantakata, kroz koje je pruzlo vi£e korianih obavjeStenja o neprija 
teljskoj djelatnostl Alilovid Franje, POO ovog Sektora, Vuleta Mije, Br 
bid Stipe, CiCak Karla, Grgurevid Ivana, Bunid Rasirna, Gavran Mate, Sakid 
Petra 1 drugih emigranata i nekih noBilaca KPI u Pertu i Frementlu, W. Pu 
stralija /nase Inf. str. pov. br. 02-201 od 29.7.1986. godine, 02-16 od 
16.1.1987. godine, 02-50 od 20,2.1987. godine, 02-69 od 10.5.1988. i depeSo 
br. 02-1947 od 12.12.1986., 02-76 Od 14.1.1987. , 02-185 od 3.2.1987. i 02- 
1423 od 14.8.1987. godine/. 

1316 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH 
Op. radnUci Vladimir JuriSid 

Dana, 14.7.1988. godine LINIJA RADA: 02 PLAN 
koristenja op. veze "Lola" Cp. veza "Lola" usmjeren je na pradenje neprijateljske djelatnosti 
ekstrenne faSisticke emigracije i nekih. nosilaca NPI u Australiji, oku 
pljenih oko "hrvatskog" dcma 1 •Ervatske bratske zajednice" i drugih 
klubova i dru5tava u Pertu 1 Freroentlu. 

U vezi s tim dati su nu slljededl zadaci: 

- da uspostavi Sto prisnije kcntakte sa Alllovid Franjaa, POO, emig 
rant, rodcm iz Busovade, s ciljem pradcnja njegove sadasnje neprijatelj 
ske djelatnosti, kao i utvrdjivanja uloge u redovima fasisticke emigrac 
ije. 

- da se angazuje na snimanju i pradenju drzanja i pcnasanja Alilovide 
vih veza u Australiji, te rasvjetljavanju njegovih kontakata sa vezama 
iz zemlje i nekih evropskih zemalja gdje borave. 

- da ponovo uspostavi kcntakt sa Vuleta Mijctn, emigrant sa regullsa 
nim statusom 1 njegovim bratom Iviccm, nosilac NPI u Pertu s ciljem sag 
ledavanja njihove povezanosti sa Alilovidetn, kao i na pradenju njihovog 
daljeg drzanja i ponasanja. 

- da se angazuje na rasvjetljavanju uzroka 1 daljeg toka sukoba izrae 
dju "HBZ" i Zajednlce jugoslovensklh klubova i drustava u Pertu W.Austra 
Uja. 

- da nastavi sa pradenjem neprijateljske djelatnosti Gavran Mate, Kraji 
na Mije, Brekalo Joze, Jelovid Ante i drugih Clanova "Jirvatske bratake za 
jednice" u Pertu. 

- da se angazuje na pradenju neprijateljske djelatnosti Drbid Stipe, Ci 
£ak Karla, fiakid Pere, Bunid RasJjna, Grgurevid Ivana i drugih iz rukovoda 
tva "hrvatskog" doma i ustaske organizacije HOP u Portu - Australija. 1317 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBIi U BIH SIMICEVIC, (Alojzija) Drago - "Livac" 
1965. -Turbetu 
'-'■■■■ "■ •'■■■• - CENTAR SL02BI BEZBJEDNOSTI 
SEKTOR SDB Z E N I C A Lnija rada: 004 Reg.br* V-2590 

s.radnik: Sarajlic Asaf Datum evid: /V-«r 7c PRIJEDLOG 

i brisanje op.veze u zemlji, na osnovu clana 49. Pravila o radu SDB, 
id: 

IMlCEVId: DARKO, sin Alojza i Stane Radovanovic, rodjen 9 . 5 .1965 .god. 
Turbetu gdje je i nastanjen, Hrvat, drzavljanin SFRJ, student IV go 
.ne Metalurskog fakulteta u Zenici, privremeno boravi u St. domu u Ze 
.ci. 

R A Z L Z I Prve kontakte sa Simicevicem, Slu5ba je uspostavila krajem 1988. 
idine i od tada su se ti sastanci kontinuirano odvijali. Iz pomenutih 
intakata dolazili smo do op. interesantnih saznanja o ponasanju poje 
.nih bezbjednosno-interesantnih lica koja su studirala na zenickim fa 
iltetima. Dobivena saznanja smo provjeravali preko op.veza "Krin","Is 
ir", "Kole", "Mile" i "Dane". S obzirom da su ee ovi podaci pokazali 
icni, 21.12.1988.godine, Simicevic je angaJovan kao op.veza pod pseu 
■nimom "Livac". Nakon brisanja obrada prema kojima je bila usmjerena, 
,.veza je objektivno izgubila pozicije, zbog cega smo je krajem 1989. 
■dine usmjeravali prema drugim bezbjednosno-interesantnim licima i po 
;vama. Preusmjeravanje op. veze nije dalo ocekivane rezultate, zbog £e 

predlaJemo da se brise, s tim da ce se sa povremenim kontaktima, kao 

op.preventivnim uporistem, nastaviti. 

Prema brisanoj op.vezi, Sluiba nenta nikakvih obaveza, niti je 
• sada na bilo koji na£in nagrad jivana . 1318 CUVARI JUG0SLAV1JE - SURADN1CI UDBE U BIH ^^SPS?*?!.'" ''?&WJ*2~?.F J rr->- ^??»*;.«vv---/-v»s v«5r S i - ■*»■<■■■ ■■■■•■■ ■ ■■ ■ ^^^T = ^^^ ! ^ =i 

•■■-.'- '■* Tokoa njehog Jc6ri8t<Mi5a 'irilje bila anga5ovana na izvrgavanju 
Buptilnijih mjera i radnji SluSbe. Na zadnjem sastanku, op. veza 
je upozorena da je duzna cuvati tajnu o saradnji i 3 vim saznanji 
ma do kojih se doslo kroz saradnju, te da ce za odavanje tajne sno 
siti odgovornost. 

PredlaJemo da se dosije op.veze unisti. Zenica, ,-fc _/90.god. PREDLAZE 
OPERATIVNI RADNIK 
Sarajli<i Asaf D B R E N J E Na osnovu clana 49 Pravila o radu SDB, odobravam brisanje iz 
lktivne saradnicke mreze SlMlCEVlC DARKA, koji se vodi kao op. veza 
j zeralji, pod pseudonimom "LIVAC" . ienica: <- '• ''l.-tl A/KV 
r r OB-^AVA : 
NACELMi /BEXTQRA SDB 
StariiC/VeseJin 
'i'$b* 1319 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH SINADOLI, (Ahmeta) Ismet - "Sin" 
1938. - Pristina/Kosovo oocijalj,; tioka nepublika Uosna i Hercegovina 
REPUBLICKI oZKRETARIJAl' ZA UN UTRASNJE FO.il.CVE 
-:LUZ3A DRZAVNE BEZBJEDNGJTI 
CEN'i'AH ZENICA 

LINIJA RADA: 0;- Rec-br. V-86^ 

Cp. radnik: Petric Nikola Da tun. evid. 2&.jun 19?8. 

PRIJEDLOG 

za briaanj'e op. veze na osnovu 21. 51 Pravila o radu 
3DB i tadke 5 Uputstva o dokumentaciji 3DB. 

3INADOLI IoMET, sin Ahmeta, rodjen 1.6.1938. godina u 
PriStini, 3AP Ko3ovo, stalno nastsnjen u -Sarajevu, ul. D. 
Oamanbega br. 19, bio na irdriavanju kazne u KPD-u Zenica, 
sada u KPD-u Fo2a , sudden na 8 godina i J njeseca satvora 
za podinjeno krivi?no djelo ie 21. 181/2 KZ-a , Albanac,dr ■-.;, 
Savljanin .iFR.T , razveden, otsc dvoje djece, po tanimanju 
PK stolar. .'.../ 

R a a 1 o a i 

Kao op. vozs pod pseudonimom "pin" Iaroat (Ja angaSovan 
26.6.1978. codine. U to vrijene $e inao dobre posicije ra 
pradenjo grupo albanskih nacionaliata /UlJaJ Binak/ u KPD-u 
Zenica. Davao Jo interesantne podatke o povezivanju Albana 
ca aa uataSkin. teroristom Pehar Miljenkom /OO/. Obzirom da 
,}© op. voza premJe?.tona u KPD-u 7o£a, a uskoro i izlazi iz 
zatvoro , prodlaSc 3e njeno briaanje. Dana, 15 .11.1 -'-OC. aod . •Op. RADJ 
Ukola / Petric ML ODOBRENJE 
Na o jiiovn rlnnn 51 Pravila o radu oDB odobravam - na 
odobi-avam bri jonj.« itnodoli lifi&TA kao op. veze pod paeudo 

hLx0m "" in "' /' MAbELHl&l?EteHAi 

Klad»&tyftnl r d 
PN/Nr ' ,i 1320 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH SOFIC (Huse) Husein - "Strajko" 
1939. - Poratje/Zenica CBWTAR SLOiBI BE2BJEDNOSTI 
SEKTOR SDB 2 E N I C A 

Linija rada: Emigracija Reg.bro3-^_ — ^^ 

Op.radnik: Skelo Tomislav Datumevid: ft. / C ■ J? , .. 

PRIJEPLOG 

za brisanje saradnika u inostranstvu na osnovu ta£ke 17 P.ravila 
o radu SDB 

SOFie HUSEIN ,sin Huse, rodjen 27.8 .1939. godine u s. Poratje, 
iO Zenica, Musliman; drfcavljanin SFRJ, stalno nastanjen u Zenici, 
ul. I.G.Kovafiida br.2, VKV elektromehanifiar, nosilac NPI , boravi 
na privremenom radu u Fridrihshafenu-SR Njema£ka. 

R A Z L Z I Od ranije raspolaJudi saznanjima da Sofid ostvaruje kontakte 
sa pojedinim pripadnicima HNE ,Sluiba je tokom 1984. godine, ob«vi 
la s njim viSe informativnih razgovora, tokom kojih smo doSli do 
podataka o neprijateljskoj djelatnosti ekstremista Mi§i<5 jure, Pa 
Salic Boze, Kardum Stanka, Odak Zarka i dr. sa podrueja Bodenzea. 

Tada su mu dati i uopSteni zadaci na planu daljeq ora£e 
n^a aktxvnosti navedenih i drugih lica. 

Postupajuei u skladu sa datim instrukcijama, SofW se viSe 

puta javio sa korisnim i provjerenim obavjeStenjima, te se pristu 

pilo konkretnijem usmjeravanju i razradi naeina odriavanja veze. 

«■< c n f^ enedi dobrim njegove subjektivne i objektivne moaudnos 
ti ,Sofxd 3e 3 anuara 1985.godine anga*ovan kao saradnik Tinott 

ranstvu pod pseudonimon, "Strajko". rako se u narednom periodu 
n D ed D e javljao, saznanja koja nam je u tim prilikama ustupao bila 
su kvalitetna L provjerena. 1321 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH tta pO«iednja» kontaktu u vMdfl j«nwra i*95i 
nik je, iwnadjtt ottalog, naglaalo "da vadl dio vr»»ena provodl na 
t«r«nskon radu van podrucja Bodenaaa,te da nija u prllial «x>tpu 
nije pratiti kretanja unutar grupacija ekstremnih emigranata u 
Fr idr ihshaf ami . 

Imajuci to u vidu, cijeninio da "Strajko" i pored izraie 
nog voljnog momenta objektivno nije u moqucnosti i dalje prati 
ti aktivnost HNE te stoga predlazemo da se briie iz aktivne aa 
radnifike mreze, a njegOv dostje uniSti. Saradnik nije upoznat »a auptilnijim mjerama i radnjama 

Sluzbe, a preraa njemu nemamo nikjdtviJbuabaveza, s tim da 6emo ga 

na narednom kontaktu upozoriti^i«^»bl^.a*ttN$jtvanja tajnosti konta 

]/• . >fc" r V' ■■-,'■■■ 
kata i podataka koje je uatflpao- Siulbiv Zenica: M.& 
OD OBRENJE 

Ma oenovu tacke 5. Pravila o radu SDB, odobrava briianje iz 
aktivne saradniCke mreze SOFKi HUSEINA, registrovanog pod pseudo 
nimom "STRAJKO". Sarajevo: ODOBRAVA 
REPUBLICKI SEKRETAJL. 
ZA UNUTBASHlE P0SL0V1 

Munamed Besic 1322 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH SPAJIC, (Dije) Petar - "Vidak" 
1946. - Papratnica/Zapce SorfjiHstttki KtMbUkt Iosm t HcrctwviM 
REPUBLICICI SEWnWUJAT ZA UHVTM9UE WSIWE 
CEHTA* SLUZBI BEZWEMWSTI 
SECTOR SOB ZEKICA 

LIHIOA RADA: 703 ReobroJ-^^ 

Op. radnik: Tcisl.v Skelo wtmSi i. I- VI - IT. PRI JEDLOG 
za angaiovanje saradnika u Inostranstvu na osnovu Clana 46 Pravlla o radu 
SOB 1 taCke 5 Uputstva o dokuoentadjl SOB. 

SPAJIC PETAR, sin Ilije 1 Kate r. Curi£, rodjen 13,2.1946. godine u $. Pa 
pratnlca, Zepie, gdje je 1 stalno nastanjen, Hrvat, driavljanln SFRJ, nosilac 
NPI, od 1971. godine se nalazl na privre»eno« radu u Augsburgu - SR HjeaaCka, 
zaposlen u final "Ernst-Mihalke", kao KV radnik, oienjen, otac troje Mlolje 
tne djece. R a z 1 o z 1 

Sluzba je sa Spajilea uspostavila prvl kontakt u junu 1985. godine, kada je 
sa njln rai£1S£avano na okolnostl njegove povezanostl sa ekstr*rtsto« SaotfU 
Anton 1 dr. u Augsburgu /nata 1nf. str. pov. br. pjMjaJ/ffi^jjd 24.6 1986. godl 
ne/, kojo» pHliko» He 1mo korektno drianje 1 pruiio odredjena saznanja o m 
rijateljskoj djtlatnosti SaolCICa, MatiC Iv« i Hie Matt, te izrazio sprewto 
st da pooogne Sluibi. Nakon toga sa SpaJ1d«a je ponovo razgovarano u deceabru 
1985, godine, kojoa prilikon naa je prenlo svoja zapaianja za vrijeae prisust 
va sahranl ekstreranog enlgranta II iC Mate, o tmi sno takodje 1nfor«1sal1 n« 
Son 1nf. str. pov. br. 02-5/85. od 31.12.1985. godine i ponovo Izralavao spre 
nnost na saradnju sa Slu2bon. Obzirom na navedeno sa Spajican je, to* prilikon, 
obavljen kradi instruktai na planu potpunijeg pradenja neprljateljske djelatno 
sti ekstreaine fafiistlCke emigracije 1 dogovoren naCin odriavanja veze. 1323 CUVARl JUGOSLAVIJE - SURADNICI UD13E U BIH U iklada u tfopvora* SpaJU aw M javlo po ponoviK* dolisk* n z»tj a 
u aprllu 1966. godlM, kojoa prill to. naa Ja ustuplo novlja suiMja o dria 
nju 1 ponalinju Sm\tK Airtt, tt ntpHJattlJitoj djtlat*ost1 Htttt Iva. CaJo 
Hrvojt, 00 ovog Stktora 1 dr. /nasa int. str. pov. br. 02-83/86. od 15.4.1986. 
godlne/. Posllje toga, SpajK: sa prlllko* dolazaka u zeartju rwtovno Javljao 
teltfomw, a na dva neposrtdna kontakta nam ustuplo korljna saznanja o naprl 
jateljskoj djelatnostl pojedlnlh pHpadirlka ekstreame «a1grac1je u Augsburgu, 
kao 1 nos1oci»a HPI kojl sa njt«a ostvaruju kontakte. 

I*aju£1 u vldu navedeno, djtnino da Spajtt 1na subjektlvne 1 objektlvne 
■ogutfnostl /sa SmoH1£m Jt povezan kuastvon/ na planu potpunljeg praCenja 
iwprijateljske djelttnostl poawnutlh ekstr«n1sta. kao 1 nosllaca KPI kojl sa 
Istina ostvaruju kontakte, te predlaJano da se korlstl kao saradnlk u Inostra 
nstvu pod pseudonlato* "V1dak". 

Zenlca, 4. 9. 1987. godlnt PREOLAZE 

OPERATIVKI RADNIK: '^gefe^ 0BRAZL02ENJE Na osnovu eiana 46 Pravila o radu S0B» odobravam - ne odobravaa angaiova 
nje SPAJIC PETRA za siradnlka u Inostranstvu. 
ST/HP 

■■■- ? sM 
1324 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH STOJAK, (Ive) Jako - "Sandi" 
1952. - Putovicima/Vitez 


UP ! T K I X ' V ■■■'■■' :, '>- : ~ :> "l'z! i. *. 7. lo. 11. rraslaa, oitvo la* 1 icn r>*uaoniB Godlna.sjaate, cpltla* l St) 
mdj«n]a (u atraM drT«vl}u» 
I drlava) KJaato t adxaaa boravka 
tpnblvaUlta) BraSno atanja Maxodnoat Drx*vl)an*tvo Zavrlana Ikola 111 fakoltat 
atruBna kvallflkaclja Maalv t «J«»to xaAna 
or?*nlxaclj» gdj« ja 
tapoalaa lUdno n)eato Vrata (grant) dJaLtnoact ije atrer.ii --tike rndlv.^.r:*-. h-j^j - /'il;.--ai^t 


STOJAK (Ive) "SwJI" 16.3.1552. C od. u rutoviiir.a - Vitez Sabilje - Vitez 

Stift M073 Withering 1, Austrija o*enjen Hrvat 5FRJ Osnbvna Skola (elikar - anater) Linz - Austrija 
slikar u katedrali Slikar u katedrali slikarstvo :>;9na'4.i j«:*.£k " i 1325 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH DOPUNE I PROMJENE 

co urtTWKU V 1 


trxamt, otrrs lat 1 km 


STOJAK /IVE/ JAKO 


s 


rmtmiiii 


"SANDI" ko* kofif Ji aateU 


TCKST riOMJCNC 
Nema vi5e objektivne mogurfnosti za daljnju saradnju. 
Dosije uniSten u Centru Zen i c.i, 


rtOKJCKU uvrtio Si:., v.., •if.i-.r.r: 1326 CUVARI JUGOSLAVIJlf - SURADNICI UDBE U BIH STUPAR, (Jove) Elvir - "Hermes" 
1959. - Bosanskom Novom l FEJtELIife'SEKREIRRL3Kr 2A DN0THA5NJE KSLOVE / X" 

CEOTAR SIZ32BI BEZBJECMOSTI \f&<W 

SEKTOR SDB ZENICft 

Org. jedinica: 02 , 

LDiUA RADA: 770 1 f$A& 

Op. radnik: Dzinid Dario Keg. hroj: J" v * > < y 

Na osnovu clana 49 Pxavila o radu SDB i tacke 5 Uputstva o dokumentacl j i 
u SDB, podnosi se: PRIJEDLOG 
za brisanje saradnika u zenlji 

STUPAR ELVIR, sin Jove I Emire r. Softid, rodjen 1.1.19 58. godine u Bosan 
skora Navora, Jugosloven, drzavljanin SFRJ, student II godine elektrotehniHoog 
fakulteta, stalno nastanjen u nrjestu rodjenja, osudjenik u KPD Zenica, zbog 
vtSe kriviSnih djela iz 21. 158 KZ-a SR Biii, Stupar je osudjen na 13 goaina 
/zbixna kazna - n.pr./ kaznu je pooeo izdrzavati 2.11.1982. gadlnc u Dora je 
dosao 18.4.1983. godine, a kazna mx rodovno istiCe 2.2.1995. godirje. R a z 1 o z 1 

Sa Stuparom Sluzba je uspostavila kontakt 1987. godine u cilju dolaska do 
bezbjednosno-interesantnih saznanja o pojedinim osudjenidoa, sudjenim za ne 
prijateljsku djelatnost protlv SFRJ. Posllje uspostavljanja kontakta Stupar 
nas je samolnicijativno u par navrata obavjeStavao o bezbj ednosno-inter esant 
nim saznanjima vezanim za ponasanje i aktivnost ttovakovid Ivice, Mosairati Ba 
srija, /brisana 00/, Jurkovid Radojka, 00, te drugih op. lnteresantnih osudje 
nika. 

Od 5.2.1938. godine, kada jc registrovan toristio se kao op. veza "Herrcs", 
a od lo.9.1988. godine kada je prekatcgorisan kao saradnik pod istira pseudoni 
nora. 

Podatke koju stro dobivali od Stupara provjeravali sno preko drugih rcgis-ro 
va.iih iz\ora Sluzixs u KPD i pokazali su sc kao ta£ni. 1327 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH ^^&Xi^^^^dJ^&^^Qi^^±smJib' daTnu 'STnaiypacggne ckOob •■■:-■.: 
ajavanja"kaizie^;te' da" bu prepbru£i aduckata, koji bi se nalo vife anga 
Jfovao oko njego\og predroeta. /Stuparu kazna satvora nlje ujedinjena, jer j e 
poeinio vise krivi&iih djela na Stroj teritoriji BiH. On je u par navrata 
angazbvao advokate, all kaznu nu nisu uspjeli objediniti.- n.pr./. Nakon sa 
gledavanja svih okolnosti, angazovali sno se na porrodi Stuparj. htedjutim, 
zbog odredjenlh objektivnih okolnosti /admin istrativni problem! u sudovima, 
nepotpunost njegovog predreeta i dr./ nisno mogli udovoljiti njegovom zahtje 
vu, nakon cega je pofioo da okrivljuje SDB da se nije angazovala na njegovon 
predmetu, te dekonspirisao nase kontakte. Izmodju ostalog pokusao je i pisre 
no o svenutpoznati "Jorum za zastitu ljudskih prava i pravnu sigurnost gradja 
na" u Beogradu, Sto je sprijeceno. Zbog svega toga sa njim je rasci3<5£r/ano i 
usmeno je upozoren. Obzlrora na sve ove okolnosti, kao i cinjenicu da je jedan 
broj Ilea na koja je bio usrajeren /ttovakovic" Ivlca, Musnurati Basri i dr./ iza 
Sao iz KPD predlazeno da se Stupar brise iz aktivne saradniSte mreze. 

U sklopu pracenja bezbjednosno-interesantnih pojava i Ilea u KPD Zenica,pra 
tltfe no Stuparove kontakte i komentare, te aktivnosti na eventualnan poknsaju 
tonprotnltacije Slu2be. 

Zenica, 17.5.1989. godlne 

PRE^JLA2E Cp.RAENIK: //-. " *<.., S \<«\£ A S A N ODOBREN 
/ SEKTORA: 
Veselih/StaniE ss Na osnovu clana 49 Pravila o radu SDB i tc*5ke 5 Uputstva o dokumentaciji u 
SB, odobravam brisanje iz aktivne saradniCke mreze STOPAR ELVIBA, koji sc vo 
dio pod pseudoniimn "Hermes". Sarajevo, /89. DSD/NT ODOBRAVA 
rCOSEKRSTAR ?A SDB: 
Srodpje rfovid.' 1328 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH SUCIC, (Joze) Vlado - "Sasa" 
1955. - Ricice/Travnik SocJ.jaHsti.eka KcrxJDlika Dosna i Herceyovina 
REFUBLICKI SEXRKEAT.UAX 7A UNl/TRASKJli 1'OSIA.VK 
0*fEAF SLUiEI HEZBJEENOSTI 
SiiaX)H SOU ZEN1CA LDJIJA RADA: CXI \ _ '' t i 

Op. radnlk: Mcsud Sfcujid Key. broj: Daturo evid" 3 4~ PRIJEDLOG za angaiovanje op. veze u lnostxanstvu, na osnovu Clarui 48. Pravi 
la o radu £DB i tackc 5 Uputstva o dokuirentaci j i u SDB. 

SUClC VLADO, sin Joze i Mande r. Barad, rodjen 17.4.1955. gcdine 
u b. Ri5ice, Travnlk, l&vat, driavljanin SFRJ i SR Bill, nosilac NPI, 
nalazfl se na privrancnom radu u Surscu, Svicarska. R a z I o z i 

Sufiid ae saroinicijativno ohratio Sluihi u maju 1986. godine.kojcni 
prllikook nam je pruSio neka bezbjednosno-interesantna saznanja vczana 
za neprijate.ljsku djelatnost Babid Jure, rodom od Splita i Vuli<5 Via 
de, xodotn iz Doca, Travnlk. 

Izrazio je spremnost za nastavljanje kontakata sa Slu?-bom, naton 
cega je u vise navrata ukazao na subverzlvno-propagandnu djelatnost 
"Hrvatske katolldkc nas£je" iz Lucexna, Svicarska, ciji su osnivaci 
ekstrami svedenici Kordid fra Lucljan i Medid fra Ante /iz 6eqa su 
pisane 2 redovne inforracije i jedna depesa/. 

Ina5e od strane navcdcnih sveeenlka se inicira i sprorrodi subverzi 
vno-propagandna djelatncst ovu misije, pa je od rodjen iroj rosilaca 
NPI, nBdju kojina Torbid Fran jo i Subasid Stefan, cha rodon od Kaknja, 
pao pod njihov uticaj i verbalno neprijateljski istu:v.;,u prctiv nase 
zernlje. 

1329 CUVARI JUGOSLAVIJH - SURADNICI UD13H U BIH Itodaci kujc nait jo dto Sui:«<5, : ro\-joravniu su pn>ko iv,\r>»"« druoih 
otrJtora i fx.ito.Mli s«. se *ao rj ; — ii. 

Ct^iiom«Jd SuCi<* posjaduje objcktivne i subjektivne rogudnostl za 
prc«5u-.jc nepri jutel jske djolamostl Ilea J<oja su Clarovi "!{rvatske 1« 
tolitke ndslje" u Sentoi, da izraSava spxennost za nastavljanje kenta 
katn sa Sluilocn, praUaSwno da se aixja3uje kao operativna veza u inos 
transtvu, pod pseudonjljjon-. "Sofia". 

Uana, 9.3.1989. coilne. PREDLA2E 

OPEf&riVNl BAJ&IK: 
ODOB R E N J E Na osnuvu clana 48 iTavil.i o radu SDB x taclie 5 Livtstva o dokuacnta 
cijt u SDB, odobravam - nc odobravam angaibvanje SUClC VJade, 7* on.v?zu 
u inostranstvu pod pseudonlrorc "SaSa". Dana, 'V 6 /89.god. •. ODOBRAVA 

NACOWIK SEKJORA: 
VeseliWstanid 1330 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH SULTANOVIG, (Dauta) Nusret - "Erik" 
1934. -Zenica iREP.UBUCKI'SSkRETWIOAr'ZA^OKDTftASHJF^POSWYE^S^" 
".'•:'■: ""-"■ SLUZBA-ORZAYKE'BEZBJEDrtOSTI ■>'-••..;'•••: 
-Centar Zenica- Llnija rada: o2 Req.broj: 

Op.radnlk: Nlrko LonCarevic" Datun evid" .:;; P R 1 J £ D L G 

zi brlsanje op. veze u Inostranstvu, na osnovu dlana 51. Pravlla 
o radu Sluzbe drZavne bezbjednosti i taCke 5. Uputstva o dokumen- 
tadjl u SDB. 

SULTANOVIC NUSRET, sin Dauta 1 inajke Zehre rodj. SapCa- 
n1n, rodjen 7.11.1934. godlne u Zenid, driavljanln SFRJ, po zanl- 
■anju bravar, od 1968. godlne nalazi se na prlvrenenom radu u ino- 
stranstvu, posljednjlh nekollko godlna radl 1 boravl u Geteborgu - 
Svedska. 

R a z 1 o z 1 

Sultanovic 1 Nusret koristen je kao op. veza "ERIK" na pra- 
denju nepHJatelJske djelatnosti ekstremne fasistlCke eaigraclje u 
Orebru - Svedska. 

U fazl angaiovanja dao je nekollko korisnlh obavjestenja, 
na osnovu kojlh su plsane depese i infomacl je, te je na osnovu tin 
. po'fiataka 1 angaZovan za saradnju 27.6.1978. godlne. Kretko poslije 
toga preSao Je na rad u Geteborg, a ovlh dana obezbjedUl sno njegov 
dolazak 1 obaviH razgovor 1z kojeg je vldljlvo da je 1zgub1o pozi- 
clje preiaa grupacljl na koju je bio usmjeren, te predlaiemo da se br1- 
5e iz aktivne rareze, a materijal unlsti u Centru. Zenica, 26.7.1934. godlne Hi rk/3 LqncarevKl 
Ml II. 1331 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UD13E U 13IH SUSNJA, (Pere) Jago - "Saja" 
1947. - Bakije/Busovaca CEHTAP. SLUM! 8E2BJ66H0STI 
SEKTOP. SOB ZENICA 

LIRIJA RADA: EorigracHa 

Od. radnlk: Skelo tomlslav 5 e «- broj: £i"*£> 

D.tu« "Id.^^^ £ 2_I_J E_D_L 0_G 

za brisanje saradnlka u Inostrenstvu na osnovu taike 17 p ra v1 
la o radu SDB. 

SUSNJA JAGO. sin Per. 1 Kate r. Batista, rodjen 16. 2. 1947. ao 
<Hn. u i. Baklje, BusovaCa, Hrvat. drlavljarHn SFRJ i Austrell 
j«. oi.n.t.n. otac dvo.le d.lece, vUsnU vile tr«ov1nsk1h radnjl 
u Melburnu. eaHgrant sa r.gullsanl. statuso-. od 1965. godin. bo 
ravl u AustraHJi, nastanjen na adresl 10. Wardle Close, Blaekbu 
rn South 3130. Hal bourne. oo i!!l^! n0VU / i ! ni,nJa d> SU$nJ ' " Au8t "H" o«tv«r«.i. kont.kt. s. 
pojed1„1. Dr1p.dn1c1«. HNE /br.eo. Nr.v.k Nladenko. 1 Josloo.. bra 

jg«. .Ic.trwl.tlw/ u Junu 1985. godln. zavden. 1, oo.r.Hvn. 
- klMdi. -Song-, s dlje. n^.govog dovodj.nja u z..l. 1u p 

nju Na to. pl.nu preduz.te su ad.kvatne m.l.re si«lbt. te j, uz .„ 

h * :,r.r* 1k : ; Menadier " u junu i98e - *^ -»• £ ". 

1 ,° H "- 1 : a ' Nak0n r »^" " SuSnjom. u k oj 1 ffla „„ , e pru 
o 1 ob.v.1. tenia neprfjate! jskoj d jel atno S t1 naprijed navede 
rug1h ekstre.lsta. kao 1 pojedlnin nosllaca NPI 

s Sra ° d ! 1 " ° 5JektiVne 1 -Wti»». -..e...tf ,a .„,.„/ 
nje* „ saradniu. Kroz dalje kontakte i nakon adekvatnog In.trukt. 

stranstvu pod pseudonW -,.J.«. p .„j. to 9 a sa Bjl . je ott ^% 

L332 " ~ ~ — " CUVAR1 JUGOSLAVIJU - SURADNICI UDBC U BIH vllt pisatnlh 1 taltfoniklh kontekata, kroz ko.1« nam Ja, u kon 
t1nu1t«tu oru2ao bezbjadnosno-lnterasantna saznanja o aktlvnos 
tt grupad.la oko urednlitva emlqrantskog llsta "Hrvatskl tied 
nlk" /bratfa Bofnjak Tomlslav 1 Marijan. Mravak Mladenko 1 dr./ 
i Hca okupMenlh oko hrvatsKog donia "Ante Pavelid" u Melburnu 
/Cuk Jos1d, Jakovljevid Jakov. Skrobo Oobroslav 1 dr./. 

Saznanja koja je oruzao su prov.leravana preko izvora drugih 
Sektora 1 Izvora SID-a i ookazala se Kao t-»Cna. 

Obzirom da je Dredlozeno brisanje 00 nad Mravak Hladenkom 1 Jo 
sipom, saradnik je objektivno izqublo pozicije 1 nije u prilici 
potpunl.ie pratltt kretanja unutar grupadje ekstremnih emlgrana 
ta u Melburnu. 

Imajud to u vidu ci.ienlmo da "Saja", 1 pored ookuSala eventu 
alnoq preusntjeravanja ni.le u mogudnosti daTJe oratiti aktivnostl 
HNE, te predlazemo da se brUe 1z aktlvne saradni£ke mreze, a nje 
aov dosl je unlSti . 

Saradnlkni.ie uooznat sa suptllnijim mjerama 1 radnjama Sluzbe, 
orema n.iemu nemano nlkakvlh obaveza. a 1st1 de na narednom kontak 
tu, oo dolasku u zeralju, b1 t i upozoren na obavezu Cuvanja tajnostl 
kontakata i Dodataka koje .ie ustuoao Sluzbi. 

Zen1ca,J]_fi_ /90. f/ . p r E-J»\a 2 E: NACELHIIC.ttKTdRA 


S A G lc A S A li ' ■ ' .' 
PODSFIOtETAR/ZA/lSbB: =- 

OOOBRENJE^ 
/ne saradnidke mreze SUSNJA JAGt. reqi strovanog pod pseudonimom Na osnovu taike 5 Pravila o radu SOB odobrava se brisanie iz akt 
vr 

"Saja". 

Sa ™jevo, '90 ODOBRAVA 

REPUBLICKI SEKRETAR ZA 

ST/Np Huhamed BeSId 1333 CUVAR1 JUGOSLAVIA - SURADNICI UDUli U BIH SVALINA, (Draguna) Milan - "Istra" 
1950. - Zlosela/Kupres 
Linija rada: 7o3 

Op. radnik: Ivica Juric Reg. br. 
Datum ev. P R I J E D L G {t'f'Vfif za brisanje operativne veze u inostranstvu, na osnovu 
51. 49 Pravila o radu Sluzbe drzavne bezbjednosti 

SVALINA MILAN, sin Draguna, rodj.ll.ll.l95o.godine u s. 
Zlosela, SO Kupres, gdje 3e stalno i nastanjen, Hrvat, drza 
vljanin SFRJ, zavrsio osmogodisnju skolu, nalazi ae na radu 
u Minhen>u, SR Njemacka. 

R A Z L Z I Prvi kontakti sa Svalinom uspostavljeni su tokom 198*.godin< 
Od tada je, ovisno od obiektivnih okolnosti, u kontinuitetu da 
vao odredjena bezbjednosno-interesantna i op. korisna saznanja za 
emigrants Vucak Jandru, (brisana 00 ovog Sektora) i Dujo Stjepa 
na (.00 ovog Sektora) kao i Leko Branka (00 Sektora SDB Tuzla) 
te je Januara 1989-godine registrovan kao op. veza "Istra". ' 

U medjuvremenu, Operativnu obradu nad Vucak Jandrom smo, 
zbog pasivizacige i smanjene drustvene opasnosti, brisali, a iz 
istih razloga cemo brisati obradu i nad Dujo Stoepanom, te pre 
staje nas znteres za usmjeravanje izvora prema njima. Takodje 
ne postoje oboektivni uslovi ni za njegovo eventualno preusmle 
ravanje na druge zadatke Sluzbe. ^ ^ 

„ . . ^ajuci u vidu navedene Sinjenice predlaSemo da ee 
Svalxna Milan brise kao op. veza "Istra", a dosije unisti. 
isti oe upozoren na dalju konspirativnoat , a prema njemu Slu 
zba nema obaveza.Nije upoznat ni sa suptilnim mjerama Sluzbe. 

Zenica, U- 5- i99o.god. PREDLAZE: 

Operativni radnik 
Ju«r6 Iyjca, 

ODOBRENJE <f^* ** ' 

Ha osnovu cl. 49 Pravila o radu Sluzbe drXavne bezbje 
dnosti, odobrava brisanje op. veze "Istra." 'enir.a, /J ;^^•_199o.p:od■ f^ • ^ODOBRAVA i 
"a^elnik/ pek!-/pra UL. 
Vonel ' ww peicspra : 
alifrJ tthaU 1334 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U B1H SAGOLJ, (Josipa) Zdravko - "Magnum" 
1956. - Kostajnica/Konjic Si 


CBHTABi, UPITMIK s Prulme, oeevo loe I let Pieudoolm 

0o4m». ■iftls. o^llioi i SM 
rW#«i« (n mtiw d>ti<1|tnt Mmto 1 *dr<x boritba 
(ortW.JlllU) Br«(no lUnfe Hirodoofl SflGOLJ /Josipa/ ZDRAVKO 
-MAQWH" 2U9.1956. u selu Kostajnica - Konjlc 
Konjlc, selo Kostajnica 04enjen Hrvat DrUTlliuhro SFKT Zuilmujc (mil pcati) Ugostiteljski radniJc Haiti I mkslo uiUnote III prtduxe- 
i» gdte 1* upotien KPD Zsnioa - izdr2avanje kazne Vril* (grau) tlMUIniMll II. Sbolllu iprctu. odnotuo tlrubi* 
bTiillUudl. SSS Znifilc airtnlh Ktlk* djelimi&o njemacJci IndlTldiuInt okNh — iblonotll 
IMM, hoW f3Um krlminalu, «txnch-*aK -a onwanja brova 0* II l< tUn SK NE PotUcI It p." iUcUI I druft 
b«r*MrrlitUM nunt u prollnit Oeudjon no 10 godwa zbog krlvtcnog djala taSJce kr 
adje i pi jocko 1335 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH IM Mirtrt I (OdlM injilov»n|«, 
Citnoino (ftkiimianit Omni infi|Bvtii)i •) Unij* c*dj b| N<prljtlrl|ikl dlrlatnotl knjn 
UlMldujr r) Obrld* n* liofu Jr uimjrrtn Vriii<Mr«dnlVi « ill MRuo, drtivi I ivn|ilvii 
bor»vk» <b) MJn»c I (mliiu upudtinii 
it Inoilrtniltu .1 ) Oa II >■ kariMrn pt\jt 
ndlivki ii ino»if<tiitvn i m 
Mm MiKrimi (ImiJiJ Jd) Vrilt uridmki f r) Nitfin ii£tidtv«ujl ONi^ii o<lf/fVin|i vrrr Sirprn : :p<nt/d«nMiii ijitdniki Kn|l I* ojw'iimn i.dnik dm 
ni vr/i 2, Ollill pwli.l. ini|l|rn|« i pi.irdlun 
n ■iridntliii • <irtdn|i 13.7.198a. Na dohrovoljnoj oanovi 041 Q2<: Iredentlzam i alb. nacionalizam Mazreku BaSkim /OO/ Infoimator - cpservator Bouzdan Dario D2inl<5 #& Sienici 13.7. 

V .. .. _. d«"« it*>. Utlltli i« l>t ii 

Stovo Hokari.* 1336 CUVARI JUGOSLAVIJIi - SURADNICI UD13E U BIH SAPINA, (Miroslava) Josip - "Franac" 
1937. - Pajic Polje/G. Vakuf RSUI> SR BiH 
SDB ciiXTAR, Zenica A - 3& UPITNIK S 
Pfcf'nic. oteto'ltnc 1 lire. 
ii-()Jle.W.«pW«i'i'' X '■" -Ik>I\1m >prtni4.-oi> Mk>I*Va fprtnU.'Odnai.io llru.^ .1 SAPINA /Miroslava/ Joaip 
"Prano" 24.111 1937. eodine Pajic Polje - Gomji 
. Vakuf -BiH ■— . _ 

Paji6 Pol3e":.rVGorn3i VakuX, privreraerio na 
radu u Dornbirnu - Austrija. 

Wlgoiw oj;.^;- .-, - " .„;_. _ _ 

02€Ojen.;^-v-'. / _ ; O . 

Hrvat:. ;■' Radnik u privredi: Finna "ilemerle" Dornbirn - Austrija Industrija ■-;■£•'•&."'.• In lnlil.ntnc iM^Wlv- - »'-l,.mii ' 
m.ttv. Ik>1H Il.i II (•■ Ol.in SK I'.j.l.Ki Ir pfOilMll I ilrutf.- 
L'.iMlfKiiillW' nrjnc i-t iv>»ii."-i Osnovna Skola Sluii oe njamafikim jezikora Gsobino:. no voli pramjenu operativnog 

radnika 
Hot>i: lovac. He Cdriavao sumnjive vozo sa cmigracijon 1337 CUVARI .HJGOSLAVI.il- - SURADNICI UDBE U BIH oJno.ci.. l.-.iLlivlr.Hll.i t*<ni>r .*n-j.u* 'V«.h > Koiii ncprllalrljilni <JH.ilno<f 
ohtaduk (!lnl)a r.nl^i 3 i 

► ■ 


f £ 

= 3 «) Nkilo. driiT,i 1 jtojiIfo 
borjvbi Decembra 1968. godine Ha dobrovoljnoj osnovi Usmjeren na ekstremne organizacije 
hrvatske emigraci $e u inostranstvu Dornbirn - Auatrija 

b) MJmcc I goJlnd upirfirjn|4 
•■•' u lnotlr*n*lru cl Di II |e borilltn p<lk 
■ odlaitu ii Ino5lr*mUf.i I ru 
tfojlm iddMlnu (llnill) ■.'ifl VrtU Ufidnli* *). Htiin ugradlranja i) Nafln edrlamnw rcn- Jtcprti bbunbitoiU tirddnlba Son ga oncfdtlrnt r*rfnl!j i!ili 

114 Tcil dull PO*l*r[, mlUirn^ I priK>lli»i 
o MfiJnllw 1 ur<t]n|l ■r.:;*'.»i«4 -■■■■■- -. ■ -v-i«*v™««^iaT^." 

januara 1969^ godine •■'^v ; ^|^S^'-??^* i i / i:; 


Preko :„operativnoE radnika ^Spultep 
u zemlji u konsperati:raom._atanu;^ SSaa: Pouzflari 

Salih MULAOHElOVlt Zenici djn < 11. in l9 7o.g. U p 1 1 nlh poounloi i mm pool 1&"*1 1338 CUVAR] JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH SIMIC, (Ante) Pero - "Sarajevo" 
1934. - Sajtovici/Busovaca Socijalistiexa Kcjuih) Lk.i Bosna i llerr.-vjov : :i.i 
REPUM.1CKI SKKRKTAHI.IAT ZA UNUTRASNJK S'OSI.OVK 
SLUXBA DK/.AVN'K BE?.njKDXOST I SEKTOR SDB ZEN'ICA 
Linija rada: o71 i o2G 
Op.radnik: 71 loo Key. bro ] : 
O.i t .i-vi<-! . D-4 5 35 "// m: - i PRIJEDt, OG za prestanak saradnje sa saradnikom u zomlji, :ia osnovu tackr- 17. 
Pravila o radu SDB. 

■' 5lMl£ PERO, sin Ante i Hare, rodjen 16.2.1934. godine 
u b..'; Sajtovidi, SO Busovaca, Hrvat, dr/.avl janin SFRJ , po zanima- 
nju ekonomski tohniiar, zaposlen kao referent za nabavku osnovnih 
sredstava u DP ?,cl jcrzara "Zenica", ncistanjnn u Zonici, ul . Borisa 
Kidrica broj 34 . 

R a 2 1 o 7. i Sluzba je prve kontakte sa Simi^om ostvnrila pocetkom 
1964. godine, kada nam je pruzao podatko i obav jcStcnja o bozb- 
jednosno-intaresantnj.m pojavama u svojoj radnoj organizaciji. S 
obzirora da nas je Simie kontinuirano i t.vjno obavjestavao o bezb- 
jednosno-intercsantnira pojavama, te godine angazovan je za sarad- 
nika i dat rou jo pscudonim "SARAJEVO". 

,•...',. Kroz dalju saradnju, saradnik jo usmjeravan na praienjo 
J.bbrada D-322, D-327B, D-1645, D-5227, D-4835, o cijo] djolatnos- 
tinam je organizovnno, tajno i kontinuirano pruzao obavjasten ja . 
Podaci od saradnika redovno su prov jeravar.i pruko sasvim pouzda- 
nih izvora i drucjih op. upori§ta Slu?.bo. 

Brisanjem prethodnih obrada na;l i'j-5227, D-4835, D-3273, 
na koje je saradnik bio iskljucivo usnij'-ron, do?, lo je do pada obi- 
ma i kvalitcta produkci je saradnika. 1339 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH Nakon toga, prftusmjeravan jt; na prikupljanjo podata- 
ka 7. a druga bezbjednosno- intc-resan tna lica i pojnvo, ali dobi- 
vena obav j^sten ja nisu bila nivoa saradnika, zbog eega predla- 
/.cmo da sa ovim licem prestane saradnja saradnickog nivoa, a 
da se ubuducc koristi kao op. vcza opservator, s ob7.irom da je 
u fazi preusmjeravanja izrazio sprcmnost za dalje angazovanje 
i ispoljio opservatoske sposobnosti . Zen Lea, J. " 199o. god mc P R E DNj> A ?. E 

NACELNIS MLKTORA SDK: 
S A G h A, S A, N 
PODSEKR^Afi/ZA, /spB: 777/7,7; 

Sredd}<> *Wi D L U K A Na osnovu tacka 5. Pravila o radu SDiJ, odobravam 
prc»stanak saradnje sa saradnikom "SARAJEVO". Sarajevo, 
ZD/BM _199o. godiiu: ODOBRAVA 
REPUBLlCKI SEKRETAR ZA UNUTRASNJE 
P0SW3VE — MOhamed Besi<! 1340 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH SKORNJA, (Hasana) Esad - "604" 
1944. - Zavidovici $ffi?$&&!^$&fr* t'«r !•• I e«- w • ' fetal Ja rada - «2 

Op.radnlkt Mlrko Loa£ar«vl£ Aag.broJ i V-897 

Pat. avid. 2s.fc.i9y8.aoJ. P » 1 J E P LP 6 

z* brlsaaja op. v«z« « Ino»tran»tva, n* otnovu £lana 51. Pravlla 
o rada Slvlba driavna bazbjadnoatl : I . taSka 5. Upatstva o dokaaaa* 
tocljl « 'SOB. '• ';/'^--/'- ;■•'..''•-"'"• 

SXOKRJA ESAD, ala Hataaa, rodjan 19**. godlaa a Zavldo- 
vtllaa, Haallaaa, drlavljaaln SF»J, daza vraaana nalazlo sa '■'■■■ 
prlvraaaaoa rada a SvadakoJ - 8rabro, gdja Ja drlao reitoraa. 

% a x l'o x 1 Skoraja End, korlitan Ja kao op. vara "6o* M m pirac'aaju 

naprl Jatal Jska djalatnotti akitraaAa , fallstl£ka aatgraclja a 8rab- 

roaa - Svadtka. •.'.■.;' •:.;Vi': : .' ' . ..-.."'.'•■*.■ 

'.-' £■•:'"$% 'i'\- ' ' . . ••■' ''. '■ 

U faxl ajagovog korlitanja prazao Ja bazbJad*o*a«~latara- 

•antna obavjaltaaja o naprijata) JtkoJ djalataoatl braia Hadaald Cr- 

gora ! Mtkota, zatla TvrtkovU Marl J ana zv. "Bukva H , Softld Ablda, 

RakovU .Sulla zv. "Fallkt"! dr. Ilea. V 

Skoraja Ja oylh daaa dolao « xaalju I atalao %• aattaalo 
u Sarajava, ta obzlroa da aaaa aaajaru vlla odlazltl na rad * Svads- 
ko, Ixfcablo Ja objaktlvna aogulnoatl na daljaa pradanju naprl Jatal J*- 
k* djalatnostl navadanth Ilea, pa pradlaSaao da •• op.vaza "60*" brl- 
la Iz aktlvna araia, a aatarljal anlltl u Cantru. Zenlca, I.*. 198*. god I ne PRE0LA2E OP. &ADMU: 
Hlrko Lofl2»r«vl<f 1341 ClJVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDIBE U BIH SOSIC, (Sulejmana) Omer - "Stoper" 
1947. - Voljevac/G. Vakuf -StktoT SDB Z*nioa- 

PRIJEDLOG 

%a britanj* op. v*m* u inoatranitvu, na otnovu Slana 49. Pravila 
o radu SDB. SoSlC OMER, tin Sul*jmana, rodjtn to. 3. 1947, godin* u 
•. Voljtvao, Gornji Vakuf, gdjt j* i naetanjen, Hutliman, drlav- 
Ijanin SFRJ, nalatio ** na privr*m*nom radu v SR XjamaSkoj, olaanik 
j* privatn* prodavnio* u Gornjtm Vakuf u. R a m I o n i SoSid j*, kao op.vtua pod ptaudonimon "STOPER", anga- 
iopan 1981. godin*, na patriotakoj oanovi, na xadaoima pradinja 
n*prijat*ljam* dj*latno$ti *k*tr*mn* amigraa ij* u Stutgartu, SR 
KjtmaSka (Biiko Stj*pan, Mhor lakov, Patrun Ivan i dr.). Vaaano 
mq navadana i druga Uoa, Solid J* dao Hia provjaranih podataka 
o njihovoj n*pHjat*tj*koj djalatnoati, ito j* rtaultiralo potpu- 
nijam *agl*da«anju njihovog atapana druttvan* opaanoati I poduul- 
manju adakvatnih mjara Slutb*. 

V poaljadnja dvija godin* op.vaaa j* raguliaala inva- 
lidate p*n*iju i povr*m*no boravila na podruiju 5 tut gar ta, t* ob- 
imktivno nij* u kontinuiutu mogla pratiti n*prijat*lj$ku djalat- 
noat ustaSk* amigraoij* i njtnih v** a . Takodj*, krajam proil* go- 
din*, u mjaatu etanovanja, op.vta j* otvorila aamoatalnu trgo- 
vaSku radnju. 1342 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH In naPadanih razloga pradlalamo da «• Soiid Omar 
briia, kao op.vana "Stopar", « tim Sto damo ga prauamjariti 
na itvrSavanje aadataka na li-iiiji rada odbrambanih priprama, 
aa Sto ima objaktivna mogudnoati. Doeija op. Vana sadrSati u 
Saktoru SDB Zaniaa radi daljag koriStenja. Zentca, * . 199o. godme 
D I U K A. Na oanovu Slana 49, Pravila o radu SDB, odobravam 
brie an je SOSlC OMERA kao op.vana "STOVER". <^-' S*-:"- A V A 
TOXA 808 
1343 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UD13E U BIH STEKO, (Ante)Jozo - "Zoz" 
1942. - Mrkodol/Tomislavgrad 


Piciimr. iifevo Imc I Imi- Psi'iiduiiim (iudina. raji-sio. opium I SR 
rodtnja (?a mranr driavljanc 
i drjnva] Mjcsln I adu-sa horauka 
(prcbival><ia| Bratna stanjt Narudnosl Driavljanilvo -Stoto ( Ante) JOZO 
"ZOZ" 3. 7. 1942. god. Mrkodol, SO-e Dutoo. Mrkodol, SO-e Duvxto. 
Freiedhof str.21-a. Stuttgart. ozeajen Hrvat SPEJ Zanimmjf (vrtu posla) N.iriv I njrs n ::slanovc III 
prcrtuirfa gd|C jc tapojtcn Vraia (|>rana) djcliinoili ftwfeaor istorije i njemaSkog ^j'ezika 
Predstavnik Saveza sindikata SR BiH u 
Savezu gzapad non.1emacfcl h_aig dikata ( daw; Pokrajina Baden - Virteuberg sa s1edi«t-»,, 
u StuttKartu-SE fM™»xU ^ sa s J ed «tea tuttgartu-SE NjemaSka. Skolski sprema, odnosno slrufni 
kvillfikadja I2_ 2t! Jr ;; :!.- = .-.;li jriHa DruStvene djelatnoati. VS ©dliSno poznaje njemacki jjezik. Individuals osobirit.' — sklonosn 
nunc, hohi Da I: K ''Un SK fiwlan i/ prutliisli i ,!r, 1( ; c 
k^raklriiMlk" vr/nuc /« |>nK|i,>t Da. 1344 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH TADIC, (Franje) Ivo - "Braco" 
1938. - Skulji/Travnik 
UPITHIK S I 


Pretlrac, oicvo line 1 Imr 


TADld ( »r Wi , ) mi^T /VO 


2 


Pacudonlra 


"BHACO" 


3 
4 


Oodlna, mlcjlo, opilina 1 SR 
rodcnja (za sirant driavljanc 
1 driavi) 


7.2.1938.god. 
Skuldl, SO-e Travraik 


Mjcsto 1 adresa boravka 
(prcblvallila) 


Travnik nolo Skuljl 


8 


BraCno slanje 


o2 en jen 


6 


Narudnoil 


Hrvat 


7 


Drljvljamlvo 
8 


Zenlmanje (vrstt posla) 


r 

Suvar 

HK radnik 


9 


Natty 1 mjri o uitanovc III 
preduic(a £d|e \t zapoilen 


PTZ Xravnik i 


10 


Vrata (grana) djelalnoall 


poljoprivreda 


: " 


Skolska sprema, odnosno alruCna 
kvalltlkad|a 


oano-ma Skola 


12 . 


Znanje sltanlh Jcxlki 


dJelimiSno pozaaje francuaki. 


13 


Individuals osobinc — iklonostl 
mane, hobi 


- 


14 


Da II k (Ian SK 


- 


IS 


Podai-I iz prosloall 1 drugc 
karaktcruukc ve/.ane it prnflosl 


- 1345 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH 
ZLlr 20 22 23 Ojrio'v 'lngtfeVinji*' " ■ ■',"]■• . : ■' .•} Llnl|> rada b) Ncprl|aicljsk« dirlainoil ko)n 
nbraduje r) Obrada na koju Jc usmjrfen Vrsla siradnika "> Mjcsto. drlavs i svnjstvo 
bnravka m | b) Mjesec i gndina upulivanja 
5 ii Inostranalvo ? | O Di II Jc korlslcn prijc 
Si I odlaska ii tnoitranstvo t na 
g J kojim Hdarima (linijtj o . d) Vrsla aacadnika 

3 i - 

_^ i 

■ j e} N:idn ugradtvanja I) Nafm odriavanja verr Stcpen pnuzd.-iniuti sarailnika Koji ga oprrativni radnik dril 
na V(2l OsUII podai-l, mijljcnjn I prijcdlon 
a saradnikii I saradnji 1 na .dbbroTol'iJrCoa' nosnovi .'•e : .?'V-' . 01 hrvatski aaoionaXlzeun informal; or 1 pouzdaa 
ViBlcoTi<5 Aato (j Zonicl d.in.i .22.6. (H 77. L p i t n i k pnpuili 

Viskovid into 1346 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH TAVIC, (Jakova) Drago - "Gorica" 
1950. - Maline/Travnik •"•* SL02BA DR2AVNE BEZBJEDNOSTI ' " -" i 
CENTAR ZENICA 

LINIJA RADA: 02 //_ Jj-'V 

Op. radniki Hesud Smajid Reg. bro j : <■ ■*/<-' 

Datum evid . J£ . (s. . /?/ PRIJEDLOG 
za brisanje op. veze u zemlji 

Na osnovu filana 51 Pravila o radu SDB i tacke 5 Uput3tva o do 
kumentaclji u SDB. 

TAVIC DRAGO, sin Jakova, rodjen 9.5.1950. godine u Malinama, 
Travnik, Hrvat, drzavljanin SFRJ i SR BiH, po zanixoanju trgovac, 
zaposlen u "Agropromu" - Travnik, stalno nastanjen u mjestu ro 
djenja. 

R a z 1 o z 1 

Tavic" je oktobra 1978. godine angazovan kao op. veza u zemlji, 
pod pseudonimom "Gorica" 1 usmjeren na pokrivanje, pracenje i ot 
krivanje rodbinskih i drugih. veza PranjeS Ante, 00 ovog Centra, 
emigrant u Atletingu - Svajcarska, na na2era podrucju. 

Medjutim, uprkos redovnog kontaktiranja, instruktaze i usmjera 
vanja od strane op. radnika, op. veza "Gorica" nije do31a do bezb 
jednosnih saznanja, koja bi ukazivala na spregu PranjeSa i njego 
vih rodbinskih veza, a Sto bi bilo interesantno sa aapekta Slufcbe, 
niti je utvrdila, eventualno, postojanje ideoloSkih i drugih veza 
PranjeBa'aa naSem podrucju. '■'%>""■ 

Imajudi u vidu naprijed navedeno, predlazemo da se, obzirom da 
nema objektivne moguc"nosti za dalje koriStenje, op, veza "Gorica" 
briSe iz aktivne saradnicke rareze. Travnik, 9. 12. 1985. godine PREDLA2E Op. RADNJ;;: 

Meaud Smajid 1347 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH TOKACA, (Safeta) Salko - "Bjegunac" 
1954. -Modrica "■'-: ^:^V^y-;--^.-:- ' CHOTAR ZE1IICA .^-• ; ' : 
Lint^o red os 090 
Oo.rndnik: Nikola i'ci-t'ic D L O S3 bri 3onJe pperativno vozo u zeml ji , :is ■; 
In o radu;SI)B.i ta£ke 5 Uputstvn o dokuir.e:. - -■ravz. TOKACA '.-SALKO, sin Salcta, rod ^enj.-^i 5.195^ ■C- -i ■-*"'•-' - s-^lu Nodri'. 
ca EO-e.PaleV- nastanjen u S'e'rajehfd- -Prided or ska br. 15, ceoSe" 
n4en,-.'Tlu3limoD, drz. i;?IW, qsudjeni'k. -"'KPD-a Zenicn, radio keo 
posEopni^rBdnik, pobadja Skolu liSenika.u pri vredi pri ZFD-uZe 
nica : osudjon presudoQ OkruXnog suda u Sarajevu 1975-godine na 
kaznu zatvorn od n godine po cl." 250 i r?5'S ixvjesr.a vrijeae 
bio u b^ekstvu. a A Z L Z T . Tokai'a je angaSovan kao op. veza Jur:a 1??S. rapine i 
regis troven. pod pseudoninoo "BJoganac". Us=*sren ;-"aa prece 
. E ^ e ^?P^»£«i«5ske doelatnosti-'-sudJenih terorista u K?D-Zeni 
ca.'^plfc-'Iliie, Pehar Mil;JenkV;<Peser .Ivsnn, Coli- SM ensue 
EreS Xoa«..(ayi 00), i dru E ih' , ppiltickih ,, opud --r^ >a ' 
'-;>,'• v-;A'^;^;-'i.V_ \.' . .•.'...•.'■;•.■' : , '.;'. 

•■-;:• Do sado j e d.?o vise korisnih bVednocno-in*— ^n^b. 
sazpeaja o naa3err.r-.-s i plancvina' onudjenih 3 i -a i~. ,v-i r-uo- Obr-i vo~ dp ^r- Vokn-lo u ned;Juvr-?:::ir.-. 
-'•raptio KPD- Zar.i-., .,..,,... ?]i ri ob.j-.'V ;-; . ; .= 
■:<l.jo snptzovnr-j-c- • - •:••«•;■! .t ?..,-.-? dr. s- = ••■ ■" "':tivnih opersti ■ :-.:tz kir,r.u i • - 1 #*»- . :..- I " : -:0" // 1348 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH TRBARA, (Ive) Kata - "Alma" 
1956. - Rankovici/Pucarevo Linijo rada: o2 I?e;-.broa : 92o 
Op.radnik: ilvasina Hi jo Datum evid: PRIJEDLOG 

za briaanje op. veza "Alma" u zeolji, na osnovu clana 49. 
i taCke 5 Uputatva o dokumentaciji u SI>3. 

TRBARA KATA, kdi Ive, rodena ?. 1.1956. godine u s. Rankovi 
6i, Pucarevo, nastanjena u Pucarevu, Ulica "4.;juli" 18/9, 
Hrvatica, drZavljanka EFRJ, po zanimanju dakfcilograf, zaposle 
na u SO-e Pucarevo, Slan SKJ. R A Z L Op. veza "Alma" je angafcovana oktobra l97tt.godine, a bila 
je uamjerena na pokrivanje veza ustaske emigracije u zeolji, 
DUJO Stjepana, 00 ovog Bektora. 

Obzirom da a.e Kata fabruara o.g. udala, kada je promjenila 
mjesto prebivaliSta (naatanlla se u Pucarevo), te aarnim tim 
na posjeduje vise objektivne mogu6noati da ae kvalitetno i 
dalje anga&uje na pradenju pokxivanja veza DUJO Bt^epana iz 
Rankovi6a-Pucarevo, predlaSemo njezino brisanje kao op.veze. 

Dana, 5.5.19B9-S«>dine PRIipLAiE OP. 3ADKIK 

r-.vasina Hi Jo O iJ ..a ocnovu clana 49 i tacct ;. >^,: ;ai;ya o^Bcusic-iitaci^i ou3 
OQOiirovr.r: -^o ocora'av.-im nria3nJ<*yop..V'j:'.f! •^•jja.jvu ;er.ilji. 

H? CO i* i W\ 

MK/ED 1349 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH TROGRLIC, (Ivice) Alojz - "Kurir" 
1931. - Dugo Polje/Kiseliak 


'jjzru..rmcjLX, 


X V 

1. 


Prulne, 'i5f*vr» i.-e 1 li=« 


2SG3HLIC /I -/ICE/ ALO.TZ 
3. 


Pieudor.lr 


"Hurl: •" 
J. 


rojjcr.ja (x« uriM drtavljana 
1 drl.va; 


1^.2.1951. godiiae u Du£cr. F-.l^u - 
Kiseljal: SR 3iH 
4. 


Hjeato 1 adrcsrt l<»r3vj(a 
(preblvalii:*) 


Zeaica, Ul . K. Gubca 47 
: s. 


Brit no »t4n;c 


oSenjea 
t. 


Narodnott 


Hrvat 
7. 


Drlavljanstvo 


SFHJ 
_* 


lavrtc.-j ihcla «ji takuitet 


VEV xadnii: - "2San_ 


». 


Kail? J 7r.;^sro rainc 
organlisrljc cije Jr: 
xaroilcr. 


TP "Zcaoevac" Zenica 
lo. 


Na<2r.o r-Ocsto 


BkladiStar 
-«-.• 


J!«U..'cri.-j- 


— .+■ nz^vxrm . 
12. 


r.-J':jr *■ ■ .-.: 


./ . 
13. 


-.-.-,.. . 


struts;: za •:. Ie>troinstsla:i < ;'> rt; -j r- : 

i r.'.M 
:<. 


' '" ■---. _ _. , 


1 
:s. 


,.-,:... . : . .. 1350 CUVARI JUGOSLAV!.!!! - SURADNICI UDBE U BIH 
leti<5 je kao obrada brisan 1986.godine. Obzlrom da Be Mlletlc* 
pasivizirao, a da je Trogrlic" pratio njegovu djelatnost, te da 
je imao periferne pozicije proma bezbjednosno-interesantnim li 
cima lz reda RKC (Jelld KreSiasir-POO, Vrebac Pero- POO) koja 
su inace, oti51a sa naSeg podrufija, "Kurir" objektivno vi§e 
ne pruza operativno-interesantna saznanja. 

Imajudi u vldu nastaie oko7no's"tl preulaSc- se njegcvc bri 
sanje lz evidencije op. veza i preusrajeravanje u ssnlslu povremenog 
koriStenja kao op. preventivnog upori§ta po mikropodrucju. Zenica, 2o.l.l987.godine PREDLA2E: 
OPERATJVNI RADNIK 
Zeljko Bakid D L U K A Na osnovu £lar.a 51 Pravila o radu SDB, odobravam brisanje 
Trogrlic 1 Alojza kao op. veze u zemljl pod pseudontmom "Kvirir". Zenica, 2o. 1.1967 . roriine B4/KV 
B R A V A 

K SEKTORA SDB v ^l'^Aad Abazovld :$jl?< r ?C<T&-iS &' 1351 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH UCAMBARLIC, (Vejsila) Izet - "Atom" 
1947. - Guvna/D. Vakuf HEPOBLICKT SEXHElAitlJAT M WmB^tt ■&&!&& ' ^^* r 

CENTA2 BVOZni BEZBJEDSOSTI 
8EKT0R SDB ZENTCA 

-.»,. v-m 

Datum ev. jgg./. # $p Linija rada: ustagka emigracija 
Op.radnik: 2eli6 Zeljko PRIJEDLOG za briaanje op.veze u zemlji na osnovu 51. 49 Pravila 
o radu Slu?,be drzavne bezb t ienoBti za: 

UCAMEARLIC Izet, flin Vejaila,rodj.9.6.1<}47.p:o<3ine 
u s.Guvna-D. Vakuf, Musliman, drzavljaunin SFRJ, trgova^ki 
radnik u prodavnici "Vrbaaprometa" u Guvnima, stalno nas 
tanjen u njeatu rodjenja, elan SKJ. 

R A 2 L Z I 

Op. veza "Atom" angaSovana je 1975. god ine na planu 
pokrivanja rodbinskih i drugih veza ekstremnop: emigranta 
Grabovac Mirka, 00 ovog Sektora.Op.veza je davala provje 
rene i ta5ke podatke, te korektno izvr&avala date zadatke 
(posebno u akciji "Preventive"), a takodjer je ukazivala i ns 
druge bezbjednoano-interesantne pojave na podruS,ju D.Vakufa 
i Sire. 

S obzirom na rezultate preduzimanih mjera prema 
vezama Grabovac Mirka u zemlji i inostranatvu.te da su ne 
ke njegove rodbinske veze u medjuvremenu umrle, predlafce 
mo da se U6ambarlifi briSe kao op. veza, a tim Sto 6emo ga 
i dalje koriatiti kao preventivno uporiSte. 

Rije koriSten na prim^eni suptilnijih m^era SluJbe, 
a upozoren je i na dalju konspirativnoat u odnoBU na dobi 
jana zadatke. Doa^e op.veze uniStiti. Bugojno, 28. 12. 1989. god. PREDLAZE: 
Operative! radnik 
b6 Zeljiko ODOBRENJE 
v-r^x- 
Na osnovu cl. 49 Pravila o radu u Sluzbi dr?.avne 
bezbjednosti i taSke 5 Uputatva o dokumentacioi u SDB 
odobravamo brisanje op.veze "Atom". 

ODOBRAVA ; 
Nacelnik Bektora SDB Veselin/atan: c 1352 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH UDOVCIC, (Mate) Stjepan - "Omladinac" 
1937. - Gradisce/Zenica RSUP SR IS ill 
S DB CHXTARi Z e n i c a A - hi UPITNIK S _3 $L *& M 
4si w Pr<**iw. i\\'vo Inu* I ln*r t^cudontm 


;«''>> » — •VI ■•-•■■•.-•.•• ■;-'••- - KV.i. 

Bwho »L»nl* -.":' TJfijTltAtutro &*;:•?■■ : .;■■■ .••■•coi .■:: 

.Z&nlmirle (rrsU poll*) ; .v?x-v> 

$&&*• ■ v:V> ■'■: Ndtlr I mk^lo u»Unor*r lit w<\lur ftftwk'lvrouj' <lirW(K>»ll ?Ut»Ulid *pf.-in.i. i.vi-usx." ;1rt«V>.i 
:'tn.illiib.' IM 


u' flhllvMii.iInt- <'».-l>in> - %.l.irl«ll 
imw.\ Ii.>('l l).i II tr .'l.in fl. POiIaci ir proi4o.-ill I dru*- UDCVfilC /Mate/ Stjepan 
"Omladinac" 1937. godinc, GradiSde - Zanlca, BiH-l^;^ Ups3ala 17 - Ula Hoke. Vila 45 - Svedaka^V? Oienjen 
Hrvat 


Hudnik - metalo-atrugar Servi3 folsvagona Upssala, ugovorni rad :,-■' Industrija 
ViBoko-kval i I ikovan 

Sluii 80 svedskia 

Csobina: ne voli promjanu operativnog 

radni'ita 
Hobi : 

Hacionulist 1353 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH Mi- "■»■ i t.-o<*in.i .*i*v'-iliT 'nj,i. i'Minv ,iiivvf.*r4ni>t ■•?£■ :rV)j Kolu nt.'wii.i'.cUtlni dicblmMt. 
oitfAju* (lintl* tiui*) Avgust 1959. Bovine Konpronitujuci materijjal Ustajeren na ekstremne" organizacije u 
grupe hrvatske omigracije. Si i 

3 * 2 

-1 

J* M i\ MkllO. drUvn I STObtro u lnaj)f*n»frci; 
■■■■•.-■■Aa_^ ^ 

c> Da II * iortllto^BppJ^ 

odLuka .0 (nb»lMtufto~ j 'u' 

' bollro Md»f inia (llpijojirl 

•■':• ••-- :r.^r.&&:* "'•'■' rr-. / 'd)Vf»il urobilin'.; -3 

^■•'••••^•Sfi-fti -:**& r) S'alin ujr*)lV*nH 
: Upssala - tivoaska ,' -riosilac PI ' '■•/f'o/ ■ ■•• 

22Mj:- ; - : ■ : ■!■'•;• ■"'•^.•-'-!:'»'-S,.-' ■ ■•^^V'-if **?:'' .rT 


./JeBta. -' nai''';iiMbt" : ^^w.Vra8n-Jo' probleatk''- - 
■;.'.'./•'•' tike^Vpra'tidJnacionalizam --.::;.o'v ■ 


iii . .••v.t#7.v.i 

_■ *- ■■■* v.v J* II N««ln evJrliranH VttPiijS Sicprn pooldjnojH uc»4nU»t Ko|l «.i oreraUTitl radnlli' drB ?$'| 
na rc.l . '.■.••,v.'v. : i.. i >ijteSf: « 
0»UH podacl. mlUjefi^t I'o^dlorl: 

O MMjnllls I Mfadn££^£jfcj?. : vi. ?2W 


-S>1 

#P6uzdan .•--'£»: VjCaaim MUJI616 


ZeiliCi d,n, jH-I 1 !.^ ,»70.g. 
Upllnlb po* tin lot 1354 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBH U I3IH UGARAK, (Tahira) Selim - "Zdenko" 
1947. -Kute/Kupres •MtARf ZKBICUL 't.^* UPlTIiK S 1. 


PnHBc otero line I tae 


UGAH^K (TAHIRA) SfXIM 


«■ 


pMwlooiai 


"ZD£NKO" 

11.1. 19+?. gdo. u s.Kut-.p-Ku^res 


3. 


Oa4.uu. ntttio. aawiiu > SW 
t%it*\M (>« itr«w tff1«rl|Mt 
1 ditan) 


4- 


Mlctto t odreM bonvbt 


selo Kute-Kupres 
Keln-SB ItfemaSlca 


»- 


Br*t«o tUnte 


neof.enjen 


•. 


NarodaoH 


fiueliman 


7. 


Drt*Tl|»B»tTO 


UFiiJ 


i. 


Zwlmnle ((Ma posla) 


Radnifc-lconobar 


«. 


Kufr 1 mmio tuUture III pradw 
t* gdfc |e upoalea 


Bestoran-Afcvarium-ZOO Kfilc-i-8 Hjema 


10. 


VnU (gruu) dteUtiKwll 


ugostiteljatvo 


.- .1. 


SlmMi* iokw, odnouto (trv&vi 
frnllRbidl* 


oanovna Skola-priucSeni konobar 


18. 


ZiMalc ilr«nUi >r(lt>a 


d^pliffii^no njema?ki 


13. 


Indlrldualnc ojoWm- - iblonosH 
nunc, Sobt 


- 


14. 
IS. 


0* II If tlan SK 

PoddCi If proiloili i drugr 
bartbtrruilbt vrune u proikiil 


K_ 1355 CUVAR1 JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ■I. 'Ki'iTnii'i' Ytkt-.mtmWM.GBi r)ut»t : «nf afSTtntt 8.11.198*,god, a* dobroroljnoj oanovi <•! Ltni(j >*4i bl \ppri|tlrl|<li< dirlaliioM »n )u o (>bf*il< na kofu yt uftn^ffn \'*H Miradniki I •41 Mp-*io. di.*»*j i tv»|ii\«i 
boravfca 


• ) Dm It j.- korKirn pnjr 
ndl*ib* ti lAottttftf'vo i n* ill \ r.«la Mridmka 703, 780 UstaSka enigraci.ja u Kelnu i veze emigraci 3 Kunki6 FranJcJ (00) Cmov Hikola (00) Brknn .Batko\(00) 

" * ""™ ■■■# vj Informator «•! Safin ugrxlivinti l| N»fi» odiiavMK »<■<■■ Sicprn p»urdanmli tarolnika »">ji t« oiv.jhuu uidnik dr/i 

ru \r/i )-i. i pmla. i ..n«l,,n|. i p>. Ir dla/i Pousdan Abaasovid Mirsad-^£ "^ «>;o'! .So'sarwjjartfevo 1356 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH 

VUCAK, (Cirila) Stipo - "Strazar" 
1931. - Botun/Kupres republiCki'Sekretarijat/za'ukutraSnje poslove' ■ ; '-:'•" ■""■ ■:'"'■■ 
centar slu2bi bezbjednosti 
sektor sdb zenica LINIJA RADA: Eraigracija 
Op. radnik: Ivica Jurid Reg . bro j : 
Datum evid" PRIJEDLOG 

za brisanje op. veze u zeralji na osnovu clana 51 Pravila o 
radu SDB i tadke 5 Uputstva o dokuraentaciji u SDB. 

VUCAK STIPO, sin Cirila, rodjen 14. 12. 1931. godine u s. Bo 
tun, Kupres, stalno nastanjen u Bugojnu, Djure Salaja bb, zapos 
len kao nodni cuvar u 0§ ?Vojin Paleksid" u Bugojnu.-;'. -:• R a zip z 1 

Sluiba je sa Vuckom uspostavila kontakt 1968. godine, dok se 
nalazio na privremenora radu'u Austriji, od kada je davao koris 
na obavjeStenja o neprijateljskoj djelatnosti eroigracije ii.nje 
nih veza, zbog cega je 1978. godine registroyan kao op. veza 
"StraJEar'. Nakon povratka u zenlju 1980. godine "Strazar." se us . 
pjeSno koristio na pokrlvanjuyrodbinskih veza ekstrennih^emigra 
nata Brkan Ratka i Bari5i<5^Boiiaara, koje su nastanjene?na iiodru 
cju Bugojna. ^'^.^-■V. •••' ... :':--'^^' '!'•■' 

Obzirom da je ekstremista' Brkan Ratko umro, a'n.ad BariSid Bozl 
darom brisana obrada zbog pasivizacije, predlaSemo'^da^se :bp. veza 
"Stra2ar" briSe iz aktivne /saradnicke mreze. " •'' '"' : i" '. -'"^^ '. '• Dana, 10. 4. 1936. godine PREDLA2E Op. RADNIK: 
Ivica .^Turtd 1357 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBIi U BIH ZEKO, (Ilije) Jozo - "Jaki" 
1921. - Paloc/G. Vakuf Socijalistieka ' Republika ' Boarwrl ^Hercegbviria ■■: -y 
REPUBLICKI ' SEKRETARI JAT ZA UNUTRA3NJE POSLOVE ' 
CENTAR SLUZBI 3EZBJEDNOSTI 
SEKTOR SDB ZENICA ' '■.•'••-; Tyy*<p'y>'<^^ LINIJA RADA: Emigracija. 
Op. radnik: Ivica .lurid Keg. broj : I ~ * \ ,. 
Datum evid. A. f . J( p PRIJEDLOG 

za brisanje operativne veze u zemlji, na osnovu clana 51 
Pravila o radu SDB i tacke 5 Uputstva o dokumentaciji u SD3. 

ZEKO JOZO, sin Ilije, rodjen 1. 2. 1921. godine u s. Pal 
oc, G. Vakuf, Hrvat, drzavljanl'n SFRJ, zemljoradnik , stalno 
nastanjen u mjestu rodjenja. R a z 1 o z i Sluzba je kontakt sa Zekon uspostavila 1976. godine, od 
kada je .koriSten na pokrivanju rodbinskih i drugih veza Kun 
kid Frane/ Zeko Brar.ka i Crnov Nikole, ekstreranih emigranata 
u Kelnu/i'SR.Njemacka, nakon 2ega je 1978. godine registrovan 
kao op. •' veza "Jaki". 

Obzirotn da je "Jaki" u posljednje 3-4 godine lo§eg zdravs 
tvenog stanja, te da, objektivno^jnlje u mogudnosti da 1 da 
lje pruza bezbjednosno-interesaritna saznanja za veze emigrac 
ije na koje je usrajeren, predlazemo da se bri§e iz aktivne sa 
radnifike mreze . Dana, lO. 4. 1986. godine PREDLAZE Op. RADNIK: 

Ivica J-jrxc 1358 CUVARI JUGOSLAVUE - SURADNICI UDBE U BIH ZEKO, (Jakova) Franjo - "Oluja" 
1948. - Paloc/G. Vakuf CBNTIRi UUIXWA R««. fcr. «•— UPITNIK S Pieilnu-. iVrvo Irar I lir.r Prudonltn 

Go4ma mirtlo opttmi , Sk 
t rirlavM Mlc-slo i «,!rrvA tXHMTba BrdfiiG *.*.inj* Ndrodnosl 
D»*a»l|*nilvo Z*nlmanic (rrj|« poila) NWir i mresio ujtenorc III nrrduir- 
ta gilk |r Mpotlrn V'r«.t.i (urdn.t) Jirtatno>ll SbnltbA «prrmj. <xJnosnt> tlrutna 
LiTallllba.-iM ZiflTiir ifr.tnih irfttfd Imlici.lu.v-t- ■.•M-hinc - iblon -wli 

ITMIIc |fc>hl ZXXO (Jakora) JRASJO 
"OLUJA" 17.2.19^.god. s.l. Palod - Gornji YakuT 

Oornji Yakuf - selo PaloS 

5ooo KBln l ( GrosB« Vitecbgass* 12 oi«nJen 

Hrrat 
STHJ 4 raereda osnovne ikolc 
fieiiki radnik Grad^rinaka t iraa "Hiba" u lolnu. gradjeTioarstTo HI radnik djeliutino njeiiaSki jezik u. \u :i \iAr«hWn,ulir vrzanc in !>ioSlo<l 1359 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH odnotno rraktUifMjt Omnv fngi/ovtuja ■ I l.lni|a rid j tihijiiltijr r| OhtAtM n« koju jf uiinjfrrii V'«nli MrjdmVj 18*9.196o^ibain» *a dobroToljnoj oanoai • 02 ustalka •kstraxna «migraoij« Kunki6 ZranJ^OO, Zako Brankq / &), 
Craov HikolayOOj Ugarak Bali ^OOj "V - hofivki ►>) MjfWf { gMt|tn;i npii^i v*n|ii 

m Hio*trin*lv» ) Dt h |" kon<ii>it prijr 
rxj !*»*.» u nwitumtvn i na 
kojim titUtima {hmji) rf) Vr*m urtdmk* r) \»fm ii|gra<!ivaiij« ll Nafin o<liX*v«n(* vrn- Slfpcit puii/d»nmti urailniki infomator Jt»^adtiuMi Boosdan K'ttjt £* op<>atmi< i:idnik drii Tladialr 6*ai6 


Banija tarlatan kao operativna rasa 
pod paeudonimom "Lipa".- Zanici ,.. 18.9. -. 8o. HPI 


1360 CUVARJ JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ZELIC, (Joze) Marko - "Simon" 
1927. - Kandija/Bugojno HEPUBLICKI8EKHBIAHIJAT ZA DBUTEA8HJB F08L0VE 
CBWPAH SLBZBI BEZBJEEHOSTI 
SECTOR SDB ZEHICA 

Linija rada: 04 Reg . broJj J}-+fGte 

Op. radnik : Milan PJanic Datua evid: -It <fO ?<? PRIJEDLOG 

za preatanak saradnje, na osnovu ta2ke 17. Prr.vila o 
*du SDB. ZELI6 MARKO, ain Jot* i Janje, rod j en 3*10.1927. godine 
u a. Kandija, SO-a Bugojno, nastanjen u Ulici Stipe DJeraka 
broj 23. u Bugojnu, Hrvat, drzavl^anin SFEJ, SSS, ranije zapo 
slen kao sekretar OOUR-a PTT-a u Bugojnu. 

EAZLOZI 

Sluiba j« sa Zali6 Markom zaanovala Baradniiki odnos 
33.2.1986. godtna. KoriSten ja za atvaranjje uelova sa pri»d« 
nu i priitfanu "Lira" i "Tisa", kao i na Siren operativno» pla 
nu u Bugojnu. 

Tokom saradnja Zelic je vrlo korektno izvrSavao poata 
vljene mu zadatke od strane Sluzbe, pa je zbog toga dva puta 

nagradjivan. 

Njegovim odlsskom u penziou pzvstaje objektivna oogu 
cuost za saradndu sa ^Sluzbom, po ovoj liniji rada, te predla 
zeroo . a se Zelic Marko, Ko.ji je vod.jen pod pseudonimom "Sinon" 1361 CUVARI JUGOSLAViJE - SURADN1CI UDBE U BIH 

briaa is aktiraa aaradai3ka araia, a doai^a uai»ti. 

Saradaik J« upo«oraa da j« duiaa curati ta;Jau o sarada^i 
i STia aasaaajiaa do ko^ih J« dofiao krot sar.dnju i da 6a «• 
odavaaja tajaa anoaiti odgovornoat. Sluzba prama aaradaiku no 
■a obaraia. Zaaioa, 
LAZE 
EKTOBA SDB 
H ataaid ODOBHEKJE 

Ha oanoTU tacka 5 Prarila o radu SDB f odobravaa briaa 
aja ix aktivaa aaradaicka arala Zalid Marka, raglatroTaaog pod 
paaudoaiaoa "Siaon". SaraJaTo, 
B B A V A 

SEKBETAR ZA 

POSl&rE 

6 1362 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U UIH ZILIC, (Nike) Anto - "Jozak" 
1928. - elilovac/Travnik -".■•■" f-^K:y;\'-:~-"A/.'?-*':: : ..' : '- : CENTAR ZENICA ■■ 

LINIJA RAD A: 02 

Op. radnlk: Kesud Smajid Reg. broj : V-lOll 

Datura evid. 3-4.1979. 

PRIJEDLOG 
za brisanje op. veze u zemljl 

Na osnovu clana 51 Pravlla o radu SDB 1 ta5ke 5 Uputstva o doku 
tnentaciji u SDB. 

2ILIC ANTO, sin Nike i Mande r. Zilid, rodjen 24.11. 1923. godl 
ne u a. Djelllovac, Travnik, drzavljanin SFRJ i SR BiH, Hrvat, pen 
zloner, stalno nastanjen u mjestu rodjenja. 

R a z 1 o z 1 2111c 1 je aprlla 1979. godine anga5ovan kao op. veza u zenlji pod 
p3eudoniiaom "Jozak" 1 usmjeren na pokrivanje , pracenjc i otkriva 
nje veza ustaSkih emigranata Didak Josipa i BariSid Blaza, oba OO 
ovog Centra, na naSem podrucju. 

Nakon amrti Didaka, 1980. godine, "Jozak" je usmjeravan na priku 
pljanje relevantnih eaznanja o kontaktima BarlSica i njegovih rodbi 
n8kih veza, kao 1 o njihovom eventualnom neprijateljskom djelovanju. 

Medjutim, izvor, 1 pored redovnog kontaktiranja i instruktaza od 
strane op. radnlka, nije do Sao do podataka koji bi bill bezbjednoa 
no-intereaantni sa aspekta Sluibe, niti je utvrdio postojanje ldeo 
loskih ili druglh veza BarlSica na naSem podrucju. 

Obzirom na navedeno, cijenimo da "Jozak" nema objektlvne nogudno 
sti za dalje op. koriStenje, pa predlazerao njegovo brisanje iz aktiv 
ne saradnicke rareie. 

Travnik, lo. 12. 1985. godine PREdlas-: C?.?AD:iIK: 

O 5 3 R il !l J li • 

Na osnovu dlana 51 Pravila o radu SDB, odobravars, r.o 'cd=orava=i 
brisanje ZILIC ANTE kao op. vcze u zemljl,. pod psauior.inon "Jozak". 
Zenlca, '2 A >} il. ".• _• o D O -B 'R A V A 

\V% SACEL«fx CENTRA: 
SH/NP ^ .:.— S 

1363 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBC U B1H ZIVKO, (Marka) Anto - "Bosko" 
1934. - Bojska/D. Vakuf ^ooijaiiBHStaiiaBepuijlilcft B'oenai Hercareovina (Aqjo/L^^cl^ 
REPUBLISH SEKHETARIJAT ZA UNUTRASNJB POSLOVE v^^^^d^h CENTAR 8LUZBI BEZBJEDNOSTI 
SECTOR SDB ZENICA Linija rada: 7o3 Reg. br. J ~ - " '" /< " " 

Op. radnik: Zelic Zeljko Datum ev. y ./ . 

PRIJEDLOG 

za brisanje Baradnika u inozemstvu na osnovu 51. 49 
Pravila o radu Sluzbe drzavne bezb.iadnosti: 

2.IVKO AUTO, sin Marka, rodj.r?.8.1934-.godine u s.Boj 
ska, G. Vakuf, stalno nastanjen u s.KandiJa, Bugojno, Hrvat, 
drzavljanin SFRJ, nalazi se na privremenom radu u Hamburgu, 
SR NjemaSka, zaposlen na zel;jeznici kao radnik. 

R A Z L Z I 

Prvi kontakti Sluibo sa 2ivko Antom uspostavljeni su 
1975-godiae od kada $& usm^eravan na pradenje neprijateljske 
djelatnoati lica koja bu pala pod uticaj ustaSke emigracije 
(Budimir Marko, Grabovac Dragan i dr.). S obzirom da'je davao 
provjerena i taJSna saznan;ja, za pomenuta i druga lica, anga 
lovan $e 1976.godine kao saradnik informator u inozemstvu, 
prvo pod pseudonimom "Dragan", a od 1977-godine vodi Be pod 
pseudonimom "Bosko". Nakon toga, 2ivko je intenzivno usmjera 
van i na prace'nje neprijateljske djelatnosti i oo;jedinih ek 
stremista iz Hamburga, za koja je, takod^e, pruzao provjerena 
i kvalitetna saznanja (Grbavac Srecko, Matuzic Stjepan, 5ko 
ri6 Franco i dr.). 

Medjutim, u posljednje vrijeme, obzirom na obiteljjske 
probleme (bolest u porodici), Zivko nije bio u mogudnosti da 
intenzivnije prati nepri;}atel;J8ku djelatnost pomenutih ekstre 
mista, a i zbog toga §to su se pojedini od njih, na koje je bio 
usmjeren, pasivizirali u neprijateljskoj djelatnosti ili pak 
odselili sa podrucja Hamburga ^Budimir, Grabovac i dr.). 

Zbog pomenutih razloga, kao i Sinjenice da 2ivko nije 
u mogucnosti da prati teroristiSku djelatnost ekstremne emig 
racije i njenih veza u zemlji i inozemstvu, predlazemo da 9e 
brise kao saradnik informator, a njegov dosije uniati. 

Po dolasku u zeml ju saradnik ce biti upozoren na 
obwvezu cuvanja tn.'jnosti kontaktita i podntnlwi ko,j« .jrj un-.i-do 
•Sluzbi. 1364 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH ■ Pr Ma* n-J emu Blulfta n§ma : oWiaaY'f * 'aid • ■ upp»naV pi ■ at '•' wp .•: 
tilnijim' ttd«raaa' SluXW; ';-..'•' FREDULZE: 
Operativni radnik 
Ze;EL& Z«rI33so 

^Ha3dinilct8«tora BDB 
.*'V««alih>HUni6 Zenica, H-5- 199o.godine 
ODOBRE N JE Ka osnovu 51. 4-9 Pravila o radu SDB, odtfbravam 
brisanje saradnika "Bosko". Sarajevo, _199o.godine ODOBBiVA: \ 
Podsek*sta^) za /iSDB Sred bft«K 1365 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH KAZALO SURADNICKIH IMENA AJANOVIC, (Juse) Ibraham 
AKSOJ, (Alije) Nedjad 
ALEKSOVSKI, (Tale) Zlatko 
ALIHODZIC, (Muhameda) Jusuf 
ALIKADIC, (Omera) Hajrudin 
ALILOVIC, (Mate) Mirko 
ALILOVIC, (Nikole) Mile 
ANDACIC, (Joze) Petar 
ANDRASIC, (Josipa) Josip 
ANDRIC (Blaza) Viktor 
ANDRIC, (Ivana) Milan 
ANDRIC, (Ive) Ilija 
AN ELIC, (Marka) Marko 
AN IC, (Ilije) Mato 
ANIC, (Ivana) Mirko 
ANTIC, (Fabijana) Krunoslav 
ANTIC, (Petra) Rajko 
ANTUNOVIC, (Nikole) Vinka 
ARAMBASIC, (Joze) Anto 
ARAPOVIC, (Pere) Mirko 
ARCON, (Rude) Bruno 
ARLOVIC, (Ive) Marijan 
ARNAUTOVIC, (Ilijusa) Alija 
AVDIC, (Dzafera) Muzaref 
AVDIC, (Hasana) Rasid 
AVDIC, (Mustafe) Sabahudin 
AZINOVIC, (Pere) Gordana 
BABAN, (Ive) Drago 
BABIC, (Ante) Mirosalv 
BABIC, (Ivice) Jozo 
BABIC, (Jakova) Mato 
BABIC, (Josipa) Ivica 
BABIC, (Marjana) Jure 
BABIC, (Stojana) Stojan 
BABIC, (Tadije) Jure 1139 


BACAK, (Jure) Stanislav 


337 


445 


BADANKOVIC, (Antona) Nikola 


842 


1140 


BAGARIC, (Ive) Mato 


844 


157 


BAJRIC, (Ahmeta) Hivzo 


166 


313 


BALIC, (Reke) Avdo 


109 


448 


BALUKCIC, (Ante) Branko 


168 


446 


BANOZA, (Ive) Nikola 


1150 


159 


BARAC, (Simuna) Pero 


457 


1144 


BARBARIC, (Petra) Zeljko 


459 


1145 


BARISIC, (Ante) Marko 


172 


333 


BARISIC, (Franje) Franjo 


1152 


829 


BARISIC, (Ive) Marko 


170 


160 


BARISIC, (Tomislava) Ankica 


1153 


1142 


BARUKCIC, (Ive) Mijo 


173 


335 


BASARIC, (Smaila) Zulejh 


461 


830 


BASIC, (Abida) Semiz 


1155 


450 


BASIC, (Alije) Fadil 


846 


832 


BASIC, (Joze) Mate 


463 


1147 


BATINIC, (Pave) Slavko 


1157 


834 


BATINIC, (Slavka) Drazenko 


1158 


836 


BEBEK, (Mate) Mile 


465 


1015 


BECIREVIC, (Sulejmana) Adem 


111 


838 


BECIREVIC, (Sulejmana) Hasaga 


112 


1017 


BEGIC, (Andrije) Srecko 


470 


1019 


BEGIC, (Ivke) Petar 


176 


27 


BEGIC, (Nikole) Jerko 


469 


452 


BEGIC, (Slavka) Ivan 


467 


840 


BEGIC, (Stjepana) Jakov 


175 


336 


BEGIC, (Sabana) Uzeir 


29 


1149 


BEGOVIC, (Fejze) Enver 


1023 


453 


BEKAVAC, (Franje) Ivan 


1159 


162 


BENAC, (Romana) Alojz 


848 


1021 


BENCUN, (Drage) Ilija 


472 


455 


BENCUN, (Ive) Ivica 


850 


164 


BENCUN, (Ive) Pero 


852 1367 L.UVAK1 .lUUUoLAVUL. - ouiviL/niui uuui. w 

BENCIC, (Sime) Goran 


854 


BRKIC, (Zahida) Sahida 


1031 


BERIC, (Ivana) Jandro 


339 


BRZINA, (Alije) Halil 


1171 


BERNATOVIC, (Marijana) Ivo 


1025 


BRZOVIC, (Ante) Mladen 


343 


BESIC, (Hasana) Meho 


112 


BRZOVIC, (Ivana) Milan 


115 


BESIREVIC, (Osme) Nurija 


1160 


BUBALO, (Marka) Anto 


190 


BEVANDA, (Ivana) Ivan 


473 


BUDIMIR, (Josipa) Zeljko 


490 


BILIC, (Filipa) Jozo 


340 


BUJANOVIC, (Milana) Davor 


116 


BILIC, (Joze) Jozo 


177 


BUKVIC, ( ordja) Marinko 


1172 


BILIC, (Vinka) Ivica 


1162 


BULE, (Stjepana) Ante 


492 


BJELOBRK, (Ante) Luka 


30 


BULIC, (Ivana) Zdravko 


862 


BLATANCIC, (Ivana) Slavko 


1164 


BULIC, (Pere) Rafo 


494 


BLATNIK, (Franje) Stanko 


1027 


BULJAN, (Peje) Jozo 


192 


BLAZANOVIC, (Ante) Mato 


178 


BULJKO, (Muhameda) Zlatan 


496 


BLAZEVIC, (Ivana) Jadranko 


475 


BUUUBASIC, (Hamdije) Izeta 


315 


BLAZIC, (Stanoje) Mladen 


32 


BUNOZA, (Lukre) Mladen 


194 


BOBAN, (Ante) Stjepan 


477 


BUNTIC, (Nikole) Mate 


497 


BOBIC, (Boze) Slobodan 


856 


BUSIC, (Marka) Miro 


499 


BOJANIC, (He) Dragomir 


1166 


BUSIC, (Mije) Zdravko 


501 


BONIC, (Jure) Tomislav 


857 


BUTKOVIC, (Ivice) Mile 


503 


BONIC, (Stjepana) Ivan 


479 


CERIC, (Mehe) Hajrudin 


864 


BORAS, (Blaza) Kreso 


480 


COGO, (Rifata) Avdija 


1174 


BORAS, (Josipa) Miroslava 


' "■■ 481 


CRNIC, (Stanoja) Rajko 


865 


BOROZAN, (Mate) Ivan 


483 


CRNJAC, (Franje) Jago 


1032 


BOSKIC, (Mate) Branko 


1167 


CVITKOVIC, (Ilije) Ivan 


205 


BOSNJAK, (Drage) Josip 


485 


CVITKOVIC, (Pere) Zdravko 


517 


BOSNJAK, (Mate) Mirko 


487 


CVRTAK, (Ive) Bozo 


1175 


BOSNJAK, (Stojana) Pero 


489 


CACIC, (Marka) Ivo 


35 


BOZICKOVIC, (Dusana) Zivko 


180 


CACKOVIC, (Salke) Vahid 


1033 


BOZIC, (Marka) Mato 


182 


CAMBER, (Mate) Ivica 


505 


BOZIC, (Pere) Anto 


860 


CARDIC, (Mehmeda) Hikmet 


867 


BRADARIC, (Midhata) Dzenana 


1169 


CATAKOVIC, (Mehmeda) Salko 


118 


BRATIC, (Ante) Ivo 


184 


CAUSEVIC, (Mustafe) Zahid 


1176 


BRCIC, (Vinka) Viktor 


114 


CAVALIC, (Avde) Nevres 


1035 


BRDAR, (Sarafina) Stipo 


341 


CAVAR, (Marka) Zdenko 


345 


BRDARIC, (Ante) Ivo 


186 


CELEBIC, (Osmana) Mehmed 


120 


BRICA, (Ivana) Ilija 


188 


CELIC, (Adila) Zahid 


316 


BRKIC, (Muje) Redzep 


1029 


CERANIC, (Vojina) Predrag 


869 1368 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBH U BIH CERDIC, (Marinka) Mate 
CERKEZ, (Stipe) Jozo 
CICAK, (Ive) Branko 
COLAK, (Ivana) Martin 
COLAK, (Ljube) Boze 
COLO, (Osmana) Dzevad 
CORIC, (Matosa) Ilija 
CORLUKA, (Jakova) Branko 
CUBELA, (Vidaka) Stanko 
CVORO, (Predraga) Lazar 
CATOVIC, (Mehe) Sefik 
CEMANOVIC, (Hilme) Nijaz 
CENAN, (Joze) Mijo 
CORALIC, (Dervisa) Muharem 
COSIC, (Ive) Ivica 
COSIC, (Ive) Ljubica 
COSIC, (Ive) Pejo 
COSIC, (Joze) Mate 
COSIC, (Joze) Mijo 
COSIC, (Marka) Jako 
COSIC, (Tome) Marko 
CUK, (Ilije) Dominko 
CURAK, (Stipe) Berislav 
CURIC, (Ante) Slavko 
CURIC, (Zarka) Stipe 
CURKOVIC, (Joze) Mato 
DABRO, (Mate) Ivan 
DAUT (Kasima) Meho 
DAUTOVIC, (Sehe) Mehmed 
DEBELJAK, (Mate) Tomo 
DEDOVIC, (Ahmeda) Asaf 
DEGAN, (Rudolfa) Vladimir 
DELIC, (Hasana) Avdo 
DELIC, (Mate) Petar 
DELIC, (Murata) Sero 
DELIC, (Sefke) Akif 
DERVIC, (Fehrata) Selim 347 


DESANCIC, (Jove) Mihajlo 


46 


508 


DEZMARIC, (Andrije) Slavko 


1186 


1177 


DIDAK, (Josipa) Ljubica 


1188 


512 


DIVKOVIC, (Mije) Ilija 


1036 


510 


DIZDAREVIC, (Muje) Ejub 


127 


1178 


DIZDIC, (Mustafe) Muharem 


1190 


36 


DOLIC, (Branka) Josip 


352 


513 


DOLIC, (Martina) Miroslav 


353 


515 


DOMAZET, (Zaharije) Pavo 


206 


519 


DOMINKOVIC, (Luke) Luka 


208 


507 


DOMINKOVIC, (Marijana) Marko 


210 


196 


DREZNJAK, (Jure) Josip 


523 


346 


DUCIC, (Ismeta) Faik 


878 


121 


DUGANDZIC, (Ante) Nikola 


524 


198 


DUJMIC, (Rudolfa) Petar 


213 


40 


DUJMOVIC, (Stipe) Matko 


1194 


200 


DUMANCIC, (Dragana) Jozo 


1196 


348 


DZINO, (Salke) Ejub 


880 


349 


DZOLAN, (Marka) Ante 


526 


38 


DZOLAN, (Marka) Branko 


527 


203 


EREK, (Dragutina) Nevenka 


1192 


1180 


URIC, (Boze) Vinko 


1037 


1182 


ELEZ, (Gojka) Njegoslav 


320 


42 


ERCEG, (Mate) Anita 


881 


350 


ERVISEVIC, (Bajre) Hasan 


126 


871 


FALATAR, (Andrije) Dinko 


883 


521 


FAZLAGIC, (Salke) Mustafa 


885 


873 


FEJZIC, (Seida) Zaima 


887 


1184 


FILIPOVIC, (Mate) Ivo 


1039 


44 


FILIPOVIC, (Mije) Pavo 


891 


874 


FILIPOVIC, (Pave) Berta 


889 


875 


FRANJIC, (Vinka) Mirko 


1197 


318 


FRANJKOVIC, (Ante) Jadranko 


1199 


877 


FRANJUSIC, (Franje) Ante 


529 


123 


GACANIN, (Rifata) Salko 


892 


1185 


GAGULIC, (Nike) Franjo 


1041 


125 


GAJIC, (Riste) Andelka 


894 1369 CUVAR1 JUGOSLAVUE - SURADNICI UD13E U BIH GALESIC, (Mate) Bozo 355 

GALIC, (Ivana) Tomo ' 1202 

GALIC, (Joze) Luka 1201 

GALIC, (Mate) Andrija 531 

GALIC, (Mate) Ivica 897 

GALIC, (Peje) Ivan 215 

GALIC, Ivan 895 

GARIC, (Marka) Anto 1204 

GASPAR, (Jele) Vinko 359 

GASPAR, (Jure) Bozo 357 

GELO, (Boze) Anto 361 

GERZIC, (Muje) Vejsil 1206 

GLAMUZINA, (Ivana) Davorin 533 

GOLEM, (Jure) Petar 216 

GRANIC, (Boze) Blaz 362 

GRANIC, (Pere) Jozo 535 

GRANIC, (Stanka) Kreso 536 

GRBAVAC, (Ivana) Jure 218 

GRBESIC, (Stipe) Ljubica 1208 

GREBENAR, (Jakova) Franjo 1210 

GRGIC, (Luke) Petar 1043 

GRGIC, (Mije) Anto 899 

GRGUREV, (Frane) Ivan 901 

GRIZELJ, (Frane) Slavko 538 

GRUBESIC, (Joze) Ivica 1212 

GRUBESIC, (Milka) Joze 1214 

GRUBISIC, (Mate) Slavko 540 

GUDALO, (Riste) Niko 1215 

GUDELT, (Mate) Zoran 903 

GUGIC, (Mate) Zarko 1216 

GUGIC, (Mate) Zarko 129 

GULAM, (Osmana) Husejn 1044 

HADZIC, (Mehe) Aziz 131 

HADZIC, (Muje) Nurija 1046 

HADZIMUSIC, (Avde) Alija 905 

HAJDAREVIC, ( ulage) Dzevad 1218 

HAJDAREVIC, (Mate) Franjo 906 HALILOVIC, (Redze) Meho 1048 

HANDANOVIC, (Omera) Ajiz 49 

HERCEG, (Joze) Roksanda 544 

HERCEG-BEGIC, (Franje) Mile 542 

HODZIC, (Ibrahima) Vildana 1050 

HODZIC, (Omera) Hasan 547 

HRKAC, (Tome) Stjepan 549 

HRSTIC, (Petra) Zdravko 553 

HRSTIC, (Viktora) Zdenko 551 

HUSEINOVIC, (Ibrahima) Alija 1219 
HUSEJNOVIC, (Mursela) Novalija 1052 

ILICIC, (Jerka) Frano 555 

ILICIC, (Sime) Ilija 1054 

ILIC, (Antona) Ivan 52 

ILISEVIC, (Marka) Pave 1056 

IMERAJ, (Saliha) Murat 557 

ISIC, (Nurije) Salih 1221 

IVANCIC, (Filipa) Ivan 364 

IVANDA, (Mate) Mile 365 

IVANKOVIC, (Cvitana) Mijo 559 

IVANOVIC, (Jakova) Anto 219 

IVKOVIC, (Martina) Ante 1223 

IVKOVIC, (Veselka) Frano 367 

JAKCIN, (Bakula Zdenka) Franjo 54 

JAKISA, (Ante) Zlatko 561 

JAKOVLJEVIC, (Franje) Niko 1057 

JAKUPOVIC, (Ahmeta) Naira 55 

JELCIC, (Pere) Mladen 563 

JELIC, (Ante) Josipa 1225 

JELINIC, (Sima) Mirko 321 

JERKOVIC, (Bore) Vukica 908 

JERKOVIC, (Marijana) Josip 1227 

JERKOVIC, (Marka) Mirko 57 

JONJIC, (Zeljka) Vinko 1229 

JOSIPOVIC, (Fraja) Josip 133 

JOVANOVIC, (Ivana) Kreso 566 

JOVANOVIC, (Joze) Ivo 565 1370 CUVARI JUGOSLAVUli - SURADNICI UD13E U BIH JOZIC, (Ivana) Nikola 568 

JOZIC, (Ive) Marko 911 

JOZIC, (Joze) Marko 220 

JOZIC, (Jure) Srecko 369 

JOZIC, (Luke) Mato 909 

JOZINOVIC, (Mate) Ivo 222 

JUGO, (Smaje) Alija 570 

JUKIC, (Rose) Nedzad 1059 

JURCIC, (Rude) Branko 572 

JURIC, (Ante) Ivan 59 
JURIC, (Ante) Mara - 574 

JURIC, (Marka) Stjepan 1061 

JURIC, (Stanka) Davor 1230 

JURINA, (Ante) Marko 1231 

JURISIC, (Luke) Jakov 915 

JURKIC, (Ljubana) Vinko 913 

JURKOVIC, (Filipa) Marjan 1063 

JURKOVIC, (Mirka) Blago 575 

KADIC, (Mehe) Dzevad 576 

KAJGANA, (Nedziba) Mustafa 323 

KAJIC, (Mije) Pero 917 

KALADZIJA, (Nasida) Rasim 919 

KALAUZOVIC, (Ahme) Sulejman 135 

KALDZIJA, (Nasida) Rasim 1232 

KAMENCIC, (Bese) Osman 224 
KAPETANOVIC, (Husejna) Midhat 1065 

KAPIDZIC, (Murata) Musatafa 921 
KARAHASANOVIC, (Sacira) Ahmet 1234 

KARALIC, (Dzefe) Husein 371 
KARALUSTAFIC, (Ejuba) Nedzib 1067 

KARAVDIC, (Ejuba) Adem 923 

KARLIC, (Marka) Stjepan 1236 

KATTC, (Nikole) Ivan 226 

KATINIC, (Ante) Luka 228 

KATINIC, (Ante) Vinko 230 

KEBO, (Hasana) Alija 578 

KELAVA, (Filipa) Blago 373 KEVELJ, (Hasana) Osman 925 

KEVILJ, (Ivana) Branko 580 

KLARIC, (Ivana) Mato 231 

KNEZOVIC, (Mije) Tomislav 582 

KNEZEVIC, (Augustina) Ivica 233 

KNEZEVIC, (Jakova) Ilija 374 

KNEZEVIC, (Peje) Jasminka 1069 

KODET, Walter 927 

KOKOR, (Franje) Ilija 928 

KOLAK, (Ivana) Stipe 584 

KOLAK, (Uzeira) Reuf 929 

KOLAR, (Ante) Dragisa 1239 

KOLAR, (Mate) Mato 1240 

KOMADINA, (Ilija) Pero 586 

KOMADINA, (Ive) Zdravko 588 

KONAKOVIC, (Nezira) Safet 931 

KONTA, (Joze) Mirko 376 

KORAC, (Rade) Davorin 590 

KORAJCEVIC, (Mustafe) Hasan 1071 

KORDIC, (Jure) Anto 932 

KORDIC, (Mile) Mladen 591 

KOSPO, (Sadika) Kasim 592 

KOVAC, (Martina) Pero 377 

KOVACEVIC, (Tunje) Bozidar 1073 

KOVACIC, (Jakova) Ante 934 

KOVACIC, (Mate) Anto 1242 

KOZINA, (Andrije) Grgo 594 

KOZUL, (Mate) Bozo 595 

KRAJINA, (Ante) Ivo 1244 

KRALJEVIC, (Vinka) Ante 597 

KRANJC, (Branka) Davor 936 

KRASIC, (Barise) Dragan 1245 

KRASIQ (Jure) Marko 599 

KRISTO, (Ive) Mato 1249 

KRISTO, (Pere) Nevenka 1247 

KRISTO, (Tadije) Ivan 378 

KRIZIC, (Ivana) Filip 380 1371 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH KRIZANAC, (Ivana) Pero 
KRKIC, (Nurage) Meho 
KRPO, (Musatafa) Hivzo 
KRSTONIJEVIC, (Vidoja) Milos 
KRZELJ, (Ilije) Stipo 
KUBURAS, (Huse) Man 
KUDIC, (Jure) Petar 
KUKRIC, (Mate) Jozo 
KUKRIKA, (Boska) Drago 
KULENOVIC, (Ferida) Resad 
KULIS, (Ante) Ilija 
KULIS, (Joze) Mato 
KUPRESAKOVIC, (Ilije) Mato 
KURTOVIC, (Husnije) Esad 
KURTOVIC, (Mate) Andelko 
KURTOVIC, (Nike) Piljo zv. Filip 
KURUDZIJA, (Musana) Mujo 
KUSLJIC, (Simeuna) Mirko 
KUTLE, (Barise) Ivan 
KUZMANOVIC, (Rade) Marko 
KVESIC, (Stjepana) Jago 
KVESIC, (Veselka) Marko 
LANDEKA, (Ivana) Ante 
LANGIC, (Lutve) Ilija 
LASTRO, (Stipe) Rudolf 
LAUC, (Joze) Rafo 
LEDIC, (Ivana) Slavko 
LEJTAR, (Rafe) Jakov 
LEKO, (Ante) Miro 
LENDIC, (Joze) Drago 
LIPOVAC, (Ilije) Franjo 
LIPOVAC, (Mate) Jozo 
LISTA, (Ragiba) Nezir 
LOGARUSIC, (Veselka) Adolf 
LONAC, (Joze) Ivan 
LONCAR, (Drage) Slavko 
LOPANDIC, (Nike) Marko 601 


LOVRIC, (Ive) Anto 


943 


1075 


LOZIC, (Joze) Nikola 


1258 


605 


LUBARDA, (Boja) Rajko 


945 j 


61 


LUBURIC, (Ante) Jozo 


628 


381 


LUBURIC, (Marijana) Mladen 


630 


62 


LUCIC, (Ive) Anto 


1259 


607 


LUCIC, (Joze) Tomislav 


634 


1251 


LUCIC, (Vlahe) Jure 


632 


608 


LUKENDA, (Andrije) Josip 


71 


937 


LUKENDA, (Franje) Matija 


74 


382 


LUKENDA, (Nike) Anto 


70 


384 


LUKIC, (Luke) Andrija 


1079 


1252 


LUKIC, (Milorada) Gordana 


948 


939 


LUKIC, (Stefana) Darko 


946 


64 


LUPSA, (Maksa) Jozef 


950 


66 


UEVAR, (Ljubomira) Mile 


77 


941 


LRJBAS, (Peje) Ivan 


240 


235 


LJUBUNCIC, (Jusufa) Mugdim 


952 


385 


UUBUNCIC, (Smaje) Esad 


1261 


1254 


MACAN, (Mate) Radoslav 


635 


610 


MAJIC, (Franje) Ivan 


637 


612 


MAJIC, (Ilije) Kazimir 


639 


614 


MAJSTOROVIC, (Dzafera) Hazema 


80 


1255 


MALETIC, (Jove) Slobodanka 


641 


1237 


MALINAR, (Zvonke) Zdenko 


1262 


616 


MAMUZA, (Pere) Luka 


387 


617 


MANDARIC, (Frane) Vlaho 


643 


1256 


MAN ERALO, (Tome) Mirko 


388 


619 


MANJUSAK, (Mehe) Nusret 


645 


237 


MARELJA, (Ive) Branko 


389 


68 


MARELJA, (Mate) Vinko 


391 


238 


MARICIC, (Vitomira) Miloslav 


1081 


621 


MARIC, (Pere) Matija 


242 


622 


MARIC, (Salke) Ahmed 


647 


624 


MARIC, (Stjepana) Magdalena 


1083 


626 


MARIJANOVIC, (Joze) Smiljan 


648 


1077 


MARINKOVIC, (Jerke) Valenka 


651 1372 CUVARI JUGOSLAVI.IE - SURADNICI UDI3E U BIH MARJANOVIC, (Ilije) Niko 1087 

MARJANOVIC, (Mije) Anto 1085 

MARJANOVIC, (Nike) Niko 1263 

MARKANOVIC, (Ive) Frano 1264 

MARKIC, (Ambroza) Gojko 653 

MARKIC, (Ambroza) Jozo 655 

MARKOVIC, (Ivana) Branko 955 

MARKOVIC, (Ivana) Marko 1268 

MARKOVIC, (Stjepana) Dragutin 1266 

MAROJEVIC, (Mate) Martin 1088 

MARTIC, (Marka) Jdvo 244 

MARTINOVIC, (Andrije) Marinko 658 

MARTINOVIC, (Karla) Branko 656 

MARTINOVIC, (Mate) Marijan 1092 

MARTINOVIC, (Nike) Dominik 1090 

MARTINOVIC, (Nikole) Marko 659 

MARTINOVIC, (Stjepana) Zdenko 246 

MARUSIC, (Boze) Rafael 663 

MARUSIC, (Mate) Ivan 661 

MATANOVIC, (Ive) Josip 248 

MATIC, (Ivana) Blaz 393 

MATIC, (Ivana) Stipo 395 

MATIC, (Joze) Frano 1269 

MATIC, (Marka) Stjepan 957 

MATIC, (Miroljuba) Bozidar 665 

MATOSEVIC, (Mije) Slavko 1271 

MATOVIC, (Perka) Drago 325 

MEDIC, (Ante) Stanko 671 

MEDIC, (Ivana) Andrrja 666 

MEDIC, (Mirka) Kreso 669 

MEDO, (Spasoje) Rade 396 

ME UGORAC, (Rade) Vinko 672 

MEHIC, (Alije) Besim 1273 

MEHMEDOVIC, (Huse) Hasan 250 

MEMIC, (Mesana) Alija 1094 

MERDZAN, (Gojka) Mile 959 
MERSUDIN, (Mehmeda) Mersudin 674 MESIHOVIC, (Mehmeda) Alija 961 

MESINOVIC, (Muharema) Nasul 1275 

MIHACEVIC, (Mate) Zdravko 1277 

MIHALJEVIC, (Ante) Mata 327 

MIHAJJEVIC, (Ivana) Mijo 1278 

MIHALJEVIC, (Karla) Ante 398 

MIHALJEVIC, (Marijana) Ilija 400 

MIHALJEVIC, (Martina) Mate 404 

MIHALJEVIC, (Milana) Mirko 406 

MIHALJEVIC, (Stipe) Jure 402 

MIJIC, (Boze) Marko 252 

MIKULIC, (Ilije) Blago 676 

MIKULIC, (Ivana) Srecko 679 

MIKULIC, (Jure) Mato 254 

MIKULIC, (Jure) Pejo 256 

MIKULIC, (Marka) Milan 677 

MILANOVIC, (Adama) uro 681 

MILAS, (Jerka) Mladen 682 

MILICEVIC, (Mije) Branko 684 

MILICEVIC, (Pere) Jozo 686 

MILIC, (Avde) Hasan 963 

MILOSAVAC, (Trivuna) Milorad 1279 

MILOS, (Ive) Ilija 1280 

MILOS, (Jure) Stjepan 688 

MILVONCIC, (Ante) Bozo 966 

MILFKOVIC, (Marice) Jakov 690 

MIOC, (Stojana) Marijan 407 

MIRAZOVIC, (Safeta) Salko 1095 

MISIC, (He) Marko 408 

MLADENOVIC, (Ante) Katica 965 

MLAKIC, (Joze) Drago 1282 

MOSTINA, (Vinka) Milan 691 

MRKALJEVIC, (Sinana) Nezir 1284 

MRNJAVAC, (Ilije) Jure 968 

MUCIC, (Stanka) Drago 693 

MUJAKIC, (Smaila) Abdulah 137 

MUJANOVIC, (Aziza) Enver 139 1373 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U MH MUJANOVIC, (Jusufa) Esad 141 

MUJCEVIC, (Becira) Ibro 1097 

MUJIC, (Alije) Zejina 695 

MUJINOVIC, (Serifa) Hadzo 142 

MUJKANOVIC, (Sabit) Ibro 257 

MUJKIC, (Saliha) Asim 1098 

MURGIC, (Marka) Stjepan 969 

MUSA, (Mate) Ivan 697 

MUSIC, (Begana) Salih 143 
MUSTAJBEGOVIC, (Sece) Ekrem 971 

MUSIC, (Alkana) Meho 699 

NEFER, (Zulfe) Imer 701 

NIKOLIC, (Joce) Branko 1100 

NIKOLIC, (Mije) Viktor 1104 

NIKOLIC, (Nikole) Marijan 1102 

NIKOLIC, (Petra) Andrija 703 

NIZIC, (Vlade) Ivan 704 

NOVKINIC, (Nazifa) Dervis 145 

NOVOKMET, (Fere) Andelko 409 

NOVOSEL, (Ante) Zlata 706 

NURKIC, (Abdurahmana) Fuad 1105 

ODAK, (Ivana) Slavko 712 

ODAK, (Joze) Nikola 710 

ODAK, (Stojana) Ivan 708 

OMAZIC, (Ivan) Filip 410 

OMERIKA, (Osmana) Serif 714 

OMEROVIC, (Zahida) Saban 716 

OREC, (Ivana) Jerko 718 

OSMANOVIC, (Izeta) Zakir 1286 

PALAC, (Joze) Grga 720 

PALIGORIC, (Nike) Mijo 1107 

PANDUREVIC, (Tome) Ilija 259 

PAPIC, (Ivana) Ivan 411 

PAPIC, (Marka) Ivan 1287 

PAPIC, (Mate) Pero 413 

PARADZIK, (Ive) Mate 261 

PARADZIK, (Pere) Stipe 722 PASALIC, (Ante) Ana 414 

PASALIC, (Marka) Franjo 1289 

PASALIC, (Marka) Jure 416 

PAUREVIC, (Tune) Vlado 263 

PAVICEVAC, (Mate) Vladimir 1109 

PAVIClC, (Jakov) Jakov 265 

PAVlC, (Filipa) Vinko 422 

PAVIC, (Marka) Ante 418 

PAVIC, (Mirka) Zeljko 972 

PAVIC, (Peje) Blasko 1111 

PAVIC, (Stipe) Ante ' 420 

PAVKOVIC, (Ante) Jozo 1291 

PAVLOVIC, (Franje) Ferdo 724 

PAVLOVIC, (Franje) Marko 726 

PAVLOVIC, (Ilije) Petar 1292 

PAVLOVIC, (Ivana) Mijo 728 

PAVLOVIC, (Ivana) Mira 329 

PAVLOVIC, (Maksima) Jovan 973 

PAVLOVIC, (Mate) Tomisalv 730 

PECIREP, (Stipe) Franjo 1294 

PENAVA, (Cvitana) Ivan 732 

PENJAK, (Tome) Branko 424 

PERIC, (Boze) Cvijetko 734 

PERIC, (Nike) Dragutin 1295 

PERKOVIC, (Stipana) Ivan 426 

PESKIC, (Boze) Blazenka 267 

PETRICEVIC, (Ive) Milan 1296 

PETROVIC, (Ive) Bozo 1113 

PETROVIC, (Ive) Dragan 1298 

PETROVIC, (Mije) Mate 735 

PETROVIC, (Sime) Luka 1114 

PETROVIC,(Vilima) Drago 82 

PILISKIC, (Vladimira) Stjepan 1300 

PINDRIC, (Lovre) Mato 1116 

PINJUH, (Jure) Ivan 736 

PJANIC, (Ibrahima) Muhamed 268 

PLEIC, (Ante) Zovko 427 1374 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH PLETIKOSA, (Mirka) Branko 975 

POPARE, (Asima) Atif 1302 

PRATLFACIC, (Jozo) Stefo 270 

PRCE, (Nikole) Ljupko 738 

PRGIC, (Ive) Mato 1118 

PRGOMET, (Mate) Nikola 274 

PRGOMET, (Peje) Ivica 272 

PRSKALO, (Ante) Fila 740 

PRSKALO, (Luke) Stanko 742 

PRUSAC, (Pere) Dane 744 

PRUSINA, (Simuna) Pavo 745 

RJ A, (Fabijana) Ivan 1303 

PULJIC, (Joze) Vid 746 

RADMAN, (Ive) Ivo 84 

RADOCAJ, (Mate) Mile 147 
RADOSAVLJEVTC, (Milutina) Ivica 747 

RADOS, (Grge) Drago 430 

RADOS, (Ivana) Ante 429 

RAGULJ, (Lovre) Stipe 978 

RAGUZ, (Mirka) Ivica 749 

RAJSEL, (Vernera) Tomislav 1305 

RAKOVIC, (Ljubise) Ljubinko 1307 

RAMLJAK, (Ruze) Ante 751 

RASIC, (Ivana) Nikola 753 

RAVLIC, (Jure) Ivan 276 

RENELT, (Joze) Ivan 278 

RIMAC, (Luke) Mile 431 

RIZVIC, (Emgijada) Hasan 1308 

RIZVIC, (Huseina) Serif 148 

ROGALO, (Franje) Jozo 1309 

ROSIC, (Mirka) Zdravko 433 

ROZIC, (Vidana) Ivan 755 

RUZIC, (Andrije) Stana 757 

SADRIC, (Mare) Franjo 1120 

SALCINOVIC, (Sacira) Osman 280 

SALKIC, (Mehmeda) Mustafa 1311 

SAMARDZIJA, (Ivana) Pero 980 SARACEVIC, (Mule) Ibro 1122 

SARIC, (Dzemala) Husein 759 

SEDIC, (Dragoljuba) Vlado 85 

SEDLO, (Ante) Nikola 281 

SEDLO, (Ante) Tomo 283 

SEHALIC, (Ejuba) Ibrahim 88 

SEKERIJA, (Marka) Mijo 1312 

SEKIC, (Pere) Marko 1313 

SELAK, (Pere) Anto 1315 

SELIMOVIC, (Fehima) Vahid 1316 

SERDARUSIC, (Grge) Blaz 434 

SIC, (Mihajla) Josip 982 

SIGMUND, (Adajberta) Zvonko 90 

SILIC, (Hasana) Ibrahim 761 

SIMICEVIC, (Alojzija) Drago 1318 

SINADOLI, (Ahmeta) Ismet 1320 

SLISKOVIC, (Ante) Veselko 763 

SLUGANOVIC, (Ilije) Lovro 1124 

SMAJOVIC, (Sulje) Emina 986 

SOFIC (Huse) Husein 1321 

SOLDO, (Grge) Stipe 764 

SOLDO, (Marka) Vlado 766 

SOVIC, (Mate) Pero 286 

SPAJIC, (Ilije) Petar 1323 

SPAJIC, (Mate) Drago 767 

SREDOJEVIC, (Save) Budimir 99 

STANIC, (Ivana) Ante 769 

STANIC, (Josipa) Jozo 288 

STANIC, (Joze) Luka 987 

STARCEVIC, (Vladimira) Davor 988 

STIPIC, (Ive) Martin 290 

STIPIC, (Nikole) Pero 435 

STOJAK, (Ive) Jako 1325 

STOJANOVIC, (Ivana) Mate 989 

STOJANOVIC, (Vladimira) oka 1126 

STOJCIC, (Filipa) Petar 990 

STUPAR, (Jove) Elvir 1327 1375 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH STUPAR, (Zivka) Ljiljana 992 

SUBACIC, (Salke) Nezir 993 

SUBASIC, (Huseina) Muhamed 1128 

SUCIC, (Joze) Vlado 1329 

SULIC, (Josipa) Petar 770 

SULTANOVIC, (Dauta) Nusret 1331 

SUSNJA, (Pere) Jago 1332 

SVALINA, (Draguna) Milan 1334 

SVETINOVIC, (Ante) Stipo 101 

SABIC, (Hasana) Serif 149 

SAGOLJ, (Josipa) Zdravko 1335 

SAHBEGOVIC, (Hasana) Feti .1130 

SAKIC, (Mate) Tomislav 292 

SANTIC, (Marka) Ivan 772 

SANTIC, (Mustafe) Becir 773 

SAPINA, (Miroslava) Josip 1337 

SARIC, (Dane) Petar 436 

SARIC, (Marijana) Ilija 1131 

SEGO, (Stjepana) Petar 774 

SILIC, (Ivana) Gabrijel 775 

SILIC, (Jure) Ivan 777 

SILJEG, (Joze) Mile 779 

SILJEG, (Mirka) Mate 781 

SIMICIC, (Ilije) Mladen 293 

SIMIC, (Ante) Pero 1339 

SIMIC, (Krizana) Jerko 783 

SIMUNOVIC, (Slavka) Zeljko 984 

SIPURA, (Marka) Ivo 92 

SIRIC, (Joze) Marko 785 

SISKO, (Marka) Jozo 437 

SKARICA, (Ivana) Ivan 94 

SKARICA, (Luke) Mato 786 

SKARIC, (Anton) Vladimir 985 

SKORNJA, (Hasana) Esad 1341 

SOLAJA, (Nike) Anto 97 

SOSIC, (Sulejmana) Omer 1342 

SPIONJAK, (Ante) Marko 151 STEKO, (Ante) Jozo 1344 

SUSAK, (Mise) Mile 790 

SUSAK, (Stanka) Mate 788 

TABAK, (Marka) Pavo 438 

TADIC, (Franje) Ivo 1345 

TADIC, (Mate) Anto 994 

TADIC, (Mate) Marko 996 

TADIC, (Vladimira) Miodrag 330 

TANASIC, (Zivka) David 295 

TAVIC, (Jakova) Drago 1347 

TEKLIC, (Danka) Danijela 152 

TESTEN, (Andrije) Ante 997 

TIRIC, (Avde) Ramiz 999 

TOKACA, (Safeta) Salko 1348 

TOMAS, (Marka) Ante 792 

TOMAS, (Stipe) Ivo 102 

TOMIC, (Boze) Ivo 1132 

TOMIC, (Josipa) Zdravko 1001 

TOPALOVIC, (Zdravka) Zoran 1003 

TRAPO, (Mustafe) Osman 1004 

TRBARA, (Ive) Kata 1349 

TRESNJO, (Salke) Suljo 1005 

TROGRLIC, (Ivice) Alojz 1350 

TRUSKOV, (Lava) Anto 104 

TURUDIC, (Mate) Bozo 794 

TURUDIC, (Vinka) Jakov 796 

TVRTKOVIC, (Josipa) Stanislav 1006 

UCAMBARLIC, (Vejsila) Izet ,1352 

UDOVCIC, (Mate) Stjepan 1353 

UGARAK, (Tahira) Selim 1355 

VASILJ, (Pere) Zvonko 1134 

VELAGIC, (Omera) Osman 1135 

VIDOVIC, (Pere) Mijo 440 

VLAHO, (Milivoj) Josip 798 

VRANJES, (Ante) Karlo 801 

VRDOLJAK, (Ante) Anto 1007 

VRDOLJAK, (Joze) Jure 297 1376 CUVAR1 JUGOSLAVIJB - SURADNICI UDBE U BIH VRDOLJAK, (Tome) Bogdan 


441 


VUCAK, (Cirila) Stipo 


1357 


VUCIC, (Ante) Drago 


803 


VUJEVIC, (Andelka) Jozo 


805 


VUJICA, (Pere) Miroslav 


1009 


VUKELIC, (Nikole) Brankica 


1011 


VUKOJA, (Stanka) Veselko 


807 


VUKOJE, (Andrije) Anto 


299 


VUKOJEVIC, (Milana) Zdravko 


808 


VUKOVIC, (Marijana) Marko 


301 


VUKSIC, (Mate) Franjo 


810 


ZEKO, (Ilije) Jozo 


1358 


ZEKO, (Jakova) Franjo 


1359 


ZELIC, (Joze) Marko 


1361 


ZIRDUM, (Pave) Ilija 


303 


ZLOPASA, (Jure) Ante 


813 


ZLOPASA, (Mije) Male 


815 


ZORIC, (Jakova) Ivan 


816 


ZOVKIC, (Mate) Slavko 


305 


ZOVKO, (Ilije) Drago 


817 


ZOVKO, (Stojana) Pero 


819 


ZRAKIC, (Peje) Marjan 


307 


ZULIC, (Rame) Osman 


153 


ZARAK, (Zivka) Andja 


309 


ZILIC, (Nike) Anto 


1363 


ZIVKO, (Marka) Anto 


1364 


ZIVKOVIC, (Mate) Tomislav 


811 1377 CUVARI JUGOSLAVIA - SURADNICI UDBE U BIH UMJESTO POGOVORA 

(iz recenzije) Rukopis knjige dokumenata "Cuvari Jugoslavije - suradnici Udbe u Bosni i 
Hercegovini" sastoji se od cetiri dijela koji ce ukupno imati priblizno 2.500 (dvi- 
jetisucepetsto) stranica. U prva dva dijela su dokumenti uglavnom s podacima o surad- 
nicima Udbe iz redova hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te o suradnicima Udbe 
drugih nacionalnosti koji su bili zaduzeni za pracenje Hrvata. U trecem dijelu knjige 
nalaze se dokumenti s podacima o suradnicima Udbe iz uglavnom redova muslimanskog 
(bosnjackog) naroda, a u cetvrtom dijelu su dokumenti koji se odnose na suradnike Udbe 
iz uglavnom redova srpskog naroda. Unutar pojedinih dijelova dokumenti su razvrstani 
prema pojedinim sredistima Udbe, a unutar toga abecednim redom prema prezimenima 

suradnika. 

Na temelju dokumenata saznat ce se ne.samo imena suradnika nego i niz drugih 
podataka koji ce govoriti o organizacijskom i operativnom ustroju jugoslavenskih tajnih 
sluzbi te - sto je najvaznije - o koncepcijskom okviru jugoslavenskog komunistickog 

rezima. 

Buduci se radi o knjizi faksimila dokumenata oni ce imati status i vrijednost 
objavljene povijesne grace. Medutim, potrebno je naglasiti da knjiga svojom vaznoscu 
daleko nadilazi uobicajena izdavanja arhivske grade, jer se radi o gradi koja je dosad bila 
nedostupna i izravno osvjetljava najosjetljivija pitanja povezanosti neposredne proslosti i 

sadasnjosti. 

I napokon, u opcem drustvenom pogledu, knjiga dokazuje kako svako zlo koje se 
dogadalo - ma koliko se konspirativno odvijalo - ostavlja dokumentirani trag koji ce ugle- 
dati svjetlo dana. Jos je znacajnije sto se to ne odnosi samo na prosla vremena, nego je 
pouka i upozorenje svima koji namjeravaju ciniti zlo u sadasnjosti i buducnosti. 1379 CUVARI JUGOSLAVIJE - SURADNICI UDBE U BIH BILJESKA O AUTORU Ivan BESLIC - roden je 2. sijecnja 1956. u Rastovaci kod Posusja. Osnovnu skolu 
zavrsio je u Posusju, a srednju gradevinsku u Trebinju. 

Godine 1978. otisao je u Sjedinjene Americke Drzave gdje se vec nakon tri tjed- 
na ukljucio u politick! rad hrvatskog iseljenistva postavsi clanom organizacije Hrvatski 
riarodni otpor. Takoder, osnovao je vlastito poduzece i zapoceo uspjesnu poduzetnicku 
karijeru u Chicagu. Koncem osamdesetih i pocetkom devedesetih godina aktivno je sud- 
jelovao u prikupljanju pomoci za domovinske snage koje su se najprije borile za rusenje 
totaliralistickog komunistickog sustava i uspostavu visestranacja, a kasnije i za obranu 
hrvatskih prostora od velikosrpske agresije. 

U kolovozu 1991. godine biva uhicen na Floridi pod optuzbom da je pokusao 
nabaviti oruzje za obranu Hrvatske. Nakon nekoliko mjeseci provedenih u pritvoru biva 
pusten i nastavlja se baviti privatrtim biznisom. Ipak, koncem lipnja 2002. godine vlasti 
SAD-a oduzimaju mu dozvolu boravka i biva prisiljen vratiti se u doraovinu, odnosno u 
rodno Posusje gdje trenutno zivi. 

Ivan Beslic je ozenjen i otac je dvoje punoljetne djece, Josipa (22) i Petra (21). 1380